course-details-portlet

BSA2002 - Rettsanvendelse i sosialt arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer LOVDATA , LOVSAMLING

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i velferdsrettslig lovgivning som er vesentlig for sosionomenes rettanvendelse i framtidig yrkesutøvelse, herunder deres beslutninger som er enkeltvedtak. Barnevernsloven, sosialtjenesteloven og introduksjonsloven med tilhørende forskrifter har derfor en sentral plass i pensum og undervisningsaktiviteter. I tillegg bør sosionomer ha kjennskap til relevante bestemmelser i andre velferdslover for å kunne ivareta sine oppgaver i arbeid med individ og familier. Dette gjelder blant annet barnelova, opplæringslova, vergemålsloven, barnehageloven, adopsjonsloven, utlendingsloven, folketrygdloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, lov om psykisk helsevernlov mv.

Det vil videre være fokus på å identifisere juridiske aspekter i sammensatte faglige problemstillinger. Ved gjennomgang av velferdslovgivningen vil særlige utfordringer med hensyn til omfattende etterarbeidsmateriell og fagfeltets betydning i et menneskerettighetsperspektiv fremheves. Spesielt vil Grunnlovens kapittel om menneskerettigheter og konvensjoner inntatt i menneskerettsloven bli grundig behandlet. Juridisk og faglig skjønn vil bli særlig vektlagt. Lover på velferdsrettens område er også midler for å nå politiske mål, noe som gjør at formålsbestemmelsene har en særlig betydning, og derfor vektlegges i undervisningen.

En annen sentral del i emnet er forsvarlig saksbehandling. I seminargruppene vil derfor læringsaktivitetene hovedsakelig bestå i å identifisere og løse velferdsrettslige problemstillinger etter velferdslovgivningens spesielle og forvaltningslovens generelle saksbehandlingsregler.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om hvordan man går frem for å kunne ta stilling til velferdsrettslige problemstillinger som sosionom
 • har kunnskap om sentrale velferdslover; herunder rettigheter, kompetanse og spesiell forvaltningsrett
 • har kunnskap om menneskerettigheter, herunder FNs barnekonvensjon (særlig prinsippene om ikke-diskriminering, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling og barnets rett til å bli hørt
 • har kunnskap om hvilken betydning menneskerettighetene har for individets velferdsrettslige rettigheter og plikter
 • har kunnskap om menneskerettigheter som bidrar til å sikre samenes rettigheter, herunder FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27
 • har kunnskap om bestemmelser i nasjonal lovgivning som bidrar til å sikre samenes rett til ivaretakelse av eget språk og kultur, herunder Grunnlovens § 110a, sameloven og relevante bestemmelser i velferdslovgivningen, bla barnehageloven og opplæringslova

Ferdigheter - studenten

 • kan identifisere og løse aktuelle velferdsrettslige problemstillinger med utgangspunkt i juridisk metodelære kan identifisere de krav som stilles til det rettslige grunnlaget for avgjørelser etter relevante velferdslover

Generell kompetanse - studenten

 • kan kommunisere velferdsrettslige spørsmål og se disse i sammenheng med sosialfaglige problemstillinger
 • kan arbeide med velferdsrettslige problemstillinger relatert til sosialt arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteten vil bestå av forelesninger og seminargrupper med løsning av juridiske problemstillinger og diskusjoner og refleksjoner over disse i plenum. Noe av undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på læringsplattformen i form av video, artikler og annet relevant stoff. Studentene må påregne en del selvstudier i forkant og etterkant av forelesninger og seminarer.

Mer om vurdering

Hjelpemiddel:

LOVDATA (digital)

LOVSAMLING (papir)

 • Norges Lover
 • Lovsamling for helse- og sosialsektoren
 • Særtrykk av lover og forskrifter

Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er:

 • Markering av lover med post-it lapper eller andre markører
 • Understrekninger i teksten også med ulike farger
 • Nøytrale henvisninger kan gjøres til tillate hjelpemidler (lover, forskrifter) ved bruk av ord som jf., jamfør, mots, motsatt etc.
 • Merknad om at lover eller paragrafer er opphevet eller endret

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Bestått vurdering i alle emner i første semester og tilsammen ha godkjent 45 studiepoeng i programmet, for å kunne gjennomføre eksamen i emnet.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 39
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 43
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL420 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 6
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 9
SL321 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING 10.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 7
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU