course-details-portlet

INGG2300 - Ingeniørfaglig systememne

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Innovasjon og entreprenørskap
- Kreativitet
- Prosjektbasert arbeid, organisering og metoder
- Risikoanalyse og kvalitetssikring
- Gruppeprosess
- Livssyklusanalyser og verdikjeder
- Ulike selskapsformer, årsregnskap, likviditet og soliditet, investeringskalkyler, beregning av
kapitalbehov, finansieringskilder, forretningsplan, markedsføring, budsjettering, IPR

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har
- kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i et teknologisk perspektiv
- grunnleggende kunnskap om ulike selskapsformer, finansieringsbehov og -kilder for nye prosjekter, og utforming av forretningsplan
- kjennskap til tradisjonelle og digitale markedsføringskanaler
- grunnleggende kunnskap om tverrfaglig teamarbeid innen teknologi, systematiske og kreative prosesser
- kunnskap om risikoanalyse, prosjektorganisering, -metoder og –rapportering
- kunnskap om kvalitetssystemer med vekt på teknologiområdet

Ferdigheter
Kandidaten kan
- sette opp investeringskalkyler og vurdere lønnsomhet og økonomisk risiko
- utarbeide enkle budsjett
- vurdere økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av nye produkter, prosesser eller tjenester
- utøve godt tverrfaglig teknisk teamarbeid
- anvende metoder for kreativ tenkning på teknologiprosesser
- skrive en teknisk rapport

Generell kompetanse
Kandidaten
- har kompetanse innenfor prosesser og hva som fremmer samhandling, kvalitet og kreativitet
- kan ta i bruk egne ferdigheter i samspillet med andre ingeniører
- kan ivareta hensynet til etikk, miljø, teknologi, individ og samfunn
- har kompetanse i systemtenkning i ingeniørfaget
- kan kommunisere med fagpersoner om ingeniørfaglige og forretningsmessige problemstillinger ved å benytte seg av økonomiske begreper og størrelser
- har forståelse av etiske dilemmaer som kan oppstå gjennom en entreprenørskapsprosess
- har kompetanse om behovet for entreprenørskap i arbeidsmarked og samfunn
- formidle resultater muntlig og skriftlig i team

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning, evt. for hverandre
- Prosjektarbeid i (tverrfaglige og tverrcampus) grupper
- Samhandlingsaktiviteter
- Problembasert læring i grupper
- Videosnutter
- Bruk av innovative læringsarealer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Oblitoriske aktiviteter:
- Digitalt gruppearbeid
- Muntlig presentasjon av prosjektarbeid
- Studentevaluering av medstudenters arbeid
- Digitale øvinger

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG-F)
Byggingeniør (BIBYGG)
Dataingeniør (BIDATA)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (BIMAS-F)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)
Skipsdesign (699SD)

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGT2300 10.0 01.09.2019
INGA2300 10.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU