course-details-portlet

ISA1005 - Mentorskap i en flerkulturell kontekst - Nattergalen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet er et supplement til, men inngår ikke i, bachelorgraden i barnevern eller bachelorgraden i sosialt arbeid.

Emnet tar utgangspunkt i mentorordningen Nattergalen som administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Målsetting med ordningen er å øke den flerkulturelle kompetansen blant fremtidige sosialarbeidere, samt å inspirere barn med minoritetsbakgrunn til å ta høyere utdanning.

Gjennom et studieår er studenten mentor for et barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12. Mentor skal i samarbeid med barnet og dets foresatte ta initiativ til ulike aktiviteter. Studenten får opplæring, undervisning og veiledning underveis. Studenten må levere åtte månedsrapporter som beskriver gjennomførte møter med mentorbarnet, samt egen refleksjon. Det er utarbeidet en mal for månedsrapportene.

Læringsutbytte

Gjennom møtene med barnet skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om sentrale begreper innen mentorskap generelt
• har kunnskap om oppvekstforhold/levekår i et flerkulturelt samfunn
• har kunnskap om relasjonsbygging og kommunikasjon med barn og familier med minoritetsbakgrunn


Ferdigheter
Studenten
• har tilegnet seg økt bevissthet om egne verdier og holdninger i møte med andre kulturer
• kan være en voksen rollemodell i møte med mentorbarnet
• kan ivareta barnets rett til medvirkning
• kan kommunisere og samarbeide med barnet og dets foresatte med respekt og forståelse for deres kulturelle bakgrunn
• kan reflektere over sin egen rolle som mentor


Generell kompetanse
Studenten
• kan planlegge og gjennomføre aktiviteter med utgangspunkt i barnets behov
• kan rapportere og dokumentere kunnskap, skriftlig og muntlig
• kan ta imot veiledning og veilede andre

Læringsformer og aktiviteter

Studenten skal være mentor for et barn med minoritetsbakgrunn gjennom et studieår. Mentoren møter sitt mentorbarn 2-3 timer pr. uke. Mentoren skal ta initiativ til ulike aktiviteter, både alene med barnet og i fellesskap med andre mentorer/mentorbarn. Studenten deltar i opplæring og veiledning, individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter:
1. Deltagelse på mentoropplæring gjennom månedlige mentorsamlinger.
2. Veiledning individuelt og i gruppe. Etter nærmere fastsatte regler.
3. Skriftlig innlevering av månedsrapporter. Disse godkjennes etter egne kriterier.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på mentoropplæring
  • Veiledning
  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Tre obligatoriske aktiviteter.
1) Deltagelse på mentoropplæring gjennom månedlige mentorsamlinger.
2) Veiledning individuelt og i grupper. Etter nærmere fastsatte regler.
3) Skriftlig innlevering av månedsrapporter. Disse godkjennes etter egne kriterier.

Obligatoriske aktiviteter må være vurdert til godkjent for å kunne avlegge eksamen.
Det kreves minimum 75 % tilstedeværelse på mentorsamlinger.
Skriftlige innleveringer krever bruk av faglitteratur, samt at studenten bruker og reflekterer over erfaringer fra egen mentorpraksis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiene Bachelor i barnevern ved NTNU eller Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU. Emnet har plassbegrensning. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før opptak innvilges.

Kursmateriell

Publiseres på Blackboard før emnet starter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU