course-details-portlet

INGG2300 - Ingeniørfaglig systemtenkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Grupperapport 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer B

Faglig innhold

Områdeemne innen studieområdet teknologi, med innovasjon og entreprenørskap som generisk tematikk.

 • Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap
 • Prosjektbasert arbeid, organisering og metoder, inkludert risikoanalyse og kvalitetssikring
 • Teamarbeid og teamprosess
 • Praktisk ingeniørfaglig miljøanalyse
 • Bærekraft og bærekraftig utvikling
 • Økonomistyring og investering

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i et teknologisk perspektiv
 • grunnleggende kunnskap om økonomistyring og investeringer
 • kunnskap om prosjektorganisering, -metoder og -rapportering, inkludert risikoanalyse og kvalitetssikring
 • kunnskap om bærekraftig ingeniørfag og miljøsystemanalyse

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • sette opp investeringskalkyler, og vurdere lønnsomhet og økonomisk risiko
 • utarbeide enkle budsjett
 • analysere økonomiske og miljømessige egenskaper ved produkter, prosesser eller tjenester
 • utøve godt tverrfaglig teknisk teamarbeid
 • anvende metoder for kreativ tenkning på teknologiprosesser
 • definere system og analysere verdikjeder med fotavtrykksanalyse, livsløpsvurdering og energianalyse, samt definere og beregne energi- og materialeffektivitetsindikatorer på systemnivå

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • vurdere behovet for entreprenørskap i arbeidsmarked og samfunn
 • vurdere etiske dilemma som kan oppstå gjennom en entreprenørskapsprosess
 • ivareta hensynet til etikk, miljø, teknologi, individ og samfunn
 • demonstrere systemtenkning og samspill med andre ingeniører for innovasjon, kreativitet og entreprenørskap
 • formidle forretningsmessige og bærekraftsmessige problemstillinger innenfor ingeniørfaget til fagpersoner innen eget og andre fagfelt
 • formidle resultater muntlig og skriftlig i team

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Individuelle oppgaver
 • Tverrfaglig teamarbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuelle arbeider
 • Gruppebaserte arbeider og presentasjon

Mer om vurdering

De obligatoriske arbeidskravene spesifiseres ved emnets oppstart, og inneholder

 • Individuelle arbeider (øvinger og eventuelt andre individuelle oppgaver)
 • Gruppebaserte arbeider og presentasjon (mulig delinnleveringer prosjekt, medstudentevalueringer og presentasjon)

Skoleeksamen: Individuell skoleeksamen i mars utgjør 60 % av endelig vurdering.

Gruppearbeid: Grupperapport utgjør 40 % av endelig vurdering.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Utsatt eksamen gjennomføres i mai/juni.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGT2300 10.0 HØST 2019
INGA2300 10.0 HØST 2019
INGG2301 7.5 HØST 2023
INGA2301 7.5 HØST 2023
INGT2301 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Grupperapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU