course-details-portlet

BSA2900 - Bacheloroppgave i sosialt arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Studentene skal skrive en individuell fordypningsoppgave med selvvalgt tema. Bacheloroppgavens tema skal ha tilknytning til faget sosialt arbeid

Alle studenter skal ha tilbud om veiledning før bacheloroppgaven leveres til sensur.

For gjennomføring av emnet vises det til instituttets retningslinjer for bacheloroppgave som legges ut på Blackboard.

Læringsutbytte

Kunnskaper - studenten:

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn
 • kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar
 • kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og dens muligheter og begrensninger
 • kan formulere, utforske og besvare en vitenskapelig problemstilling
 • har kunnskap om ulike kilder, relevante fagdatabaser og retningslinjer for korrekt bruk av kilder i eget arbeid
 • har kunnskap om kildekritikk og prinsipper og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt

Ferdigheter - studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og ferdigstille en skriftlig oppgave med vitenskapelighet tilhørende bachelornivå
 • kan vise en kritisk-analytisk holdning og anvender oppdatert vitenskapelig litteratur, og annen holdbar og relevant kunnskap
 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette skriftlig
 • kan reflektere over valg av ulike kilder
 • kan gjøre et bevisst valg av kildetyper, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler
 • kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

Generell kompetanse - studenten

 • kan kritisk vurdere kunnskap for å belyse og drøfte ulike teoretiske perspektiver som er aktuelle for en problemstilling
 • kan tydeliggjøre et reflektert valg av kildetyper, utføre litteratursøk i relevante fagdatabaser, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler
 • kan formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger i skriftlig form
 • kan planlegge og gjennomføre en bacheloroppgave i tråd med vitenskapelige kriterier og etiske krav
 • kan reflektere over faglig utøvelse i lys av aktuell teori - kan utøve kildekritikk
 • kan planlegge og gjennomføre litteratursøk på en systematisk måte samt dokumentere prosessen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, kurs i litteratursøk, selvstudier og veiledning

Mer om vurdering

Skriftlig, individuell bacheloroppgave.

Ved ikke bestått karakter kan kandidaten levere en ny eller omarbeidet bacheloroppgave til neste gang eksamen arrangeres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Alle emner i bachelorutdanningens to første år og emnet BSA2500.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSAR3003 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Bacheloroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU