HMPH4020 - Psykisk helsearbeid - Prosjektbeskrivelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten mulighet for fordypning i ulike forståelser av psykiske helse og lidelser i form av prosjektbeskrivelse for masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- kunne analysere faglige problemstillinger innenfor psykisk helsearbeid
- ha inngående kunnskap om teorier og tilnærminger som er relevante for fagfeltet

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- selvstendig analysere og kritisk vurdere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor psykisk helsearbeid

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- formidle og analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor psykisk helsearbeid
- bidra til kompetanseutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Det arrangeres seminarer hvor det legges opp til aktiv studentdeltakelse knyttet til eget og andres skriftlige arbeid og det blir gitt veiledning i tilknytning til det skriftlige arbeidet.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i Psykisk Helsearbeid i Trondheim, NTNU.
Alle emner fra 1 år må være fullført og bestått før oppgaven kan leveres inn.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
07.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.