course-details-portlet

FIN3009 - Investering og porteføljestyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dette kurset tar for seg porteføljeteori og prising av finansielle eiendeler. Studentene lærer hvordan man konstruerer porteføljer som er middelvariasjonseffektive og hvordan man evaluerer porteføljestrategier og ytelse. Modellering av usikkerhet er sentral for verdsetting av finansielle eiendeler og vil bli dekket i detalj. Denne modelleringen vil bli brukt til å verdsette eiendeler både ved numeriske metoder og martingale-tilnærmingen. Kurset introduserer også studentene til prising ved hjelp av den stokastiske rabattfaktoren. Kjente formuesprisingsoppgaver knyttet til egenkapitalpremien og risikofri rente vil bli diskutert. Til slutt vil effekten friksjoner i finansmarkedene har på formuespriser analyseres.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • hvordan friksjoner påvirker prising av finansielle aktiva
 • å sette opp (optimale) porteføljer bestående av risikable og risikofrie aktiva
 • hvordan finansielle priser kan finnes ved analytiske og numeriske beregninger
 • om empiriske fenomener som ikke er lett å forklare med teoretiske modeller
 • hvordan forventet avkastning, risiko og samvariasjon påvirker bærekraftige porteføljevalg

Ferdigheter

Du skal kunne

 • konstruere bærekraftige porteføljer
 • velge hensiktsmessig metode for prising av finansielle aktiva for deretter å estimere prisen
 • analysere hvordan egenskaper ved investorene påvirker finansielle priser og renter
 • ta høyde for «puzzles» i finansmarkedene

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • gjøre bruk av analytiske metoder for å løse kjente og nye problemer i finans
 • forstå hvordan risiko påvirker prising og sammensetting av bærekraftig porteføljer

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må gjennomføres det semesteret emnet undervises. Godkjent obligatorisk aktivitet kan videreføres til senere semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3005 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU