course-details-portlet

ISA2500 - Tverrprofesjonelt samarbeid og innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på profesjonskompetanse, tverrprofesjonelt samarbeid, innovasjon, organisasjon og ledelse samt digitalisering. Særskilt fokus på barnevernsfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenter har kunnskap:

 • om samfunnsoppdraget til egen profesjon
 • om egen profesjons kunnskapsperspektiver
 • om maktperspektivet og ulikhetsperspektivet
 • om hva forskningen viser om tverrfaglig samarbeid
 • om tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom sektorene
 • om innovasjon og innovasjonsprosesser
 • om teorier om organisasjon og ledelse
 • digital kompetanse og kunnskap om barn og voksne sin digitale hverdag

Ferdigheter - Studenter kan:

 • reflektere over egen kompetanse i teamarbeid og teamets kompetanse
 • se på tverrfaglig samarbeid med et kritisk blikk
 • kommunisere egen profesjonskompetanse
 • vise ledelse og samarbeidsferdigheter
 • bidra til innovative prosesser for utvikling av barnevernet
 • reflektere rundt dilemmaer i egen profesjons mandat og rolle som hjelper, forvalter og portvokter
 • anvende digitale verktøy og bruke relevant teknologi på individ og systemnivå

Generell kunnskap - Studenten

 • forstår egen rolle og andres roller i tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan reflektere over ulike maktaspekter i rollen som hjelper
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og eget ansvar i en organisatorisk sammenheng
 • har kunnskap om hvordan digitale løsninger strukturerer det faglige skjønnet hos profesjonsutøveren

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, feltarbeid og selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Barnets Beste
 • Tverrfaglig samhandling (TverrSam)
 • Tverrfaglig kartlegging (TverrPraks)

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene Tverrfaglig samhandling (TverrSam), Tverrfaglig kartlegging (TverrPraks) og Samarbeid til Barnets beste, må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått alle emner i 1. og 2. studieår, og veiledet praksis i 5. semester (emnet BBV2500 eller BSA2500).

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene Bachelor i barnevern eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU