course-details-portlet

BSA2005 - Nettverks- og samfunnsarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Studentene introduseres for samfunnsarbeid og nettverksarbeid som sentrale arbeidsmåter innen sosialt arbeid. Emnet bygger videre på sosialt arbeids grunnforståelse av at sosiale problemer må forstås kontekstuelt, og analyseres ut i fra individets samspill med sentrale systemer. Sosial inklusjon og deltakelse fremheves som et samfunnsansvar, og som en sentral verdi innen sosialt arbeid.

Som metode handler samfunnsarbeid om å intervenere på strukturelt nivå for å skape nye muligheter for deltakelse, tilhørighet og sosiale fellesskap. Samfunnsarbeid forutsetter at det er en gjensidig avhengighet mellom individ og struktur, og bygger på en forståelse av strukturer som noe som både gir og tar handlingsrom.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten:

 • kan forklare sentrale teorier og perspektiver som ligger til grunn for samfunns-og nettverksarbeid
 • kan vise til sammenhenger mellom sosial inklusjon og levekår
 • kan analysere sammenhenger mellom ulike betingelser som hindrer eller fremmer sosial deltakelse
 • kjenner til sentrale metoder innenfor nettverksarbeid og samfunnsarbeid

Ferdigheter: Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante studier i arbeidet med å analysere sosiale problemer
 • kan oppdage nye muligheter for sosial inklusjon under ulike strukturelle betingelser
 • kan gjennomføre en nettverkskartlegging
 • kan reflektere kritisk rundt valg av egen fremgangsmåte

Generell kompetanse: Studenten:

 • kan redegjøre for teorier og perspektiver innen samfunns- og nettverksarbeid
 • kan redegjøre for hvordan en kan legge til rette for økt sosial deltakelse
 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til samfunns- og nettverksarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudier, øvinger, arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk fremlegg

Mer om vurdering

Det kreves godkjent deltakelse på obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått vurdering i alle emner fra første studieår og til sammen ha godkjent 75 studiepoeng i programmet, for å kunne gjennomføre eksamen i emnet.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU