course-details-portlet

SØK3001 - Videregående økonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer
Hjemmeeksamen i gruppe 40/100 72 timer ALLE

Faglig innhold

Kurset bygger på bachelor-kurs i statistikk og empirisk metode og omhandler tallfesting av økonomiske sammenhenger og statistisk testing av økonomiske hypoteser. Det gis en innføring i bruk av statistiske (økonometriske) metoder ved analyse og tolkning av data. Kurset behandler spesifikasjon av økonometriske modeller og hvordan empiriske sammenhenger kan begrunnes og utformes i tilknytning til økonomisk teori og institusjonelle forhold. Det legges vekt på å vise hvordan økonometriske metoder kan brukes til å gjennomføre troverdige empiriske analyser av økonomiske sammenhenger på ulike typer data; tverrsnittsdata, tidsseriedata og paneldata.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- om minste kvadraters metode, og hvordan denne metoden kan generaliseres og anvendes under ulike forutsetninger (seriekorrelasjon og heteroskedastisitet)
- enkle estimeringsmetoder og tolkinger av økonometriske modeller for paneldata og tidsrekkedata
- om instrumentvariabelmetoden og to-stegs minste kvadraters metode, inkludert anvendelse av disse metodene til estimering av relasjoner som inngår i system av ligninger og i tilfeller med målefeil i variablene

Ferdigheter
Du skal
- være fortrolig med sentralt metodeverktøy i økonometri og kunne tolke og forklare resultatene fra økonometriske studier
- kunne gjennomføre enkle statistiske evalueringer av egenskaper ved økonometriske modeller, for eksempel undersøke om de klassiske forutsetningene for bruk av minste kvadraters metode er oppfylt
- kunne forstå og kritisk gjennomgå empiriske studier i litteraturen og kunne utføre økonometriske studier på egen hånd
- kunne anvende moderne økonometrisk programvare

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene som er innført i kurset
- benytte emneinnholdet i ditt eget akademiske arbeid, for eksempel til analyser i masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

På grunn av 'Eksperter i team' er det ingen undervisning de tre første ukene i semesteret. Deretter 4-6 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke.

Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Mer om vurdering

Kurset har 3-dagers hjemmeeksamen som teller 40% på sluttkarakteren, og 3-timers skriftlig eksamen som teller 60% på sluttkarakteren. Hjemmeeksamen kan skrives i gruppe med inntil 4 studenter. Begge delvurderingene må være bestått i samme semester for å få karakter i emnet. Ved gjentak av eksamen må alle vurderingen i emnet tas på nytt.

 

Høst 2020: 3 timer hjemmeeksamen som teller 60 % på sluttkarakteren

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ304 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen i gruppe 40/100 ALLE

Utlevering
02.12.2020

Innlevering
05.12.2020


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering
17.12.2020

Innlevering
17.12.2020


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen i gruppe 40/100 ALLE

Utlevering
25.05.2021

Innlevering
28.05.2021


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 60/100

Utlevering
19.05.2021

Innlevering
19.05.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preentive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU