Studiets oppbygning

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosialt arbeid går over tre år og består av

  • emner med faglig fordyping innenfor sosialt arbeid
  • felles emner med bachelor i barnevern
  • fellesemne i Examen philosophicum for samfunnsvitenskap (EXPH0200) og områdeemne (ISA1006).

Praksis i løpet av studiet

I løpet av studiet skal du også ha praksis. I samarbeid med ulike deler av praksisfeltet skal du dra på besøk, ha observasjonspraksis og feltarbeid for at du skal bli kjent med hjelpeapparatet.

Du skal også ha en lengre praksisperiode mot slutten av studiet. Her får du veiledning av en profesjonell, praktiserende sosionom. På den måten får du erfare hvordan kunnskap om hjelpeapparatet og sosiale rettigheter kan brukes i samarbeid med klientene og representanter for andre profesjoner.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som tas opp til studiet studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BSA1001 Sosialt arbeid som fag og profesjon 15
ISA1001 Sosial- og velferdspolitikk 7,5
ISA1002 Juridisk metode og forvaltningsrett 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
ISA1003 Psykologi i et livsløpsperspektiv 7,5
BSA1003 Inkludering og levekår 7,5
BSA1004 Sosialt arbeids teori og praksis 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BSA2001 Psykisk helse 7,5
BSA2002 Rettsanvendelse i sosialt arbeid 7,5
BSA2003 Sosialt arbeid med individer og grupper 7,5
BSA2004 Barnevern 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BSA2005 Nettverks- og samfunnsarbeid 7,5
BSA2007 Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekst 15
ISA1006 Global Ethics and Human Rights 7,5

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BSA2500 Veiledet praksis i sosialt arbeid 30
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA2500 Tverrprofesjonelt samarbeid og innovasjon 15
BSA2900 Bacheloroppgave i sosialt arbeid 15

I tillegg er det mulig å ta ISA1005 - Mentorskap i en flerkulturell kontekst - Nattergalen. Dette emnet er et supplement til, men inngår ikke i, bachelorgraden i barnevern eller bachelorgraden i sosialt arbeid. Emnet er på 7,5 studiepoeng og har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene Bachelor i barnevern ved NTNU eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU. 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU

Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Vi vil minne om at EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap har obligatorisk deltakelse på seminar/øvingstimer. For å kunne gå opp til eksamen må du delta i 80 % av seminarene og ha obligatoriske aktiviteter godkjent.