course-details-portlet

ISA1002 - Juridisk metode og forvaltningsrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A LOVDATA

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i juridisk metodelære og generell forvaltningsrett. Undervisningen tar utgangspunkt i profesjonsutøveres rettsanvendelse. Det vil være fokus på den juridiske metodens plass og anvendelse i løsningen av juridiske problemstillinger, det vil si rettsanvendelsesprosessen.

Ved gjennomgang av den juridiske metoden vektlegges særlig etterarbeider og menneskerettigheter, herunder barnekonvensjonens posisjon som rettskilde. Forholdet mellom, og betydningen av, faglig og juridisk skjønn vektlegges også.

I andre del av emnet vil det bli gitt en innføring i generell forvaltningsrett. Grunnlaget for forsvarlig saksbehandling i forvaltningen er kunnskap om forvaltningslovens generelle saksbehandlingsregler. Disse vil derfor bli presentert og eksemplifisert ut i fra aktuelle saksforhold på velferdsrettens område.

Tema som blir vektlagt i den generelle forvaltningsretten er rettssikkerhet, herunder habilitet, kontradiksjon, taushetsplikt, partsinnsyn, sakens opplysning, klageadgang mv. Vedtak og underretning, begrunnelse, ugyldighet og bruken av vilkår vil også bli grundig behandlet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

- har kunnskap om juridisk metodelære og hvordan man går frem for å kunne ta stilling til rettsspørsmål som sosionom og barnevernspedagog

- har kunnskap om alminnelig forvaltningsrett, herunder forvaltningsloven og grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper


Ferdigheter

Studenten:

- kan identifisere og løse enkle juridiske problemstillinger med utgangspunkt i juridisk metodelære

- kan identifisere de krav som stilles til det rettslige grunnlaget for sosionomens og barnevernspedagogens forvaltningsavgjørelser


Generell kompetanse

Studenten:

- kan kommunisere juridiske spørsmål og se disse i sammenheng med faglige problemstillinger

- kan arbeide med juridiske spørsmål relatert til yrket som sosionom og barnevernspedagog


Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteten består av forelesninger og seminarer med løsning av juridiske problemstillinger og diskusjoner og refleksjoner over disse i plenum. Noe av undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på læringsplattformen i form av video, artikler og annet relevant stoff. Studentene må påregne en del selvstudier i forkant og etterkant av forelesninger og seminarer.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Hjelpemiddel: Norges Lover
- Lovsamling for helse- og sosialsektoren
- Særtrykk av lover og forskrifter

Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er:
- Markering av lover med post-it lapper eller andre markører
- Understrekninger i teksten også med ulike farger
- Nøytrale henvisninger kan gjøres til tillate hjelpemidler (lover, forskrifter) ved bruk av ord som jf., jamfør, mots, motsatt etc.
- Merknad om at lover eller paragrafer er opphevet eller endret

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene i Bachelor i barnevern ved NTNU eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BSA1001 30.0 01.09.2018
HSAR1003 30.0 01.09.2018
ISA1001 30.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 ALOVDATA

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 ALOVDATA

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU