HMPH5003 - Masteroppgave i psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100 ALLE

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid (masteroppgave) innenfor psykisk helsearbeid. Masteroppgaven skal leveres som et individuelt skriftlig arbeid eller i grupper opp til 2 med tydelig ansvarsfordeling. Masteroppgaven kan være enten empirisk eller teoretisk. Masteroppgaven skal ha én av følgende uttrykksformer:
- monografi
- en vitenskapelig artikkel og en utførlig innholdsmessig og metodisk utdypning.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for utarbeidelse av masteroppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha
- avansert kunnskap om vitenskapsteori, metodologiske retninger, forskningsdesign/etikk, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for psykisk helsearbeid
- inngående kunnskap om og oversikt over forskningsstatus på eget fordypningsområde

Ferdigheter
- Studenten skal kunne innhente vitenskapelig holdbar kunnskap og formidle denne i en troverdig form.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
- kunne planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig arbeide innen psykisk helsearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal presentere sin prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt for øvrige studenter og lærere i seminarer. Arbeidet med masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veileder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse i studieplan

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i Psykisk Helsearbeid i Trondheim, NTNU.
Alle emner innenfor masterstudiet må være bestått, samt prosjektbeskrivelse må være godkjent før masteroppgave kan leveres inn.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100 ALLE

Innlevering
02.11.2017

Vår ORD Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100 ALLE

Innlevering
03.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.