course-details-portlet

ISA1001 - Sosial- og velferdspolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i begreper, tenkemåter og kunnskaper om velferdssamfunnet fra ulike perspektiv. Det gis en innføring i det norske velferdssystemet som ramme for profesjonsutøveren, derav sosiale tjenester og barnevernets samfunnsmandat. Videre vil emnet gi en forståelse av sosialisering, samspillet mellom individ og samfunn, levekår og sosial ulikhet. Sosialpolitiske målsettinger i den moderne velferdskonteksten, og organisering av velferd i offentlig, frivillige og privat sektor, står sentralt. Mangfold og innvandring blir også tematisert.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • kunnskap om helse- og sosialpolitikk og velferdsstatens utvikling, nye utfordringer og velferdsstatens organisering.
 • kunnskap om mangfold i den nye velferdskonteksten.
 • kunnskap om årsaker til arbeidsledighet, folkehelse, fattigdom, eksklusjon, sosial ulikhet og makt.
 • kunnskap om oppvekstbetingelser, familiepolitikk og endringer i familiemønstre.
 • innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning.

Ferdigheter - Studenten kan:

 • diskutere betydningen ulike velferdsarenaer har for individets tilpasning til samfunnet.
 • redegjøre for hvordan samfunnsforhold kan påvirke samhandling mellom profesjonsutøvere og brukere.

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • redegjøre for sosiale og økonomiske årsaker til sosiale problem og velferdsstaten i lokalt og globalt perspektiv.
 • reflektere over egne holdninger og profesjonell rolle i en sosialfaglig og sosialpedagogisk sammenheng.
 • kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudier. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene Bachelor i barnevern ved NTNU og Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BSA1001 30.0 HØST 2018
HSAR1003 30.0 HØST 2018
ISA1002 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
 • Helse- og sosialfag
 • Sosialfag
 • Sosialøkonomi
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 60
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU