course-details-portlet

DRA3003 - Performance-teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Emnet behandler begreper og teorier rundt performance, teater og drama fra en historisk- og samtids synsvinkel.

Den fokuserer på kunstfenomener og kulturelle estetiske former i samfunnet. For å forstå disse fenomenene lærer studenter ulike teoretiske perspektiver fra blant annet performance studies, anvendt teater og teatral hendelse.

I tillegg tilbyr emnet en serie seminarer hvor studentene arbeider med å utvikle egne masterprosjektbeskrivelse i lys av disse teoretiske perspektivene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal kandidaten ha kunnskap om

 • nyere faglig-teoretiske perspektiver på fenomener i performance, teater- og dramafeltet
 • performance, teater- og dramafagets plass i estetiske, kunnskapsmessige og samfunnsmessige sammenhenger
 • sammenhengen mellom eget faglig interessefelt og feltets nyere teoristrømninger

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

 • forholde seg selvkritisk, analytisk og selvstendig til performance, teater- og dramafaglige fenomener og diskurser
 • anvende kulturfaglige perspektiver og teorier i drøfting av performance, teater- og dramafenomener
 • anvende fagfeltets basisbegreper selvstendig på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor fagfeltet
 • i muntlig og skriftlig form presentere og diskutere performance, teater- og dramafaglige problemstillinger på ulike faglige arenaer på akademisk nivå

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen tilbys i form av forelesninger og seminarer. I tilknytning til emnet arrangeres det et seminar der studentene utvikler utkast til prosjektbeskrivelse

Obligatoriske aktiviteter:

 • skriftlig øvingsoppgave på 1200-1500 ord
 • muntlig seminarinnlegg
 • en prosjektbeskrivelse på 1800 - 2000 ord innen 15. november.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av utkast til prosjektbeskrivelse
 • Godkjent øvingsoppgave
 • Godkjent seminarinnlegg

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 6 dagers hjemmeeksamen på 4000-5000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca 1200 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT304 15.0
HFDT304 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
22.02.2024

Innlevering
29.02.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU