course-details-portlet

BSA1003 - Inkludering og levekår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet fokuserer på arbeidslinja som politikk og andre politiske føringer og virkemidler for arbeidsinkludering. Ulike individers og gruppers muligheter for integrering og inkludering gjennom arbeid gjennomgås og drøftes i lys av kunnskap og teorier fra sosiologi, sosialantropologi, sosialpolitikk og statsvitenskap. Betydningen av ulikhet i klasse, kjønn, etnisitet, helse og utdanning i møte med velferdsstatens idealer og inkluderingsstrategier er sentral. Konsekvenser av globalisering, migrasjon og transnasjonalisme for arbeidsliv og arbeidsinkludering, blir tematisert.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

- har kunnskap om arbeidsliv, arbeidsmarkedspolitikk og arbeidslinja som mål og middel i inkluderingsarbeid

- kjenner til utstøtingsmekanismer og diskriminering i arbeidslivet, samt konsekvenser av marginalisering i arbeidslivet

- har kunnskap om sammenhengen mellom helse, utdanning og deltakelse i arbeidslivet

- har kunnskap om strategier og tiltak i inkluderingsarbeid, og om samspill med relevante aktører i arbeidslivet og velferdssystemet


Ferdigheter

Studenten:

- kan redegjøre, samt reflektere kritisk over muligheter og begrensninger med de politiske målsettingene om arbeidslinja

- kan reflektere kritisk over velferdsstatens idealer og inkluderingsstrategier for å oppnå arbeidsinkludering i møte med ulikhet i klasse, etnisitet, kjønn, utdanning og helse


- kan reflektere over forholdet mellom migrasjon, arbeidsliv, tilhørighet og inkludering


Generell kompetanse

Studenten:


- har forståelsen for årsaker til og konsekvenser av ulik arbeidstilknytning

- har forståelse for velferdssystemets ulike måter å inkludere individer og grupper for å kunne bidra til arbeidsinkludering, også i lys av et minoritets- og majoritetsperspektiv

- kan analysere muligheter og begrensninger innenfor arbeidsinkludering på en kritisk og selvstendig måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og selvstudier.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BSA1002 30.0 01.09.2018
HSAR1004 30.0 01.09.2018
ISA1003 30.0 01.09.2018
ISA1004 30.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialantropologi
  • Sosialt arbeid
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU