course-details-portlet

ISA1003 - Psykologi i et livsløpsperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er et innføringskurs som gir en oversikt over psykologiens problemstillinger, metoder og teorier med en særskilt understrekning av menneskelig utvikling. Sentralt står grunnleggende kunnskap og teori om ulike aspekter ved menneskelig utvikling gjennom barne- og ungdomsårene. Av områdene som dekkes er persepsjon og kognisjon, kommunikasjon og språk, emosjonsutvikling, tilknytning, menneskelige relasjoner, kultur- og sosialpsykologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten har:

 • grunnleggende kunnskaper om psykologiens sentrale problemstillinger, fagets metoder og de mest sentrale teoriene
 • grunnleggende kunnskap om de mest sentrale teoretiske perspektivene innenfor utviklingspsykologien og om hvordan disse perspektivene skiller seg fra hverandre
 • kjennskap til hva forskning viser som typiske trekk ved måten barn fungerer på; kognitivt, emosjonelt og i samspill med andre mennesker

Ferdigheter Studenten:

 • kan skriftlig gjøre rede for temaer innen allmenn psykologi og utviklingspsykologi
 • kan anvende og drøfte sentrale begreper samt temaer og teoretiske perspektiv i generell psykologi og utviklingspsykologi

Generell kompetanse Studenten har:

 • utviklet en forståelse for sammenhengen mellom allmenn psykologisk kunnskap, de ulike utviklingsperspektivene og vitenskapelig kunnskap om barns utvikling
 • utviklet forståelse for relevansen og betydning av psykologisk kunnskap for egen profesjonsutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid og selvstudier. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet, skriftlig innlevering, må være vurdert til godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene i Bachelor i barnevern ved NTNU eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BSA1002 30.0 HØST 2018
BSA1003 30.0 HØST 2018
HSAR1004 30.0 HØST 2018
ISA1004 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
 • Helse- og sosialfag
 • Helse- og sosialfag
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 10

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU