HMPH4006 - Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmåter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om og ulike forståelser av psykiske helse og lidelser i et historisk perspektiv, dagens helse- og sosialpolitiske målsettinger, organisering av tjenester, rammer og det juridiske grunnlaget for hjelpetilbudet. Det omhandler også ledelse og organisering av fag og tjenester hvor tverrfaglig samarbeid står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten:
- ha inngående kunnskap om sammenhengen mellom sosiale, kulturelle og samfunnsmessige forhold og psykisk helse
- ha grundig kunnskap om helse- og sosialpolitiske målsettinger, tjenester og fagutøvelse, samt rammer og organisering av tjenester til mennesker med psykisk lidelser
- ha inngående kunnskap om ulike forståelser av psykiske lidelser, tilnærmingsmåter og handlingsalternativ

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
- anvende sine kunnskaper på relevante områder innenfor psykisk helsearbeid
- anvende kunnskaper om hvordan psykiske lidelser kan forstås fra ulike perspektiver
- kunne analysere faglige problemstillinger innenfor psykisk helsearbeids historie, tradisjoner og funksjon i samfunnet

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
- anvende og kritisk vurdere relevant kunnskap om psykiske lidelser i samfunnet
- integrere pasientens/ brukernes og pårørendes erfaringskunnskap med egen fagkunnskap
- analysere sammenhenger, strategier og teorier i tverrfaglige praksiser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert.Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. I tillegg arbeider studentene individuelt og i grupper med skriftlige arbeider, litteraturstudier og drøfting av problemstillinger. Forelesninger, gruppearbeid, seminar og presentasjoner. Deltagelse i gruppearbeid og seminar er nærværspliktig.

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master og videreutdanning i Psykisk Helsearbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
19.10.2017

Innlevering
26.10.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
11.01.2018

Innlevering
18.01.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.