course-details-portlet

DRA3192 - Masteroppgave. Praktisk master i drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet DRA3192 Masteroppgave utgjør den skriftlige delen av studentens kunstneriske eller kunstpedagogiske undersøkelse av sin problemstilling i masterarbeidet. Emnet består av en redegjørelse og refleksjon over den kunstneriske og/eller kunstpedagogiske problemstillingen som ligger i godkjent prosjektbeskrivelse. I DRA3192 skal studenten reflektere kritisk over arbeidet som gjøres i DRA3191 Prosjektemne og plassere dette i en faglig og kulturell kontekst, samt presentere de teoretiske perspektivene undersøkelsen går ut fra. Avhengig av arten av den godkjente prosjektbeskrivelsen kan det skriftlige arbeidet fokusere på prosesser innen drama og teater som leder til et kunstnerisk produkt, eller på selve produktet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

  • inngående kunnskap om praksis- og kunstbasert forskning i drama/teater, relatert til tema og problemstilling for kandidatens eget mastergradsprosjekt

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • reflektere selvkritisk over eget prosjekt i lys av drama- og teaterfaglige perspektiver
  • presentere og formidle resonnementer i et adekvat fagspråk, og i henhold til akademiske standarder
  • gjøre vurderinger av relevante forskningsetiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Det gis veiledning i tilknytning til oppgavearbeidet. I tillegg til individuell veiledning av en tildelt veileder, tilbys det også hvert semester et veiledningsseminar for mastergradsstudentene. Dette skal dekke mastergradsstudentenes generelle behov for drøfting av arbeidet med mastergradsoppgaven, av veiledningspraksisen, studieprogresjon etc. Den skriftlige oppgaven skal ha et omfang på 20.000 - 25.000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt. Ved innlevering av masteroppgaven skal alle studenter skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side. Sammendraget skrives på norsk og gjerne på engelsk. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF»

Mer om vurdering

Eksamen i DRA3192 Masteroppgave, praktisk-teoretisk master i drama og teater består av følgende deler:

  • Den skriftlige oppgaven. på 20.000 - 25.000 ord.
  • En justerende muntlig på inntil 30 minutter.

Kandidaten skal i god tid før eksamen i DRA 3192 få beskjed dersom den skriftlige oppgaven ikke er bestått (gitt F).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

DRA3191. Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Innlevering
01.12.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Innlevering
22.05.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU