course-details-portlet

EXPH0500 - Examen philosophicum for økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen (skoleeksamen)
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Flervalgeksamen 1/3 2 timer E
Hjemmeeksamen 2/3

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk. Examen philosophicum for økonomifag vektlegger filosofiske problemstillinger knyttet til frihet, rasjonalitet og ansvar. Studentene utfordres til å reflektere kritisk over økonomifaget langs tre dimensjoner: verdi, atferd og institusjon. Langs verdidimensjonen drøftes begreper som nytte, velferd og frihet i henhold til ulike etiske teorier. Langs atferdsdimensjonen er rasjonalitet, optimering og normer viktige temaer, mens institusjonsdimensjonen omhandler eiendomsrett, marked og økonomisk organisering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • ulike vitenskapers egenart
 • ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet
 • hovedtyper av etisk tenkning
 • etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til økonomifaget
 • bedrifters rolle i samfunnet og for det samfunnsansvaret som er knyttet til forretningsdrift, investeringer og innovasjon
 • ulike teorisyn langs verdi-, atferds- og institusjonsdimensjonene

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • diskutere problemstillinger i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk og politikk
 • reflektere kritisk over ulike verdi- og menneskesyn og relatere dette til eget fag
 • identifisere og diskutere etiske utfordringer relatert til forretningsdrift og økonomi i offentlig sektor
 • argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt
 • reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle
 • bidra til godt og reflektert samarbeid
 • skrive fagtekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer. Gruppeaktiviteter er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar, samt godkjenning av obligatorisk aktivitet.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av to delvurderinger: en 2 timers flervalgeksamen under tilsyn som teller 1/3 og en skriftlig hjemmeeksamen som teller 2/3. Begge delvurderingene må bestås i samme semester.

Ved gjentak må begge delvurderingene tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 HØST 2019
EXPH0002 7.5 HØST 2019
EXPH0003 7.5 HØST 2019
EXPH0004 7.5 HØST 2019
EXPH0005 7.5 HØST 2019
EXPH0006 7.5 HØST 2019
EXPH6001 7.5 HØST 2019
EXPH0100 7.5 HØST 2019
EXPH0200 7.5 HØST 2019
EXPH0300 7.5 HØST 2019
EXPH0400 7.5 HØST 2019
EXPH0350 7.5 HØST 2021
EXPH0550 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen (skoleeksamen)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Flervalgeksamen 1/3 E 05.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
G331 Gnisten/Fagskolen 0
C215 Ankeret/Hovedbygget 0
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 18
S410 Smaragd 4
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
18.11.2022

Innlevering
19.12.2022


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Flervalgeksamen 1/3 E 09.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
21.04.2023

Innlevering
31.05.2023


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU