course-details-portlet

SØK3001 - Videregående økonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Kurset bygger på bachelor-kurs i statistikk og empirisk metode og omhandler tallfesting av økonomiske sammenhenger og statistisk testing av økonomiske hypoteser. Det gis en innføring i bruk av statistiske (økonometriske) metoder ved analyse og tolkning av data. Kurset behandler spesifikasjon av økonometriske modeller og hvordan empiriske sammenhenger kan begrunnes og utformes i tilknytning til økonomisk teori og institusjonelle forhold. Det legges vekt på å vise hvordan økonometriske metoder kan brukes til å gjennomføre troverdige empiriske analyser av økonomiske sammenhenger på ulike typer data; tverrsnittsdata, tidsseriedata og paneldata.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • om minste kvadraters metode, og hvordan denne metoden kan generaliseres og anvendes under ulike forutsetninger (seriekorrelasjon og heteroskedastisitet)
 • enkle estimeringsmetoder og tolkinger av økonometriske modeller for paneldata og tidsrekkedata
 • om instrumentvariabelmetoden og to-stegs minste kvadraters metode, inkludert anvendelse av disse metodene til estimering av relasjoner som inngår i system av ligninger og i tilfeller med målefeil i variablene

Ferdigheter

Du skal

 • være fortrolig med sentralt metodeverktøy i økonometri og kunne tolke og forklare resultatene fra økonometriske studier
 • kunne gjennomføre enkle statistiske evalueringer av egenskaper ved økonometriske modeller, for eksempel undersøke om de klassiske forutsetningene for bruk av minste kvadraters metode er oppfylt
 • kunne forstå og kritisk gjennomgå empiriske studier i litteraturen og kunne utføre økonometriske studier på egen hånd
 • kunne anvende moderne økonometrisk programvare

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene som er innført i kurset
 • benytte emneinnholdet i ditt eget akademiske arbeid, for eksempel til analyser i masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

På grunn av 'Eksperter i team' er det ingen undervisning de tre første ukene i semesteret. Deretter 4-6 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke.

Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ304 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 22.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 17
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 16.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 84
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU