course-details-portlet

DRA3007 - Vitenskapelige perspektiver i drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3
Hjemmeeksamen 2/3 6 dager

Faglig innhold

Emnet gir innføring i utvalgte estetiske og metodologiske perspektiver for drama og teater. Sammenhengen mellom teoretiske og metodologiske valg står i fokus, for å gi studentene grunnlag for å plassere sitt masterprosjekt i en faglig diskurs. Eksempler på perspektiver kan være klassisk, pragmatisk eller performativ estetikk, forestillingsanalyse, etnografi, diskursanalyse og historiografi.
Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten styrkes i forskerrollen, samt i avgrensning og planlegging av det selvstendige masterprosjektet.

Ved bestått eksamen skal studenten ha
- kunnskap om humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder med særlig vekt på kvalitativ metode, og metoder rettet inn mot studiet av kunst- og kulturfenomener i fortid og nåtid
- kunnskap om forskningsetiske utfordringer, standarder for kildebruk og krav til håndtering av informanter i forsknings- og utviklingsarbeid
-kunnskap om estetisk teori og hvordan drama og teater kan forstås og utforskes i lys av ulike estetiske posisjoner

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne
- analysere og fortolke teorier og fagstoff og identifisere vitenskapsteoretiske posisjoner og faglige forforståelser
- begrunne valg av design og metode i egne forsknings- og utviklingsprosjekter
-vurdere fagtekster og praksiser i lys av vitenskapsteori og estetisk teori

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen tilbys i form av forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:
For å kunne gå opp til sluttvurdering må studenten ha levert en godkjent skriftlig øvingsoppgave på 1200 - 1500 ord over oppgitt emne.

Dato for innlevering av videreutviklet prosjektbeskrivelse for begge mastervariantene er 1. juni.

Studentene plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver via Blackboard.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Videreutviklet prosjektbeskrivelse
  • Godkjent øvingsoppgave

Mer om vurdering

På grunnlag av pensum gis en 6 dagers hjemmeeksamen på 4000 - 5000 ord og en muntlig eksamen. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt.

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen gis egne karakter, som slås sammen til en samlet karakter. Den skriftlige delen teller 2/3 og den muntlige 1/3. Begge delvurderingene må være bestått. Ved stryk/gjentak må begge delvurderinger avlegges på nytt. Det er ikke adgang til å levere oppgave med samme problemstilling på nytt; man må ved neste forsøk levere en vesentlig omarbeidet problemstilling.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering 21.10.2020

Innlevering 29.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU