course-details-portlet

BSA1004 - Sosialt arbeids teori og praksis

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg velferdsstaten som ramme for sosialt arbeid. Yrkesetiske retnignslinjer og sosialt arbeids verdigrunnlag står sentralt. Emnet tar sikte på å gi studentene grunnlag for å kunne reflektere kritisk i læringsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- kan gjenkjenne og forklare sammenhenger mellom rammebetingelser og utøvelsen av sosialt arbeid i velferdsstaten
- kan gjenkjenne og beskrive helhetsperspektivet i sosialt arbeid
- kan beskrive og forklare yrkesetikk i sosialt arbeid
- kan definere og forklare empowerment og brukerperspektiv i sosialt arbeid
- kan registrere og fotelle om sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring

Ferdigheter:
- kan oppdage og gjenkjenne sentrale teorier i sosialt arbeid
- kan delta i dialogiske samspillsprosesser
- kan gjenkjenne hvordan mennesker kan løse sine problemer og utfordrringer, både gjennom mobilisering av egne og omgivelsenes ressurser
- kan delta i samarbeid, planlegging og oppgaveløsning sammen med andre i gruppe
- kan gjenkjenne hvordan personlige verdier og holdninger påvirker yrkesutøvelsen

Generell kompetanse:
- være bevisst på kunnskap om sosialt arbeids teorier
- har sett og blitt oppmerksom på hvordan sosialt arbeid kan utøves på ulike arenaer
- har blitt opptatt av og innstilt på ressursperspektiv i møte med andre mennesker
- kan oppfatte og engasjere seg i enkle faglige og etiske problemstillinger som bidrar til et likeverdig tjenenstetilbud
- ta i betraktning og være seg bevisst egen forforståelse av sosiale problemer og hvordan den påvirker yrkesutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening, seminar og feltarbeid, samt gruppeoppgave bestående av en skriftlig og en muntlig del.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeoppgave med fremlegg

Mer om vurdering

Obligatorisk sktiftlig gruppeoppgave med muntlig fremlegg må vurderes til godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU