Studiets oppbygning

Drama og teater - masterstudium

Studiets oppbygning

Masterprogram drama og teater er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

Du kan i andre studieår velge mellom mellom teoretisk oppgavevariant (60 sp) eller praktisk oppgavevariant (30 sp prosjektemne + 30 sp masteroppgave). De fem studieemnene i første studieår må bestås før avsluttende mastereksamen. 


Studieplan MDT – Kull 2022 

Semester 

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

H22

DRA3000 
Forskningsteori og praksisbaserte metoder

DRA3003 
Historiske og teoretiske perspektiver

V23

DRA3004 
Refleksiv dramaturgi

DRA3007 
Estetiske og vitenskapsteoretiske perspektiver

EIT/HIP 

H23

Masteroppgave:
DRA3090
eller DRA3191

V24

Masteroppgave:
DRA3090
eller DRA3191

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Prosjektbeskrivelse og veiledning

Innen 30 september skal nye studenter ha levert inn en kort skisse til masterstudiet (500-1000 ord), som bør inneholde følgende:

 • Redegjørelse for teoretisk eller praktisk-teoretisk masterprosjekt
 • Foreløpig problemstilling/tema for masteroppgaven
 • Foreløpig framdriftsplan

På grunnlag av denne skissen tildeler vi studenten en faglig kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe studenten å forberede innlevering av full prosjektbeskrivelse. Nye studenter skal levere en prosjektbeskrivelse (ca 1500 ord). Dato for innlevering er 15 januar. Det skrives masteravtale mellom instituttet og studenten i løpet av første studiesemester. Denne leveres senest 15. september.


Masteroppgaven

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av en problemstilling innenfor seksjonens fagområder. Den framlegges ved instituttet innen 15. november i høstsemesteret eller innen 15. mai i vårsemesteret.

Mastergraden har to varianter for oppgavearbeidet:

 • Masteroppgave på 32 000 - 40 000 ord (DRA3090 - 60 sp).
 • Et prosjektemne (DRA3191, 30 sp) og masteroppgave på 20 000 - 25 000 ord (DRA3192, 30 sp) .

Ønsker du å avlegge den praktiske varianten av masteroppgaven, må du søke spesielt om å følge det praktisk-teoretiske utdanningsløpet. Ved godkjenning av slike søknader vil studentenes faglige forutsetninger for å gjennomføre denne studieformen vurderes særskilt, sammen med andre praktiske forhold knyttet til gjennomføringen av opplegget.

Eksempler på masteroppgaver i drama og teater:

 • Fuck Art - Let's Play - mot en populærkulturell estetikk i ungdomsteateret. En studie av egenskapt og egenstyrt ungdomsteater
 • Kunnskap i en estetisk praksis. En analyse av ungdom og rollespill
 • Metafiksjonell dramapedagogikk – fortellinger som perspektiv i en postmoderne virkelighet
 • Tretten år i teateret - triumf eller tragedie? Henrik Ibsens virke som sceneinstruktør
 • Tanzania; Teater i nasjonsoppbygging
 • Løp, løp, løp – en refleksjon over et tverrestetisk scenekunstuttrykk for barn
 • Ungdomsteater og medbestemmelse – når usynlig blir synlig

Traumer, teater og transformasjon - psykososiale helseeffekter hos palestinsk ungdom etter deltakelse i teaterprosjekt. Siri Thorson (2014)

De kan ta landet vårt, og det gjør oss vondt, de kan rive husene vår, brenne avlingene og trærne våre og det gjør oss vondt, de kan ta pengene våre og det gjør oss vondt, de kan ta kulturen vår og vi mister oss selv, vi mister identiteten vår," (Gutt, Ramallah 2013, sitat hentet fra Siri Thorsons masteroppgave)

Palestinsk ungdom lever i en hverdag der de ytre omstendighetene gjør at utvikling og nytenkning møter mange begrensninger og hindringer. Hverdagen i Palestina er tøff og alle palestineres psykososiale helse preges av det.  Hvordan kan man på best mulig måte gjøre utfordringene unge palestinere stadig møter mer håndterbare i hverdagen? Kan teaterprosjekter bidra til at de ikke ‘mister seg selv’? Masteroppgaven  Traumer, teater og transformasjon - psykososiale helseeffekter hos palestinsk ungdom etter deltakelse i teaterprosjekt, både spør og svarer på disse spørsmålene.

Feltarbeidet til oppgaven ble gjort ved Ashtar Theatre i Ramallah, Palestina. Siri Thorson fulgte ti ungdommer i et omreisende forumteaterprosjekt. Forumteateret tok opp sentrale utfordringer ungdommene selv, samt resten av samfunnet, møter på i de okkuperte palestinske områdene.

I psykologisk forskning kan man lese at en framtidsrettet, løsningsorientert og integrerende, ikke blokkerende, prosess kan være viktig etter å ha gjennomlevd vanskelige hendelser. I Thorsons oppgave kan man lese om hvordan teateret, som en likeverdig, tilrettelagt og konstruktiv arena, kan gi ungdom tryggheten og erfaringene de trenger for å kunne oppleve en form for positiv selvtransformasjon og videre posttraumatisk vekst.

I oppgaven er sentrale forksningsbegrep – resiliens, post-traumatisk vekst og anvendt teater. Viktige teoretikere er Paulo Freire, Augusto Boal og Erika Fischer-Lichte.

Utenlandsopphold

Vi anbefaler deg et utenlandsopphold i løpet av studietida på master, fortrinnsvis i andre eller tredje studiesemester. Oppholdet kan innbefatte emner som kan godkjennes i mastergraden etter nærmere plan, eller oppholdet kan være bidrag til masteroppgavens felt- og litteraturstudier. Utenlandsoppholdet skal planlegges sammen med veileder.

Institutt for kunst- og medievitenskap har utvekslingsavtale (drama og teater) med

Men vi vil kunne godkjenne studier også ved en rekke andre læresteder. Utenlandsopphold kan omfatte studieemner med teoretisk og/eller praktisk fordypning innen områder som dramaturgi, regi, spill, barne- og ungdomsteater, dramapedagogiske genre, interaktive teaterformer og kulturpolitikk.


Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling.

Lover og regler om utdanning ved NTNU