course-details-portlet

DRA3090 - Masteroppgave i drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/1
Muntlig eksamen 60 minutter

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av en problemstilling innenfor seksjonens fagområder.
Masteroppgaven kan bygge på et bredt og variert kildetilfang og ha ulike forskningsdesign: tekstbaserte studier av historisk og teoretisk art, feltstudier av etnografisk karakter (for eksempel studier av eget eller andres kulturarbeid), studier av forestillinger og av prosesser innen drama og teater.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha

- inngående kunnskap om det stoffområdet som omfattes av oppgavens tema og problemstilling

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

- gjøre begrunnede valg av kilder, metode og arbeidsmåter for en formulert problemstilling
- formulere, planlegge og gjennomføre et større prosjekt
- presentere og formidle resonnementer i et adekvat fagspråk, og i henhold til akademiske standarder
- gjøre vurderinger av relevante forskningsetiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Det gis veiledning i tilknytning til oppgavearbeidet. I tillegg til individuell veiledning av en tildelt veileder, tilbys det også hvert semester et veiledningsseminar for mastergradsstudentene. Dette skal dekke mastergradsstudentenes generelle behov for drøfting av arbeidet med mastergradsoppgaven, av veiledningspraksisen, studieprogresjon etc. Seminarene foregår i tilknytning, eller i tillegg, til øvrige undervisningsemner.

Omfanget av masteroppgaven skal være på 32.000 - 40.000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt.

Ved innlevering av masteroppgaven skal alle studenter skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side. Sammendraget skrives på norsk og gjerne på engelsk.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

Kandidaten skal i god tid før avsluttende eksamen få beskjed dersom masteroppgaven ikke er bestått (dvs. vurdert til F). Alle eksamensmomenter evalueres med bokstavkarakter og ekstern sensor. Justerende muntlig eksamen består av følgende:
- Et foredrag på ca. 30 minutter fra kandidaten om arbeidet med masteroppgaven - presentert i åpent forum.
- En muntlig eksaminasjon over masteroppgaven med varighet på minst 30 minutter. Den avsluttende prøven (foredrag og muntlig) justerer karakteren satt på masteroppgaven.


Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (MDT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i drama og teater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT390 60.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/1

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1

Utlevering 20.04.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU