course-details-portlet

BSA1001 - Sosialt arbeid som fag og profesjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Studentene skal i dette emnet få en introduksjon til yrkesfeltet, målgrupper og sentrale problemområder der sosialt arbeid utøves. Studenten får en innføring i hvordan teoretisk kunnskap, erfarings- og brukerkunnskap kan integreres. Emnet fokuserer på utviklingen av faget sosialt arbeid, sosialarbeiderens rolle i samfunnet og fagets etiske verdigrunnlag. Studentene får innsyn i at sosiale problemer og sosialt arbeid ligger i skjæringspunktet mellom individ og samfunn både globalt og lokalt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

-kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

-kjennskap til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk

-kjennskap til utfordringer knyttet til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten kan bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.

-kjennskap til sosiale problemer og hvilke målgrupper og tjenesteområder sosialt arbeid utøves innenfor.

-grunnleggende kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, grupper og samfunn.

-kjennskap til teorier om kommunikasjon, relasjon og erfaring med samhandling og veiledning.

-kjennskap til hvordan økonomisk rådgiving kan bidra til å forebygge privatøkonomiske problemer.Ferdigheter

Studenten kan:

-identifisere og reflektere over sentrale dilemmaer så som hjelp og kontroll i sosialt arbeids profesjonsutøvelse og situasjoner der fagets etiske grunnverdier settes på prøve.

-gjenkjenne hvordan maktstrukturer og andre samfunnsmessige forhold griper inn i livene til folk.

-kritisk reflektere over egne erfaringer og kunnskaper, sin egen rolle og førforståelse i møte med mennesker

-delta og utvikle samhandlingskompetanse gjennom samarbeid i grupper

-finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig

-anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og derigjennom fremme håp i samarbeid med mennesker i sårbare situasjoner.

Generell kompetanse

Studenten har:

-innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske dilemma.

- kjenner til og viser respekt for menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte.

-har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, feltstudier, ferdighetstrening og arbeid i grupper.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig framlegg i grupper
  • Deltagelse
  • 2 skriftlige gruppeinnleveringer

Mer om vurdering

Følgende obligatoriske aktiviteter må være vurdert til godkjent for å kunne avlegge eksamen:
1 skriftlig gruppeinnlevering i forbindelse med ekskursjon,
1 skriftlig gruppeinnlevering i forbindelse med planlegging av muntlig framlegg i gruppe,
1 muntlig framføring i gruppe og
minst 80% deltakelse i ferdighetstreninger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet i Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSAR1003 30.0 01.09.2018
ISA1001 30.0 01.09.2018
ISA1002 30.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering 17.12.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 15.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU