course-details-portlet

DRA3000 - Forskningsteori og praksisbaserte metoder i drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport, Praktisk prøve og Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Rapport 1/3
Praktisk eksamen 2/3

Faglig innhold

Emnet behandler fagfeltet drama og teater fra et forskningsperspektiv, og gir dagens teatervitenskapelige fagforståelse og tendenser en kort faghistorisk bakgrunn. Sammenhengen mellom teoretiske og metodologiske valg står i fokus i en praktisk-teoretisk fordypning i kunstnerisk og kunstpedagogisk forskning. Studentene arbeider eksperimentelt med kunstneriske og kunstpedagogiske forskningsmetoder og med forskningsformidling i form av performative, sceniske uttrykk samt skriftlig refleksjon.

Læringsutbytte

Kandidaten forberedes til forskerrollen og til det selvstendige masterprosjektet

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha
- kunnskap om fagfeltet drama og teater i forsknings- og utviklingssammenhenger
- kunnskap om teatermediets arbeids- og uttrykksformer anvendt i forskning og forskningsformidling
- kunnskap om sentrale og aktuelle forskningstemaer

Ferdighet

Ved bestått eksamen skal studenten kunne
- planlegge, gjennomføre, formidle og vurdere et praksisbasert, kunstnerisk prosjekt, i lys av relevant teori
- begrunne og vurdere valg av kunstbasert design og metode i drama- og teaterfaglige prosjekter rettet mot forsknings- og utviklingsarbeid
- reflektere over egen kunstnerisk/kunstpedagogisk prosess

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, seminarer og veiledning i praktisk arbeid, læringsmappe (portefølje) og prosjektarbeid. I tilknytning til emnet arrangeres det et seminar der studentene drøfter sine prosjektideer for masteroppgaven. Første del av seminaret består av felles introduksjoner for alle instituttets masterstudenter. Aktuelle tema for disse introduksjonene er for eksempel; masteroppgaven som sjanger, hva en prosjektbeskrivelse er, masteravtalen og de retningslinjer som forøvrig regulerer masterstudiet.

Obligatoriske aktiviteter:
- Skriftlig øvingsoppgave
- Det leveres en prosjektskisse på 500 - 1000 ord for masteroppgaven innen 30.september
- Deltagelse i minimum 80 % av obligatorisk undervisning.

I særskilte tilfeller og etter søknad kan studenten få tilpasset graden av tilstedeværelse. Oppgaver som løses eksternt må da dokumenteres med digital mappe.

Studenten plikter å gjøre seg kjent Blackboard. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektskisse
  • Skriftlig øvingsoppgave
  • Deltagelse i minimum 80% av undervisning

Mer om vurdering

Eksamen består av en prosjektrapport, visning/demonstrasjon og individuell justerende muntlig. Rapporten teller 1/3 og visningen 2/3. Muntlig eksamen justerer denne samla karakteren.

I særskilte tilfeller og etter søknad til instituttet kan studenten gjennomføre og avlegge den praktiske delen av eksamen eksternt. Denne må da dokumenteres med digital mappe og legges ved prosjektrapporten. Justerende muntlig er obligatorisk og skal foregå ved studiestedet.

Emnet evalueres med bokstavkarakter. Visning/demonstrasjon kan være individuell eller i gruppe, og formen bestemmes av undervisningsleder.
Ved stryk må emnet avlegges på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i drama og teater

Kursmateriell

Pensum på ca 800 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DRA3005 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport, Praktisk prøve og Muntlig

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/3

Utlevering 12.10.2020

Innlevering 12.10.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 2/3 15.10.2020 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU