For deg som er student

For deg som er student

3 studenter i trapp. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studiehverdag

Studiehverdag

Å studere er en heltidsjobb, og det blir forventet at du jobber like mye med studiene som du ville ha gjort i en hvilken som helst annen jobb. 

Flere emner har krav om obligatorisk oppmøte til undervisning for å få avlegge eksamen. Dette finner du i emnebeskrivelsen for ditt emne. Se NTNUs emnesider.

Mange av våre studenter kombinerer studier med jobb, men dette stiller krav til at du studerer strukturert og effektivt, og at du disponerer tiden din godt.

Dersom du følger normert studieprogresjon, avlegger du 30 studiepoeng hvert semester. Hvor mye undervisning du har, varierer, men du må regne med ca. 4 forelesninger og 4 gruppetimer/seminarer hver uke, totalt 10-12 timer undervisning. Resten av arbeidstiden er egenstudier.

Vi regner med at du som fulltidsstudent hos oss studerer ca. 40 timer hver uke, noe som betyr ca. 30 timer med selvstudium, forberedelse og etterarbeid i tillegg til forelesning og seminarer/gruppearbeid. 

1 studiepoeng tilsvarer mellom 25-30 effektive arbeidstimer per semester.

Enkelte emner har krav om obligatorisk oppmøte for å få avlegge eksamen. Informasjon om dette finner du i emnebeskrivelsen. Se NTNUs emnesider.

Selv i emner der undervisningen ikke er obligatorisk, bør du delta på forelesninger, seminarer og gruppetimer så ofte som mulig.

Du kan ikke forvente at faglærer vil gjøre informasjon og oppgaver som blir presentert i undervisningen, tilgjengelig på andre måter (for eksempel via e-læringssystemet Blackboard).

Sjekk din NTNU e-post , Innsida og Blackboard jevnlig gjennom hele semesteret!

Dette er kanalene faglærere, studieveiledere og andre ved NTNU bruker for å formidle viktige beskjeder og informasjon, og du er pliktig til å holde deg oppdatert.

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen. Den finner du på NTNUs emnesider.

Du må selv sette sammen timeplanen din for alle emner du skal ta i løpet av et semester. Vær oppmerksom på at det kan bli gjort endringer i timeplanen helt fram til semesterstart, og du bør derfor sjekke timeplanen og e-læringsplattformen Blackboard så nært opp til undervisningsstart som mulig. 

Instituttet har ansvar for at undervisningen i emner som inngår i samme semester i studieplanen for ditt studieprogram ikke kolliderer, men vi kan ikke garantere kollisjonsfrihet for emner som ikke er planlagt i samme semester i den faste studieplanen. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Alle emnebeskrivelser kan søkes opp på emnekode eller -tittel på NTNUs emnesider.

Pensumlister legges ut på Blackboard ved semesterstart.

Forelesning betyr vanligvis at alle studenter som tar et emne, samles i en forelesningssal der faglærer presenterer sentrale tema i emnet.

Seminar innebærer undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. Her gjennomgås ofte andre tema enn de som blir behandlet i forelesning, eller at tema blir drøftet fra andre synsvinkler. Det blir vanligvis forventet at du som student deltar mer aktivt på seminarer enn i forelesninger.

Gruppe/øving innebærer også undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I gruppetimer vektlegges ofte arbeid med øvingsoppgaver og praktisk arbeid med stoff som har blitt gjennomgått på forelesninger.

Det er vanlig at du må melde deg på seminarer eller gruppetimer. Mer informasjon om hvor og hvordan du skal melde deg på, vil bli gitt av faglærer på forelesning, eller via Blackboard.

Studieveiledning

Studieveiledning

Studiemiljø og studentmedvirkning

Studiemiljø og studentmedvirkning

Linjeforeningene ved ISL er med på å skape et sosialt og faglig fellesskap på instituttet:

 • Erudio (lektorutdanningen)
 • Gengangere (nordisk og allmenn litteraturvitenskap)
 • BABEL (engelsk, tysk, fransk og spansk) 
 • YFF (norsk tegnspråk)

Linjeforeningene er åpne for alle studenter på studieprogrammet og drives på frivillig basis av studentene selv.

Les mer om linjeforeningene og studiemiljøet på de ulike studieprogrammenes nettsider.

Studentenes tillitsvalgte (ITV-ene) er studentenes stemme i instituttets utvidede ledergruppe og er med i det rådgivende organet Studentrådet ved HF.

ITV-ene tar i mot spørsmål fra medstudenter, tar initiativ til nødvendige møter og formidler eventuelle bekymringer eller forespørsler videre. De har taushetsplikt. 

Kontorvakt Studentrådskontoret: fredager fra 14:10-15:00
Epostadresse: studentrad_hf-isl@org.ntnu.no

ITV-er 2024: 

 • Amund Aaseng Stubbrud
 • Sunita Kristina Singh
 • Louise Faarup Storvik

Alle emner ved NTNU blir evaluert hvert semester. Som student kan du medvirke i denne evalueringen. 

Les Evaluere emne og studieprogram på Innsida

Den vanligste metodene for tilbakemelding fra studentene er referansegruppe. Les Referansegruppe for studenter på Innsida.

Noen faglærere velger imidlertid andre metoder, f.eks. spørreskjema.

Alle studieprogram har egne tillitsvalgte studenter, de programtillitsvalgte (PTV-ene).

PTV-ene fungerer som et kontaktledd mellom studentene på studieprogrammet ditt og instituttet. PTV-ene deltar blant annet på møter i studieprogramråd, der kvaliteten på studieprogrammet blir evaluert, og der forslag til endringer av sammensetning og faglig innhold i et studieprogram drøftes.

Du kan også komme i kontakt med dine PTV-er gjennom de institutt-tillitsvalgte studentene (ITV-ene).

Hvis du er misfornøyd med undervisningen i et emne, bør du ta kontakt med medlemmene i referansegruppen dersom emnet har en referansegruppe.

Du kan også kontakte de programtillitsvalgte.

Du er i tillegg velkommen til å komme og snakke med en studieveileder ved instituttet. Studieveilederne har taushetsplikt.

Si fra!

For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at både studenter og ansatte sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer. Les mer på NTNUs Si fra!-side

Eksamen

Eksamen

All informasjon om eksamen finner du på Innsida

Dersom du fortsatt lurer på noe, ta kontakt med studieveileder på studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Masteroppgaven og bacheloroppgaven

Masteroppgaven og bacheloroppgaven

På nettsiden Masteroppgaven finner du viktig informasjon knyttet til arbeidet med oppgaven og rammer og retningslinjer for veiledning og levering.

Vi forventer at du setter deg inn i informasjonen under snarest mulig og i god tid før du skal levere masteroppgaven din. 

Alle som tar en bachelorgrad ved Institutt for språk og litteratur, skriver en bacheloroppgave innenfor det studiefaget man tar fordypning i. 

På siden Bacheloroppgaven finner du nyttig informasjon.

Utveksling

Utveksling

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter får reise på utveksling. Les mer om dine utvekslingsmuligheter på studieprogrammets nettside. 

Utdanningsplan, grad, karakter og vitnemål

Utdanningsplan, grad, karakter og vitnemål

Du må godkjenne utdanningsplanen din som en del av semesterregistreringen: 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Dette betyr at du bekrefter at du planlegger å avlegge eksamen i de emnene som ligger i utdanningsplanen i det aktuelle semesteret.

Les mer om utdanningsplan

Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål, kontakt studieveilederne på ISL

Informasjon om hvordan graden er bygd opp, finner du på nettsidene til studieprogrammet ditt, under fanen Studiets oppbygning

Som student er det ditt ansvar å sette deg inn i hva som kreves for at du skal fullføre graden din. Vi anbefaler derfor at du setter deg inn i dette så raskt som mulig, slik at du vet hvilke emner du må ta, og hvilke valgmuligheter du har.

De fleste bachelorgradene ved ISL er bygd opp på mer eller mindre samme måte, med fagfordypning, fellesemner, valgfri del og fag 2:

 • Fagfordypningen er det faget du har valgt å studere og utgjør vanligvis minst 90 studiepoeng.
 • Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorgrader ved Det humanistiske fakultet. De utgjør til sammen 15 studiepoeng og omfatter Examen philosophicum (ex.phil.) og områdeemne.
 • Under valgfri del eller frie emner kan du velge emner helt fritt. Vanligvis utgjør denne delen 7,5 eller 15 studiepoeng. Noen bachelorgrader har ingen valgfri del.
 • Fag 2 består av et årsstudium, en vedtatt emnegruppe på 60 studiepoeng eller en fritt sammensatt del. Anbefalinger for valg av fag 2 finner du i studiets oppbygning, men ta gjerne kontakt med studieveileder dersom du trenger hjelp til å finne ut hvilket fag 2 du skal ta.
 • Se siden Fagvalg for mer informasjon 

Hvis du har spørsmål rundt oppbygging av graden din, eller trenger hjelp til å sette opp et studieløp som ikke følger den normerte planen, ta kontakt med studieveileder.

En bachelorgrad består av 180 studiepoeng, og for å fullføre graden må du ta emner som til sammen utgjør dette.

I utgangspunktet kan du ikke ha mer enn 180 studiepoeng i bachelorgraden din, men unntak gjøres for studenter som tar deler av graden ved et annet lærested.  

Som student ved NTNU har du rett til å melde deg til undervisning og eksamen i de fleste emnene som NTNU tilbyr. Dette gjelder også emner som ligger utenfor studieprogrammet ditt, så lenge emnet ikke har adgangsbegrensning eller spesielle forkunnskaps- eller studierettskrav.

Informasjon om slike krav finner du i emnebeskrivelsen på NTNUs emnesider.

Legg merke til at selv om du står mer eller mindre fritt til å ta de emnene du vil, er det ikke gitt at alle emner kan inngå i graden din.

Dersom du ønsker, kan du velge å ta andre emner enn de som inngår i årsstudiene/emnegruppene. Du kan for eksempel velge å bygge ut fagfordypningen din eller å sette sammen en mer tverrfaglig bachelorgrad, og dermed erstatte fag 2 med en fritt sammensatt del. Du kan velge blant de fleste emnene ved NTNU, så lenge de ikke er adgangsregulerte eller har spesielle forkunnskapskrav som du mangler. 

Du må imidlertid være klar over at det er ditt eget ansvar å sette sammen emner som lar seg kombinere. Du må for eksempel sjekke at du velger emner der undervisnings- og eksamenstidspunkt ikke kolliderer. Dersom du velger to emner som har undervisning på samme tidspunkt, har vi ikke mulighet til å flytte undervisningen. Det samme gjelder for eksamen.

Se nettsiden Fagvalg

Det er ikke mulig å ha mer enn én fordypning i graden. Du har likevel mulighet til å ta en ekstra fordypning ved å ta ekstra emner etter fullført grad, men disse vil ikke være knyttet til et vitnemål. Den faglige kvalifikasjonen som disse ekstra emnene utgjør kan formaliseres med et brev dersom du ber om dette. Ta kontakt med studieveileder ved instituttet.

 

Du kan ta opp igjen emner som inngår i bachelorgraden din eller mastergraden din for å forbedre karakteren din. Vær oppmerksom på at dersom du tar opp igjen emner etter at vitnemålet ditt har blitt utstedt, vil ikke karakteren i emnet du tar opp igjen stå oppført på vitnemålet. Du vil heller ikke få utstedt et nytt vitnemål.

Dersom du ønsker å ta opp igjen emner som inngår i graden, bør du derfor gjøre dette før vitnemålet blir skrevet ut. Du kan reservere deg mot å få bachelorvitnemål utskrevet i inntil to semester for å forbedre karakterer.

På masternivå er det ikke mulig å reservere seg mot utsendelse av vitnemål, så dersom du ønsker å ta opp igjen emner som inngår i en mastergrad, må du gjøre dette før du har fullført resten av mastergraden din.

Mer informasjon om vitnemål og reservasjon mot utstedelse av vitnemål på bachelornivå.

Du må ta minimum 60 nye studiepoeng før du kan få tildelt en ny bachelorgrad eller et nytt vitnemål. I tillegg må du tilfredsstille alle krav til fordypning og andre deler av graden som gjelder for den nye bachelorgraden du vil ta. Det betyr at du kan gjenbruke inntil 120 studiepoeng fra den første bachelorgraden din i en ny grad. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studier med vanlig studieprogresjon.

Dersom du ikke har tatt mange ekstra emner utover de emnene som inngår i den første bachelorgraden, betyr dette at du må regne med å bruke minst et studieår på å ta nok emner til å tilfredsstille minstekravet for å få utdelt en ny grad. Et studieår er halvparten av den tiden det normalt tar å fullføre en toårig mastergrad.

Vi anbefaler derfor at du vurderer om du vil være bedre tjent med å ta en mastergrad enn en bachelorgrad nummer to.

Vær også oppmerksom på at det er mulig å ta en ekstra bachelorfordypning uten å ta en ny bachelorgrad.

Du trenger ikke å bestille vitnemål. Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad, så snart utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden.

Det kan hende du må vente 2-3 måneder på å få tilsendt vitnemålet ditt etter at du har fullført en bachelorgrad eller mastergrad hos oss. Det skyldes at det tar tid å kvalitetssikre alle opplysningene som inngår i vitnemålet. Dersom du har behov for en bekreftelse på at du har fullført graden din mens du venter på å få tilsendt vitnemålet, kan du kontakte din studieveileder.

Permisjon og deltid

Permisjon og deltid

Dersom du vil ta en pause fra studiene, kan du søke om permisjon. I utgangspunktet gjelder permisjonen for et studieår, men du kan også søke om permisjon for et semester. For å ikke måtte oppgi årsaken til permisjonen, må du ha fullført mer enn 30 studiepoeng av emnene i studieprogrammet ditt.

De fleste studier ved NTNU er heltidsstudier, men mange studier kan tilrettelegges som deltidsstudium for en kortere eller lengre periode. Du søker normalt for et semester eller et studieår av gangen.

Fristen for å søke er 1. september i høstsemesteret/hele studieåret og 1.februar for vårsemesteret. Søknaden sendes til Det humanistiske fakultet.

Søknadsskjema deltidsstudier

Arbeidserfaring mens du studerer?

Arbeidserfaring mens du studerer?

NTNU Bridge: NTNUs koblingsportal mellom studenter og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.