Leiv Inge Aa

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
Rotvoll Bygg B, B153, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Eg har bakgrunnen min i nordisk språkvitskap og har arbeidd ein heil del med grammatisk og leksikalsk variasjon i norske talemål. Eg var stipendiat ved Institutt for språk og litteratur, HF, NTNU, i prosjektet Norsk dialektsyntaks og disputerte over ei avhandling om verbpartikkelkonstruksjonar i 2015. Fleire år (2005–14) arbeidde eg òg som ordbokredaktør i tolvbandsverket Norsk Ordbok – ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, som tok føre seg norske talemål gjennom dei 400 siste åra og nynorsk skrift frå Ivar Aasen og fram til i dag. I 2015–16 var eg førsteamanuensis i norsk på lærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (no Høgskulen på Vestlandet).

På lærarutdanninga ved NTNU er eg del av norskseksjonen, der eg underviser i ulike språklege emne og rettleier tilsvarande prosjekt. Særleg er eg interessert i grammatikk, leksikografi og tale- og skriftvariasjon – med tilhøyrande didaktikk. Eg interesserer meg òg for språkpolitikk og normerings-/rettskrivingsarbeid, og leier Språkrådet si faggruppe for normering og språkobservasjon i 2017–18 (medlem sidan 2015).

 

Utdanning og arbeid

1997: Førebuande fag (ex.phil., fonetikk og lingvistikk), Universitetet i Bergen

1998–99: Grunn- og mellomfag i tysk, Universitetet i Bergen og Universität-Gesamthochschule Essen (no Universität Duisburg-Essen)

2000: Grunnfag i idrett, Høgskolen i Telemark (no Høgskulen i Søraust-Noreg)

2001: Grunn- og mellomfag i nordisk språk og litteratur, NTNU, Universitetet i Bergen og Háskóli Íslands

2004: Hovudfag i nordisk språkvitskap, NTNU

2005:  1 år praktisk-pedagogisk utdanning, NTNU

2005–14: Ordbokredaktør i Norsk Ordbok 2014

2015: Ph.d. i nordisk språkvitskap, NTNU

2015–16: Førsteamanuensis i norsk, Høgskulen i Sogn og Fjordane (no Høgskulen på Vestlandet)

2016–: Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk, ILU, NTNU

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Aa, Leiv Inge. (2015) Mangfald og einskap med preposisjonar – og vitskaplege krav til moderne ordbøker. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter.
 • Aa, Leiv Inge. (2015) Metodologiske og teoretiske utfordringar for generative dialektologar. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 33 (2).
 • Aa, Leiv Inge. (2013) Er ordbøker lingvistiske nok? Om preposisjonssemantikk og ein grammatisk basis for ordboksartiklar. LexicoNordica. vol. 20.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) Partiklar inn i ordbøkene? Om tradisjonell og nyare kategorisering av preposisjonar. LexicoNordica. vol. 18.
 • Aa, Leiv Inge. (2006) "Med" som innleiande funksjonsord til småsetningar med og utan relativisering. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 2.
 • Aa, Leiv Inge. (2004) Nokre løftingsanalysar av restriktive relativsetningar - med fokus på Kasus-spørsmålet. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.

Del av bok/rapport

 • Aa, Leiv Inge. (2017) Godt mot, Olaf!. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Går artikkelen opp?. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Syntaks. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Aa, Leiv Inge. (2016) visir-viskøs, å-åborvase, åt-åtevom, åtl-åtsår. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.
 • Aa, Leiv Inge. (2014) Å ikkje akte infinitivsmerket. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.
 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Aa, Leiv Inge. (2013) såp–såpråme, tpro–traktørstad, tønne–tøtut. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.
 • Aa, Leiv Inge. (2012) sla-slafsut, stig-stiingsku, styrk-styrkning. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) rebange - redvang, rundt - runway, skjer - skjerdsam. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.
 • Aa, Leiv Inge. (2009) mule-mumstikke, no-nokla, opp-opphimmel, pris-pritla, på-påkøyrsle. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.
 • Aa, Leiv Inge. (2008) lak-landøyra, man-manko, mb-mehæl, mellom, miss-misår, mot-motoråttring. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.
 • Aa, Leiv Inge. (2007) kvit-kvitål. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.

Rapport/avhandling

 • Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 978-82-326-0984-0.
 • Åfarli, Tor Anders; Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 9788232609840.