course-details-portlet

DRA3007 - Estetikk og vitenskapsteori 

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Videreutviklet prosjektbeskrivelse 20/100
Hjemmeeksamen med justerende muntlig 80/100 6 dager

Faglig innhold

Emnet gir innføring i sentrale utvalgte estetiske, metodologiske og vitenskapsteoretiske perspektiver knyttet til teaterfaglige vitenskapsperspektiver. Sammenhengen mellom teoretiske og metodologiske valg står i fokus, for å gi studentene grunnlag for å plassere sitt masterprosjekt i en faglig diskurs.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Gjennom bevisstgjøring om vitenskapsteoretiske perspektiver og problemstillinger knyttet til kunstnerisk forskning og forskning som kunst, skal studenten styrkes i forskerrollen og i hens avgrensning og planlegging av sitt selvstendige masterprosjekt. 

Ved bestått eksamen skal studenten ha kunnskap om

  • sentrale forskningsmetoder og vitenskapelige grunnlagsproblemer med særlig vekt på performative/kunstbaserte metoder, kvalitative metoder, og metoder knyttet til kunst- og kulturfenomener i fortid og nåtid
  • etiske utfordringer, standarder for kildebruk og personvern

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

  • analysere og fortolke teorier og fagstoff og identifisere vitenskapsteoretiske posisjoner
  • begrunne valg av design og metode i egne forsknings- og utviklingsprosjekter
  • vurdere fagtekster og praksiser i lys av vitenskapsteori og estetisk teori

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen tilbys i form av forelesninger og seminarer.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i dette emnet består av en hjemmeeksamen og en oppgave.

Mer om hjemmeeksamen: På grunnlag av pensum gis en 6 dagers hjemmeeksamen på 4000 - 5000 ord med justerende muntlig eksamen. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt. Hjemmeeksamen teller 80 % av totalkarakteren.

Mer om oppgaven: Studenten skal levere en bearbeidet og sluttført prosjektbeskrivelse av masteroppgaven. Oppgaven teller 20 % av totalkarakteren.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen med justerende muntlig 80/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Videreutviklet prosjektbeskrivelse 20/100

Innlevering
04.06.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU