course-details-portlet

SØK1005 - Økonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet bygger på bachelor-kurset i statistikk (SØK1004) og danner grunnlaget for ferdigheter i å analysere og tolke data, med en eller flere uavhengige variable. Studentene vil lære forskjellen på tilfeldig og systematisk variasjon og forskjellen mellom korrelasjon og kausale sammenhenger. Kurset vil behandle statistiske metoder for å presentere data og deretter vektlegge estimering av lineære regresjonsmodeller ved å bruke minste kvadraters metode. Spesiell vekt legges på å utvikle kompetanse i å anvende statistiske metoder og å kunne kritisk evaluere enkle empiriske analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • om kjernebegreper ved analyser av data som for eksempel gjennomsnitt, varians og hypotesetesting
 • å definere og utlede estimatoren minste kvadraters metode (MKM)
 • de grunnleggende forutsetningene bak MKM-estimatoren
 • å vurdere om estimerte sammenhenger er kausale

Ferdigheter

Du skal

 • kunne presentere deskriptiv statistikk, gjennomføre statistiske tester og regresjonsanalyser, samt tolke disse
 • kunne kritisk vurdere og kommentere enkle empiriske analyser
 • kunne anvende statistisk og økonometrisk programvare til å skrive enkel statistisk programmering

Generell kompetanse

Du skal

 • kunne beskrive data og økonomiske sammenhenger
 • kunne skille mellom korrelasjon og kausalitet
 • være i stand til å beherske enkel programmering
 • ha en reflekterende og kritisk tilnærming til analyser av data i samfunnsøkonomi

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk aktivitet må gjennomføres det semesteret emnet undervises. Godkjent obligatorisk aktivitet kan videreføres til senere semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2901 5.0 HØST 2020
MET2010 4.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU