HMPH5004 - Forskningsetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i viktige forskningsetiske diskusjoner, relevant for tema knyttet til helse- og sosialfaglig profesjonsutøvelse i psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha kunnskap om, og oversikt over, ulike vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger som er relevante for fagfeltet psykisk helsearbeid innenfor eget fordypningsområde.
- ha kunnskap om forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten
- kunne kritisk reflektere over forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget fordypningsområde.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om forskningsetikk, samt lover og forskrifter knyttet til dette.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og studentfremlegg.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)

Forkunnskapskrav

Bestått 1. år master eller tilsvarende, som inkluderer metode minimum 10 stp.Studenter med tilsvarende forkunnskaper kan tas opp på emnet etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
22.09.2017

Innlevering
29.09.2017

Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
08.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.