course-details-portlet

EXPH0500 - Examen philosophicum for økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk.

Examen philosophicum for økonomifag vektlegger filosofiske problemstillinger knyttet til frihet, rasjonalitet og ansvar. Studentene utfordres til å reflektere kritisk over økonomifaget langs tre dimensjoner: verdi, atferd og institusjon. Langs verdidimensjonen drøftes begreper som nytte, velferd og frihet i henhold til ulike etiske teorier. Langs atferdsdimensjonen er rasjonalitet, optimering og normer viktige temaer, mens institusjonsdimensjonen omhandler eiendomsrett, marked og økonomisk organisering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Har kunnskap om sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer.
-Har kunnskap om ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur.
-Har kunnskap om ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet.
-Har kunnskap om hovedtyper av etisk tenkning.
-Har kunnskap om etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til økonomifaget.
-Har kunnskap om bedrifters rolle i samfunnet og for det samfunnsansvaret som er knyttet til forretningsdrift, investeringer og innovasjon.
-Har kunnskap om ulike teorisyn langs verdi-, atferds- og institusjonsdimensjonene.

Ferdigheter:
-Kan diskutere problemstillinger i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk og politikk.
-Kan reflektere kritisk over ulike verdi- og menneskesyn og relatere dette til eget fag.
-Kan identifisere og diskutere etiske utfordringer relatert til forretningsdrift og økonomi i offentlig sektor.
-Kan argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet.

Generell kompetanse:
-Kan forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt.
-Kan reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle.
-Kjenner til egenarten ved ulike vitenskapelige tilnærminger og utfordringer knyttet til flerfaglig forskning.
-Kan bidra til godt og reflektert samarbeid.
-Kan skrive fagtekster, individuelt og i fellesskap.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer.Obligatoriske aktiviteter
For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar/øvingstimer og godkjenning av obligatoriske aktiviteter.
Godkjent deltakelse og obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.
For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Karaktervurdering (A-F) basert på innlevert oppgave skrevet under veiledning på seminar/øvingstime.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkledelse (BLOG)
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)
Samfunnsøkonomi (BSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 01.09.2019
EXPH0002 7.5 01.09.2019
EXPH0003 7.5 01.09.2019
EXPH0004 7.5 01.09.2019
EXPH0005 7.5 01.09.2019
EXPH0006 7.5 01.09.2019
EXPH6001 7.5 01.09.2019
EXPH0100 7.5 01.09.2019
EXPH0200 7.5 01.09.2019
EXPH0300 7.5 01.09.2019
EXPH0400 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 23.04.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU