course-details-portlet

SØK2012 - Atferdsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 30/100 1 uker
Hjemmeeksamen 70/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i at individer ikke er fullstendig rasjonelle og kun motivert av snevre egeninteresser. Adferdsøkonomi modifiserer standardforutsetningene i økonomifaget og tar høyde for at menneskelig rasjonalitet har sine begrensninger og at mennesker ofte har komplekse motiver for det de gjør. Innsikt fra fagfelt som psykologi og nevrovitenskap benyttes til å modifisere standardforutsetningene ved å inkludere moralske hensyn, sosial interaksjon, holdninger til risiko m.m.

Eksempler på tema som behandles:
- Teori om beslutningsadferd
- Beslutninger under usikkerhet og vurdering av risiko
- Beslutninger over tid
- Sosiale preferanser og rettferdighet
- Spilladferd (strategisk adferd i stedet?)

Læringsutbytte

Kunnskap:
Du lærer
- om viktige bidrag fra andre fagfelt til adferdsøkonomi
- om hvordan modifiserte forutsetninger kan forklare økonomiske fenomen som ikke kan predikeres fra rasjonell optimerende atferd og hvilke konsekvenser dette har for ressursallokering og prissetting
- om ulike spill og metoder og implikasjoner for økonomiske utfall


Ferdigheter:
Du skal kunne
- forstå og beskrive modifiserte adferdsforutsetninger og forklare hvordan de påvirker økonomiske utfall
- kritisk redegjøre for hvilke konsekvenser modifiserte adferdsforutsetninger kan ha for ressursallokering og prissetting


Generell kompetanse:
Du skal kunne
- kjenne viktige bidrag til adferdsøkonomi og være i stand til å kritisk vurdere betydningen av disse for økonomiske beslutninger
- bruke innsikt fra adferdsøkonomi til å kritisk å vurdere økonomiske påstander som fremsettes i offentlig debatt

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke.

 

Compulsory activity: Approved term paper(s)/ exercise(s). Specific requirements will be announced at the beginning of the term. Evt semesteroppgaver kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

 

Høst 2020: Ingen obligatoriske arbeidskrav

Vår 2021: Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Kurset har en midtsemester hjemmeeksamen som teller 30 % på sluttkarakteren, og en 3-timers individuell hjemmeeksamen som teller 70 % på sluttkarakteren. Begge delvurderingene må være bestått samme semester for å få karakter i emnet. Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnskunnskap
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 30/100

Utlevering 05.10.2020

Innlevering 12.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (2) 70/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100

Utlevering 12.04.2021

Innlevering 19.04.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 07.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU