Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for Bærekraft, omstilling og endring

Den overordnede målsettingen med emnene i spesialiseringen er å gjøre deltakeren kjent med teorier, grunnprinsipper og konsepter innen området samt å lære hvordan disse kan brukes til å analysere og legge til rette for verdiskaping.

Generelt

Kandidaten …

 • forstår sosiale, kulturelle og organisasjonsmessige betingelser for bærekraftig og inkluderende omstilling på ulike samfunnsområder og -nivå 
 • kan virke som rådgiver i en bedrift/organisasjon som skal gjennomføre omstillingsarbeid knyttet til klima- og miljøpolitikk, utbygging og forbruk  
 • behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer 
 • kan raskt oppdatere eget kunnskapsgrunnlag og forstå ny forskning om bærekraftige omstillingsprosesser i relasjon til egen arbeidslivskontekst 
 • kan formidle og forklare sammenhengen mellom omstillingsprosesser og inkludering i egen organisasjon og på samfunnsnivå 

Kunnskap

Kandidaten … 

 • har god innsikt i samfunnsmessige effekter av komplekse omstillingsprosesser 
 • har bred innsikt i teoretiske perspektiver på omstillingsarbeid innenfor områdene energi, klima og miljø, sosial rettferdighet og sosiale endringsprosesser knyttet til medvirkning, teknologi, kjønn og ulikhet  
 • har høy forskningsbasert kunnskap om utfordringer knyttet til inkludering, ulikhet, kjønn og mangfold i offentlig og privat sektor i en bærekraft-kontekst 

Ferdigheter

Kandidaten …

 • kan anvende relevante begreper og teorier for å analysere og forstå utfordringer knyttet til bærekraftig omstilling og samfunnsendring 
 • kan reflektere kritisk over utfordringer knyttet til bærekraftige omstillingsprosesser i offentlig og privat sektor 
 • kan se sammenhenger mellom inkluderings- og bærekraftsutfordringer i offentlig og privat sektor  
 • har inngående forståelse for (arbeidsmetoder som) prosessorienterte verktøy som kan brukes i en bedrift/organisasjon for å fremme bærekraftmål. 
 • kan formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende tekster og muntlig i form av presentasjoner, diskusjon og debatt