Master i rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

– Studentinformasjon

Generell informasjon

Timeplan og eksamensdatoer for alle emner på rådgivning finnes på emnesidene under fanen "timeplan". Søk opp emne med kode, emnenavn eller i den alfabetisk listen, og bla deg gjennom fanene for å finne den informasjonen du trenger. På Blackboard legges det ut forelesningsplaner som gir en detaljert oversikt over semesteret.

Skal du skrive en emneoppgave, kan du få hjelp i Guide til akademisk skriving som ble brukt og brukes i forbindelse med undervisning på bachelor i rådgivning og voksnes læring, master i voksnes læring og master i rådgivningsvitenskap. Guiden er fra 2015, men informasjonen er fortsatt relevant. 

Guiden baserer seg på kunnskapen som vitenskapelige ansatte på instituttet har opparbeidet seg gjennom mange år med forskning, skriving, undervisning i skriving og sensurering, samt at den benytter seg av diverse litteratur som omhandler akademisk skriving. Fordi guiden anses som et «levende dokument» er den etter hvert bearbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter som har brukt og bruker guiden, og på de ansattes erfaring med bruken av den. 

Fordi guiden delvis følger logikken i en akademisk tekst, gjennom at den blant annet refererer riktig og har en referanseliste, kan den i seg selv til dels også brukes som eksempel på hvordan en akademisk tekst kan se ut.

Det er mulig å søke innpassing av tidligere utdanning. Er det emner som er tatt ved NTNU og som ikke inngår i opptaksgrunnlaget, kan du søke om det ved direkte henvendelse til fakultetet. Er det emner tatt ved andre utdanningsinstitutsjoner i Norge skal du bruke et spesielt skjema. Det finner du på wikisiden om godkjenning av utdanning fra andre læresteder.

OBS! Har du fått fritak for et emne, kan du ikke delta på deler av emnet, som for eksempel et kurs.
Eksempler på metodeemner fra NTNU som gir fritak for VLR3007 Innføring i metode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring (15 sp) er:

 • VLR2007: Innføring i metode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring (15 sp)
 • SOS1002: Samfunnsvitenskapelig forkningsmetode (15 sp)
 • PSY2017: Statistikk og kvantitative forskningsmetoder (7,5 sp) og PSY2018 Kvalitative forskningsmetoder (7,5 sp), tilsammen 15 sp
 • HLS3002: Kvantitative metoder og statistikk (7,5 sp) og HLS3004 Kvalitative metoder (7,5 sp), til sammen 15 sp

Studenter som har fått faglig fritak for et emne som inngår i mastergraden, for eksempel VLR3007, må velge emner i tilsvarende omfang for å erstatte manglende studiepoeng. 

Oversikt over emner som tidligere har blitt godkjent: Se lista nedenfor. Om du velger én eller to av disse emnene tar du kontakt med fakultetet der du oppgir hvilke(t) emne(r) du velger, og ber om å få lagt inn emnet i utdanningsplanen din. 

Du selv er ansvarlig for å sjekke om du har adgang til det aktuelle emnet: Søk opp det aktuelle emnet på NTNUs emnesider. Sjekk om emnet har forkunnskapskrav eller har krav om opptak til bestemte program, eller har begrenset antall plasser (adgangsbegrensning). Du må selv passe på å melde deg opp til undervisning og eksamen innen gjeldende frister. Emner med adgangsbegrensning har en tidligere oppmeldingsfrist: 1. juni/1. desember.

Du kan søke om godkjenning av emner ved å sende en enkel e-post til SU-fakultet. Emnene skal være både:

 • på masternivå og relevant for masterprogrammet.

Eksempler

 • VL3000 Voksnes læring: perspektiver, teorier og modeller (15 sp)
 • VL3011 Læring, utvikling og innovasjon i organisasjoner (7,5 sp)
 • VL3012 Tilrettelegging og organisering av læring for voksne (7,5 sp)
 • TIØ4265 Strategisk ledelse (7,5 sp)
 • TIØ4164 HR-ledelse (7,5 sp)
 • TIØ4161 Prosjekt- og personalledelse (7,5 sp)
 • SOS3610 Digitalisering og sosial endring (7,5 sp)
 • SOS3608 Sosial ulikhet i helse (7,5 sp)
 • SOS3607 Internasjonale perspektiver på arbeid og velferdsstat (7,5 sp)
 • SOS3606 Sosiale medier (7,5 sp)
 • SARB3513 Psykisk helsearbeid (7,5 sp)
 • SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold II (15 sp)
 • SARB3511 Innvandring, integrasjon, mangfold I (7,5 sp)
 • SARB3507 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II (15 sp)
 • SARB3506 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv I (7,5 sp)
 • SARB3501 Barndom - familie - barnevern II (15 sp)
 • RAD3700 Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp)
 • RAD3600 Kreativitet og innovasjonsprosesser (7,5 sp)
 • PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd (7,5 sp)
 • PSY3110 Læring, atferd og omgivelser (7,5 sp)
 • PED3522 Læring og motivasjon (15 sp)
 • PED3615 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon (7,5 sp)
 • PED3613 Læring, motivasjon og sosialt samspill (15 sp)
 • KULT3305 Teorier om kjønn, likhet og forskjell (15 sp)
 • HLS3508 Forskning på helsefremming (7,5 sp)
 • HLS3506 Helse- og sykdomssosiologi 1 (7,5 sp)
 • HLS3507 Helse- og sykdomssosiologi II (7,5 sp)
 • HLS3505 Selvmordsforebygging (7,5 sp)
 • BARN3300 Children and Development in the Global South (7,5 sp)

Til deg som skal skrive masteroppgave

Til deg som skal skrive masteroppgave

Husk at du må være student mens du skriver masteroppgave:Du må betale semesteravgift, bekrefte studieplan og melde deg opp i masteroppgaveemnet slik at du står som aktiv student. Oppmeldingen skjer på StudWeb. Fristen for oppmelding og betaling av semesteravgift i vårsemestret er 15. februar. Fristen for høstsemestret er 15. september.

Dette gjelder også studenter som skriver masteroppgave på deltid eller utsetter levering av masteroppgaven. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon ved spørsmål til dette.

Det finnes ulike støtteordninger for de som skriver oppgaven sin i samarbeid med en regional aktør. NTNU Brigde har samlet informasjon om disse støtteordningene.

Du kan også søke instituttet for støtte, enten for dekning av billigste reisemåte eller kostnader i forbindelse med datainnsamling: Retningslinjer for dekning av studentenes utgifter i forbindelse med masteroppgave ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

 

Det finnes to frister per år:

 • 15. mai i vårsemesteret
 • 1. desember i høstsemestert

Du har rett til å utsette leveringen av masteroppgaven med ett semester uten at du må oppgi særskilte grunner. Utsettelse av levering av masteroppgaven må du søke om til instituttet, etter avtale med veileder. En slik søknad gjør du via en endringsavtale. Skjema kan lastes ned nedenfor. Ny frist blir da 1. desember/15. mai, men du kan også levere før fristen har gått ut.

Dokumentert permisjon

Har du blitt syk, skal du ut i foreldrepermisjon eller foreligger det andre særskilte grunner, kan du søke om permisjon utenom dette semesteret. Vennligst bruk også endringsavtalen til dette og legg ved nødvendig dokumentasjon.  

Frivillig permisjon

Merk at du også kan søke permisjon uten å oppgi en grunn i opp til 2 semester i løpet av studietiden din, dersom du har avlagt 30 sp i graden.

Ta kontakt med studieveileder ved instituttet for spørsmål og for hjelp til utfylling.

 • Du må være meldt opp i masteroppgaveemnet på Studentweb og betale semesteravgift for å kunne ta muntlig eksamen. Dette må du være obs på når innlevering og muntlig eksamen er i to forskjellige semestre.
 • Vi vil ringe deg når eksamenskommisjonen er klar, for å informere om tidspunkt til muntlig eksamen.
 • Muntlig eksamen vil normalt vare i ca. 30-45 minutter. I starten får kandidaten 10 minutter for å presentere oppgaven sin. Så diskuteres oppgaven av sensorene og kandidaten. Andre enn de to sensorene og kandidaten er tillat som publikum, men får ikke uttale seg under eksamen (gjelder også veileder).

Du kan finne masteroppgaver skrevet av tidligere studenter på master i voksnes læring på NTNUOpen. Her ligger det også oppgaver skrevet av andre studenter ved instituttet. Det kan være lurt å avgrense søket dit for å få fram masteroppgaver som er relevante for deg.