course-details-portlet

DRA3003 - Historiske og teoretiske perspektiver på drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Emnet behandler drama og teater fra ulike faglig-teoretiske perspektiver, med både en faghistorisk- og samtids synsvinkel. Feltets fenomener behandles via perspektiver som teatralitet, performativitet og "teatral hendelse", som kunstuttrykk og som kultur-estetiske handlinger. Forholdet mellom fenomener og deres kontekster behandles ved hjelp av perspektiver fra for eksempel culture studies-feltet, performance studies, kultursosiologiske teorier, institusjonsteori og estetiske teorier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal kandidaten ha

- kunnskap om nyere faglig-teoretiske perspektiver på fenomener i drama- og teaterfeltet
- kunnskap om drama- og teaterfagets plass i estetiske, kunnskapsmessige og samfunnsmessige sammenhenger
- kunnskap om sammenhengen mellom eget faglig interessefelt og feltets nyere teoristrømninger

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

- forholde seg selvkritisk, analytisk og selvstendig til drama- og teaterfaglige fenomener og diskurser
- anvende kulturfaglige perspektiver og teorier i drøfting av drama- og teaterfenomener
- anvende fagfeltets basisbegreper selvstendig på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor fagfeltet
- i muntlig og skriftlig form presentere og diskutere drama- og teaterfaglige problemstillinger på ulike faglige arenaer på akademisk nivå

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen tilbys i form av forelesninger og seminarer. I tilknytning til emnet arrangeres det et seminar der studentene utvikler utkast til prosjektbeskrivelse.

Obligatoriske aktiviteter:
For å kunne gå opp til sluttvurdering må studenten ha levert en godkjent skriftlig øvingsoppgave på 1200-1500 ord og ha holdt et godkjent seminarinnlegg. Det leveres en prosjektbeskrivelse på 1800 - 2000 ord, basert på skissen som ble levert på DRA3000, innen 15. november.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av utkast til prosjektbeskrivelse
  • Godkjent øvingsoppgave
  • Godkjent seminarinnlegg

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 6 dagers hjemmeeksamen på 4000-5000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca 1200 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT304 15.0
HFDT304 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU