course-details-portlet

IMAT1002 - Matematikk for ingeniørfag 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende teori og metoder i matematikk som er relevante for alle ingeniørstudier.

De matematiske temaene i emnet er:

Lineær algebra

 • Løsning av ligningssystemer
 • Enkel matriseregning og lineære transformasjoner
 • Vektorrom, underrom, basis, lineær avhengighet
 • Egenverdier og egenvektorer

Kalkulus

 • Derivasjon og integrasjon
 • 1. ordens ordinære differensialligninger
 • 2. ordens ordinære differensialligninger og systemer av 1. ordens ordinære differensialligninger

Komplekse tall

 • Kartesisk og polarform
 • Anvendelser mot egenverdier og 2. ordens differensialligninger

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har god kunnskap om

 • grunnleggende begreper fra lineær algebra som lineært system, matrise, basis, vektorrom, egenvektor og egenverdi.
 • lineære transformasjoner og deres representasjoner i matriseform.
 • grunnleggende begreper fra kalkulus og differensialligninger som den deriverte av en funksjon, integral, løsning av ei differensialligning, lineære, første og andre ordens differensialligninger.
 • samsvaret mellom andre ordens differensialligninger og systemer av første ordens differensialligninger.
 • komplekse tall og noen representasjoner derav, og hvordan de kan brukes i anvendt matematikk.
 • noen ingeniørfaglige anvendelser av matematikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan løse enkle problemer i lineær algebra analytisk, bl.a. løse lineære ligningssett og finne egenverdier og egenvektorer av mindre matriser.
 • kan tolke løsninger av lineære ligningssystemer geometrisk for 2x2 og 3x3 matriser.
 • kan representere lineære transformasjoner både geometrisk og algebraisk.
 • kan løse lineære ligningssystemer og finne egenverdier og egenvektorer, inkludert komplekse egenverdier ved hjelp av digitale verktøy.
 • kan løse 1. ordens separable differensialligninger og 2. ordens lineære differensialligninger med konstante koeffisienter.
 • kan løse ordinære differensialligninger ved hjelp av digitale verktøy, og kan tolke resultater av numeriske beregninger.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kjenner til og kan anvende et matematisk symbol- og formelapparat som er relevant for å kunne kommunisere i ingeniørfaget.
 • kan vurdere egne og andre studenters faglige arbeider, og gi muntlige vurderinger av disse arbeidene på en faglig korrekt og presis måte.
 • kjenner til og kan anvende matematiske metoder på problemstillinger fra eget og tilstøtende fagområder.
 • er kjent med anvendelser av matematiske konsepter og teknikker i modeller som kandidaten treffer innen- og utenfor studiet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle øvinger og gruppearbeid.

I tillegg til ordinære forelesninger vil det bli avholdt korte foredrag med fokus på anvendelser.

Arbeidskrav

Arbeidskravet består av to deler:

 • Obligatoriske øvinger som baserer seg på både analytisk og numerisk løsning av problemer og tolkning av resultatene. Øvingsopplegget inkluderer oppgaver som skal løses med hjelp av digitale verktøy.
 • Obligatorisk gruppearbeid som er rettet mot problemer fra ingeniørfaget.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav (øvinger og gruppearbeid)

Mer om vurdering

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i august for den skriftlige eksamenen (under tilsyn). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen utøver opptakskrav

Kursmateriell

En oversikt over anbefalt kursmateriell vil foreligge ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAA1002 7.5 HØST 2023
IMAG1002 7.5 HØST 2023
IMAG1001 5.0 HØST 2023
IMAA1001 5.0 HØST 2023
IMAT1001 5.0 HØST 2023
IMAG2011 2.5 HØST 2023
IMAA2011 2.5 HØST 2023
IMAT2011 2.5 HØST 2023
IMAG2021 2.5 HØST 2023
IMAA2021 2.5 HØST 2023
IMAT2021 2.5 HØST 2023
IMAG2031 2.5 HØST 2023
IMAA2031 2.5 HØST 2023
IMAT2031 2.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 22.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 11
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL274 Sluppenvegen 14 13
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 19
SL215 Sluppenvegen 14 4
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU