course-details-portlet

DRA3000 - Forskningsmetoder i teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk demonstrasjon og prosjektrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektrapport med justerende muntlig 1/3
Praktisk eksamen med justerende muntlig 2/3 1 dager

Faglig innhold

Emnet behandler fagfeltet drama og teater fra et forskningsperspektiv, og gir dagens teatervitenskapelige fagforståelse og tendenser en kort faghistorisk bakgrunn. Sammenhengen mellom teoretiske og metodologiske valg står i fokus i en praktisk-teoretisk fordypning i kunstnerisk og kunstpedagogisk forskning. Studentene arbeider eksperimentelt med kunstneriske og kunstpedagogiske forskningsmetoder og med forskningsformidling i form av performative, sceniske uttrykk samt skriftlig refleksjon. Emnet forholder seg til FN’s handlingsplan Agenda 2030, med fokus på en bærekraftig bruk av materialer og energi i forskningsprosessen og forskningsformidling.

Læringsutbytte

Kandidaten forberedes til forskerrollen og til det selvstendige masterprosjektet.

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha kunnskap om

 • fagfeltet drama og teater i forsknings- og utviklingssammenhenger
 • teatermediets arbeids- og uttrykksformer anvendt i forskning og forskningsformidling
 • sentrale og aktuelle forskningstemaer
 • bærekraftige løsninger i kunstnerisk / kunstpedagogisk forskning og formidling

Ferdighet

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

 • planlegge, gjennomføre, formidle og vurdere et praksisbasert, kunstnerisk prosjekt, i lys av relevant teori
 • begrunne og vurdere valg av kunstbasert design og metode i drama- og teaterfaglige prosjekter rettet mot forsknings- og utviklingsarbeid
 • reflektere over egen kunstnerisk/kunstpedagogisk prosess
 • stille seg kritisk til bruk av materialer og energi i forskning og forskningsformidling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, seminarer og veiledning i praktisk arbeid, læringsmappe (portefølje) og prosjektarbeid. I tilknytning til emnet arrangeres det et seminar der studentene drøfter sine prosjektideer for masteroppgaven. Første del av seminaret består av felles introduksjoner for alle instituttets masterstudenter. Aktuelle tema for disse introduksjonene er for eksempel; masteroppgaven som sjanger, hva en prosjektbeskrivelse er, masteravtalen og de retningslinjer som forøvrig regulerer masterstudiet.

Studenten plikter å gjøre seg kjent Blackboard. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse på undervisning
 • Skriftlig øvingsoppgave
 • En prosjektskisse på 500 - 1000 ord for masteroppgaven leveres innen 30.september

Mer om vurdering

Eksamen består av en prosjektrapport som justeres gjennom individuell muntlig og vektes 1/3 og en visning/demonstrasjon som justeres gjennom individuell muntlig og vektes 2/3. Justerende muntlig er obligatorisk og skal foregå ved studiestedet. Visning/demonstrasjon kan være individuell eller i gruppe, og formen bestemmes av undervisningsleder. Ved stryk må emnet avlegges på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i drama og teater

Kursmateriell

Pensum på ca 800 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DRA3005 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk demonstrasjon og prosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektrapport med justerende muntlig 1/3

Innlevering
16.10.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen med justerende muntlig 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektrapport med justerende muntlig 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen med justerende muntlig 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU