PRANO: Praksisforankrede norskfaglige masteroppgaver

Forskning – Institutt for lærerutdanning

PRANO: Praksisforankrede norskfaglige masteroppgaver

PRANO-prosjektet er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt støttet av tidligere DIKU, nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Prosjektet startet våren 2021 og løper til desember 2023.

PRANO-prosjektet er et viktig ledd i arbeidet med utvikling av den nye grunnskolelærerutdanningen på masternivå. Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom skole og lærerutdanning i utvikling av syklus 2 i grunnskolelærerutdanningen og legge til rette for at arbeidet med masteroppgaver knyttes til praksis i klasserommet og fag- eller forskergrupper ved universitetet. Hovedmålet er å utvikle gode modeller for samarbeid mellom praksisskoler/praksislærere og universitet/veiledere. I prosjektet trekkes skoler og praksislærere tettere inn i et samarbeid om utvikling av praksisforankrede masterprosjekter. I prosjektet utprøves nye samarbeids- og læringsformer, der dialogen rundt det empiriske arbeidet med masteroppgaven mellom studenter, praksislærere i skolen og veiledere/forskere ved universitetet er en kjerne. Samarbeidet foregår gjennom fag- og forskningsseminarer med rom for felles planlegging og oppfølging av studentenes praksisundervisning og masterprosjekt, spesielt i første fase av arbeidet, men praksislærer i skolen vil også være en viktig diskusjonspartner i skrivefasen av masterprosjektene.

En kjerne i prosjektet er at en gruppe studenter jobber sammen med praksislærer om å utvikle aktuelle masterprosjekt, samtidig som de følges opp av veileder(e) fra et fagmiljø eller en forskergruppe med spisskompetanse på feltet. Denne organiseringen bidrar til å forankre studentenes masterprosjekt både i forskning og didaktisk praksis, og studentene vil få støtte til å se seg selv som forskende lærere i et kompetent fagmiljø.

Det første året var 15 studenter og fire praksislærere tilknyttet prosjektet, i tillegg til ei gruppe på ni veiledere fra norskseksjonen ved Institutt for lærerutdanning. Fra studieåret 22/23 utvides prosjektet med ytterligere en skole/to praksislærere/fire studenter.

Hovedmålet med PRANO-prosjektet er å utvikle gode modeller for samarbeid mellom praksisskoler og universitet i arbeidet med utvikling av faglig relevante og praksisforankrede masteroppgaver i den 5-årige masterutdanningen. Delmål er å knytte masterstudenter og praksislærere tettere til forskingsmiljøer og forskningsprosjekter, samt å utvikle gode og effektive modeller for veiledning av masterstudenter i grupper.

PRANO er både et utviklings- og et forskningsprosjekt. Prosjektet følges med forskerblikk, hvor de ulike aktørenes erfaringer med samarbeidet mellom studenter, praksislærere og veiledere belyses, samt hvordan ulike modeller for dette samarbeidet kan utvikles.