course-details-portlet

ISA1002 - Juridisk metode og forvaltningsrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer LOVDATA , LOVSAMLING

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i juridisk metodelære og generell forvaltningsrett. Undervisningen tar utgangspunkt i profesjonsutøveres rettsanvendelse. Det vil være fokus på den juridiske metodens plass og anvendelse i løsningen av juridiske problemstillinger, det vil si rettsanvendelsesprosessen.

Ved gjennomgang av den juridiske metoden vektlegges særlig etterarbeider og menneskerettigheter, herunder barnekonvensjonens posisjon som rettskilde. Forholdet mellom, og betydningen av, faglig og juridisk skjønn vektlegges også.

I andre del av emnet vil det bli gitt en innføring i generell forvaltningsrett. Grunnlaget for forsvarlig saksbehandling i forvaltningen er kunnskap om forvaltningslovens generelle saksbehandlingsregler. Disse vil derfor bli presentert og eksemplifisert ut i fra aktuelle saksforhold på velferdsrettens område.

Tema som blir vektlagt i den generelle forvaltningsretten er rettssikkerhet, herunder habilitet, kontradiksjon, taushetsplikt, partsinnsyn, sakens opplysning, klageadgang mv. Vedtak og underretning, begrunnelse, ugyldighet og bruken av vilkår vil også bli grundig behandlet.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • kunnskap om juridisk metodelære og hvordan man går frem for å kunne ta stilling til rettsspørsmål som sosionom og barnevernspedagog
 • kunnskap om alminnelig forvaltningsrett, herunder forvaltningsloven og grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper

Ferdigheter - Studenten kan:

 • identifisere og løse enkle juridiske problemstillinger med utgangspunkt i juridisk metodelære
 • identifisere de krav som stilles til det rettslige grunnlaget for sosionomens og barnevernspedagogens forvaltningsavgjørelser

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • kommunisere juridiske spørsmål og se disse i sammenheng med faglige problemstillinger
 • kan arbeide med juridiske spørsmål relatert til yrket som sosionom og barnevernspedagog

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteten består av forelesninger og seminarer med løsning av juridiske problemstillinger og diskusjoner og refleksjoner over disse i plenum. Noe av undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på læringsplattformen i form av video, artikler og annet relevant stoff. Studentene må påregne en del selvstudier i forkant og etterkant av forelesninger og seminarer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Hjelpemiddel:

LOVDATA (digital)

LOVSAMLING (papir)

 • Norges Lover
 • Lovsamling for helse- og sosialsektoren
 • Særtrykk av lover og forskrifter

Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er:

 • Markering av lover med post-it lapper eller andre markører
 • Understrekninger i teksten også med ulike farger
 • Nøytrale henvisninger kan gjøres til tillate hjelpemidler (lover, forskrifter) ved bruk av ord som jf., jamfør, mots, motsatt etc.
 • Merknad om at lover eller paragrafer er opphevet eller endret

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSGBVB) - enkelte retninger
Rådgivning og voksnes læring (BRVL) - enkelte retninger
Sosialt arbeid (HSGSOB) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene i Bachelor i barnevern ved NTNU eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Studenter tatt opp til Bachelor i rådgivning og voksnes læring ved NTNU kan ta dette emnet som valgemne.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BSA1001 30.0 HØST 2018
HSAR1003 30.0 HØST 2018
ISA1001 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
 • Helse- og sosialfag
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING 14.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 9
SL315 Sluppenvegen 14 3
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 6
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 71
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 28
SL415 Sluppenvegen 14 7
SL317 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA , LOVSAMLING 15.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 18
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU