Læringsmål for spesialisering Strategi- og forretningsutvikling

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for spesialiseringen Strategi og innovasjon

Den generelle målsettingen med spesialiseringen er å gi studentene kunnskap og ferdigheter de kan bruke til å lede strategi- og  innovasjonsprosesser. 


Generelt

Studenten...

 • kan lede strategi- og utviklingsprosesser og lede en troverdig presentasjon og gjennomføring
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan identifisere behovet for videre/ny forskning og innovasjon innenfor sitt fagområde
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger og løsninger overfor spesialister og allmennheten
 • kan lede og motivere medarbeidere og bidra til robuste utviklingsprosesser og kommunisere godt basert på fagfeltets innarbeidede uttrykksform

Kunnskap

Studenten...

 • har dyp faglig kunnskap innenfor områdene strategi og forretningsutvikling
 • kan gjøre rede for og anvende de teoriene og metodene som danner grunnlaget for strategi- og forretningsutviklingsprosesser i privat og offentlig sektor
 • kan oppsummere og sammenligne nyere relevant forskning innenfor området
 • er godt kjent med de typiske metodiske tilnærminger innen fagfeltet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan selvstendig kunne bruke tilegnet kunnskap, teori og metoder for å lede strategi og forretningsutviklingsprosesser
 • kan vurdere egnede modeller, metoder, analyseverktøy, beregninger og løsninger, og velge mellom alternative løsninger som er tilpasset situasjonen
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • kan designe og gjennomføre en selvstendig studie innen fagfeltet