Studiets oppbygning

Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium

Studiets oppbygning

Programmert studium

De seks første semestrene av studiet er sterkt programmert og består hovedsakelig av obligatoriske emner i samfunnsøkonomi.

  • I de første semestrene gis en innføring i mikro- og makroøkonomiske problemstillinger, samt grunnleggende trening i å benytte matematiske og statistiske metoder til økonomiske resonnementer.
  • Videre i 3. og 4. semester er det fokus på anvendelse av grunnleggende teori til å forstå kompliserte økonomiske sammenhenger innen for eksempel internasjonal økonomi, offentlig økonomi, konjunkturer, finansmarkeder, næringsøkonomi med mer.
  • I 5.- 6. semester gis en videreføring i mikroøkonomi, makroøkonomi og metode.
  • De valgbare spesialkursene i 7.- 9. semester (SØK3500-emner) bygger på de obligatoriske emnene i 1.-6. semester, og du vil få mulighet til å gå dypere inn i de tema du brenner for. Normalt tar du 60 sp av SØK3500-emnene. De siste 30 studiepoengene kan du bruke til helt valgfrie emner. Her kan du ta emner fra andre fagområder, eller du kan ta ekstra samfunnsøkonomiemner hvis du vil det. Det vanligste er at du tar SØK3500-emner 7. og 9. semester, og helt valgfrie emner 8. semester.
  • Det er krav til at ett av SØK3500-emnene du tar er et økonometriemne. Det betyr at du må ta enten SØK3514, SØK3515 eller FIN3006 som ett av SØK3500-emnene dine.

Masteroppgaven

Studiet avsluttes med at studenten skriver en masteroppgave, hvor veiledning er en vesentlig komponent. Det anbefales at tema for masteroppgaven velges med bakgrunn i et eller flere av de valgfrie spesialkursene. Arbeidet med masteroppgaven kan gå over et semester etter at de valgfrie spesialkursene er avlagt, men kan også strekkes over to semester samtidlig som studenten følger undervisningen i valgfrie spesialkurs.

Læring skjer i flere former som forelesninger, seminarer, oppgaveinnleveringer og muntlige studentpresentasjoner. Instituttet vil ha fokus på å etablere et godt student- og læringsmiljø, og en intern kullfølelse.

Informasjonen er gyldig for studieåret 2023/2024

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 15
SØK1001 Matematikk for økonomer 7,5
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 7,5

 

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1011 Markeder og markedssvikt 15
SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15

 

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4111 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
SØK3004 Videregående matematisk analyse 15

 

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0500 Examen philosophicum for økonomi 7,5
  Valgbare fordypningsemner (SØK2000-nivå, se liste nedenfor) 15
SØK1005 Økonometri 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner (SØK2000-nivå, se liste nedenfor) 15
SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk 7,5
SØK3007 Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7,5

 

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Eksperter i team (intensiv) 7,5
SØK3001 Videregående økonometri 15
SØK3008 Insentiver, informasjon og arbeidskontrakter 7,5

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner (SØK3500-nivå, se liste nedenfor) 30

 

Åttende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgfrie emner 30

 

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner (SØK3500-nivå, se liste nedenfor) 30

 

Tiende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK3950 Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30

 

Valgbare fordypningsemner på bachelornivå (SØK2000) / 2. og 3. studieår (krav om 30 sp)
Emnekode Emnenavn SP Und.
SØK2005 Finansmarkeder 7,5 Vår
SØK2006 International Trade (Internasjonal handel) 7,5 Vår
SØK2007 Development Economics (Utviklingsøkonomi) 7,5 Vår
SØK2009 International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) 7,5 Høst
SØK2010 Banking (Bank- og kredittmarkeder) 7,5 Vår
SØK2011 Offentlig økonomi og økonomisk politikk 7,5 Høst
SØK2012 Behavioural Economics (Adferdsøkonomi) 7,5 Høst
SØK2013 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5 Vår

 

Valgbare fordypningsemner på masternivå (SØK3500) / 4. og 5. studieår (krav om 60-90 sp)
Emnekode Emnenavn SP Und.
SØK3514* Anvendt økonometri 15 H23
SØK3515* Mikro- og paneldataøkonometri 15 H24
SØK3517 Åpen makroøkonomi 15 H23
SØK3521 Utdanningsøkonomi 15 **
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi 15 H23
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling 15 **
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi 15 **
SØK3525 Internasjonal økonomi 15 **
SØK3527 Fiskal føderalisme 15 **
SØK3528 Urbanisering og økonomisk geografi 15 **
SØK3529 Dynamisk makro 15 **
SØK3550 Internship for samfunnsøkonomer 15 Høst
FIN3008 Anvendt tidsserieøkonometri (nytt emne fra H23) 7,5 Høst
FIN3009 Investering og porteføljestyring (nytt emne fra H23) 7,5 Høst
FIN3010 Empiriske metoder i finans (nytt emne fra H23) 7,5 Høst
FIN3502 Finansiell adferd (nytt emne fra H23) 7,5 Høst

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

 

* SØK3514 og SØK3515 undervises annethvert studieår. SØK3514 i oddetalsår, og SØK3515 i partallsår.

** Hvert studieår vil to av emnene i serien SØK3517-3529 undervises i høstsemesteret.

For studenter tatt opp på master i samfunnsøkonomi, er det mulig å levere semesteroppgave og ta eksamen i alle SØK3500-emner hvert semester (med unntak av SØK3550), uavhengig om emnet undervises eller ikke. SØK3550 har spesielle vilkår, og kan kun tas i høstsemesteret av studenter som har fått plass på en av våre internship.

Hvilke valgemner som blir undervist bestemmes med bakgrunn i studentenes ønsker og ressurssituasjonen ved instituttet, men slik at rotasjon av emnene sikres. Gitt at det gis et undervisningstilbud i emnene SØK3517-3529 og det er færre enn fem studenter som følger emnet, kan instituttet bestemme å tilby en alternativ undervisningsform enn hva som fremgår i de enkelte emnebeskrivelser.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan