course-details-portlet

ISA2500 - Tverrprofesjonelt samarbeid og innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene få kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid og profesjonsetikk, samt få innføring i bruk av innovative verktøy for utvikling av nye tiltak og tjenester for barn og unge. Studentene skal arbeide med ulike former for tverrprofesjonelt samarbeid og det vil vøre et særskilt fokus på barnevernsfeltet. Studentene skal kunne drøfte egen rolle og andres roller i tverrprofesjonelt samarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenter har kunnskap:

 • om samfunnsoppdraget til egen profesjon
 • om profesjonsetikk
 • om maktperspektivet og ulikhetsperspektivet
 • om tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom sektorene
 • om innovasjon og innovasjonsprosesser
 • om teorier om organisasjon og ledelse
 • tverrfaglig samarbeid om utsatte barn og unge
 • kunnskap om barn og voksne sin digitale hverdag

Ferdigheter - Studenter kan:

 • reflektere over egen kompetanse i teamarbeid og teamets kompetanse
 • se på tverrfaglig samarbeid med et kritisk blikk
 • kommunisere egen profesjonskompetanse
 • vise ledelse og samarbeidsferdigheter
 • bidra til innovative prosesser for utvikling av barnevernet
 • reflektere rundt dilemmaer i egen profesjons mandat og rolle som hjelper, forvalter og portvokter

Generell kunnskap - Studenten

 • forstår egen rolle og andres roller i tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan reflektere over ulike maktaspekter i rollen som hjelper
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og eget ansvar i en organisatorisk sammenheng
 • har kunnskap om hvordan digitale løsninger strukturerer det faglige skjønnet hos profesjonsutøveren

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid og selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Barnets Beste
 • Tverrfaglig samhandling (TverrSam)
 • Tverrfaglig kartlegging (TverrPraks)

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene Tverrfaglig samhandling (TverrSam), Tverrfaglig kartlegging (TverrPraks) og Samarbeid til Barnets beste, må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSGBVB) - enkelte retninger
Sosialt arbeid (HSGSOB) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått alle emner i 1. og 2. studieår, og veiledet praksis i 5. semester (emnet BBV2500 eller BSA2500).

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene Bachelor i barnevern eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU