course-details-portlet

ISA1003 - Psykologi i et livsløpsperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er et innføringskurs som gir en oversikt over psykologiens problemstillinger, metoder og teorier med en særskilt understrekning av menneskelig utvikling. Sentralt står grunnleggende kunnskap og teori om ulike aspekter ved menneskelig utvikling gjennom barne- og ungdomsårene. Av områdene som dekkes er persepsjon og kognisjon, kommunikasjon og språk, emosjonsutvikling, tilknytning, menneskelige relasjoner, kultur- og sosialpsykologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

- grunnleggende kunnskaper om psykologiens sentrale problemstillinger, fagets metoder og de mest sentrale teoriene

- grunnleggende kunnskap om de mest sentrale teoretiske perspektivene innenfor utviklingspsykologien og om hvordan disse perspektivene skiller seg fra hverandre

- kjennskap til hva forskning viser som typiske trekk ved måten barn fungerer på; kognitivt, emosjonelt og i samspill med andre mennesker


Ferdigheter

Studenten:

- kan skriftlig gjøre rede for temaer innen allmenn psykologi og utviklingspsykologi

- kan anvende og drøfte sentrale begreper samt temaer og teoretiske perspektiv i generell psykologi og utviklingspsykologi


Generell kompetanse

Studenten:

- har utviklet en forståelse for sammenhengen mellom allmenn psykologisk kunnskap, de ulike utviklingsperspektivene og vitenskapelig kunnskap om barns utvikling

- har utviklet forståelse for relevansen og betydning av psykologisk kunnskap for egen profesjonsutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid og selvstudier.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet, skriftlig innlevering, må være vurdert til godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene i Bachelor i barnevern ved NTNU eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BSA1002 30.0 01.09.2018
BSA1003 30.0 01.09.2018
HSAR1004 30.0 01.09.2018
ISA1004 30.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU