Livskvalitet og sosial bærekraft

Forskningsgruppe

Livskvalitet og sosial bærekraft


Om oss

Jenter holder hverandre i hånda mens de løper bort fra fotografen. Foto
Foto: Josue Michel/Unsplash

Forskningsgruppens formål er å fremme livskvalitet for alle og støtte mennesker til å leve verdige liv, som de har grunn å sette pris på i inkluderende fellesskaper, på tvers av generasjoner og sosial bakgrunn. Gjennom innovasjons- og forskningsarbeid vil innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører, gå sammen om å skape bærekraftige velferdsløsninger basert i sosial retterferdighet og støttende relasjoner.

Det å skape livskvalitet for alle handler grunnleggende sett om menneskerettigheter og sosial rettferdighet, og hvordan velferdsløsninger kan gjøres mer bærekraftige. Kjernen i forskningsgruppens arbeid med livskvalitet som mål, er kapasitetsbygging i mennesker, mellom mennesker, i lokalsamfunn ved å bringe offentlige, private og/eller aktører i sivilsamfunnet til å samarbeide om å skape offentlig velferd gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre. Forskningslitteraturen beskriver samskaping- og relasjonelle velferdsløsninger som en styrings- og praksisform som kan redde et offentlig velferdssystem under press, i møte med knappe ressurser og stadig mer komplekse samfunnsutfordringer. Disse perspektivene handler om å flytte fokuset fra å se på bærekraft og velferd som bare offentlige organisasjoners oppdrag, atskilt mellom sektorer og profesjoner, til å se på det som et felles oppdrag på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører i samfunnet som helhet.

Offentlig sektor trenger å bygge kapasitet for å systematisk kunne prøve, teste, feile, lykkes, lære og å dele praksiser og kunnskap om relasjonelle velferdsløsninger og samskaping. Dette innebærer også hvordan en slik utvikling kan ledes. Det er et stort behov for teoriutvikling og empirisk utforsking av samskaping og relasjonell velferd. Dette er utgangspunktet for forskningsgruppen Livskvalitet og sosial bærekraft.

Forskningsaktivitet

Forskningsaktivitet

 • Bistand til evaluering av implementeringsstruktur på ICDP (International child development program) internt i Bufetat
 • Citizens´ model in Trondheim Municipality: Study on well-being, social inclusion and co-creation    
 • Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT). Coordinator: University of Oslo – SERAF; funded by Norwegian Research Council 2021-2024.
 • Future Lab: Empowering children and young people through research and giving them a voice (Erasmus+ ENHANCE-project)
 • PUBLIC VALUE: PUshing the Boundaries of Leadership In Co-creating VALUE together with citizens and stakeholders
 • Feeling valued, and adding value: Mattering in co-creating Well-being Communities
 • WELCOME: WELlbeing COMmunities in Europe: Experimenting with deliberative and participatory democratic processes towards wellbeing for all
 • Recovery og recovery-orienterte tjenester og praksiser innen psykisk helse og rus
 • Tverrfaglig samarbeid for oppfølging i grunnopplæringen til barn og unge som får bistand fra barnevernet (PhD-prosjekt i samarbeid med forskningsgruppen COIN)
 • Relasjonell kapasitet og relasjonell koordinering
 • Styrkebasert lokalsamfunnsutvikling
 • Nærmiljøråd
 • Folkehelse og styrkebaserte læringsfellesskaper
 • Tenk Ut – dialogiske refleksjonsgrupper i fengsler
 • Det trengs en hel landsby: Samskaping av sosial inkludering blant familier med barn i barnehage. Ph.d.-prosjekt ved Nord universitet og Levanger kommune
 • Lokalt folkehelsearbeid: Fra forebygging til samfunnsbygging (bok-antologi).
 • A life in the community for people with severe mental health problems: An exploration of young people's views on processes of citizenship and recovery. Collaboration between Equality research collective, Ghent University, Belgium, University of Bergen and NTNU

Hva vet vi om studenters helse og livskvalitet? - En litteraturgjennomgang av skandinaviske studenters psykiske helse og livskvalitet, og hvilke tiltak og intervensjoner som har vist effekt. IPL rapport 2/2021

Tenk Ut – refleksjonsgrupper i kriminalomsorgen. IPL rapport 2/2021IPL rapport 4/2022

Special issue: «Breaking the Mental Health Stigma for People with Substance Use Disorders» i Frontiers in Psychiatry.

Special Issue:«Promoting Well-Being, Health Equity, and Citizenship through Inclusive Democratic Innovation» i International Journal of Environmental Research and Public Health

Special Issue:«Promoting Recovery, Citizenship and Well-being in Substance Use Issues and Mental Health among Young Adults» i International Journal of Environmental Research and Public Health

Special Issue - Volume 1: «Co-production and co-creation: Perspectives, forms of practice, and contexts» i Akademisk kvarter

Special Issue - Volume 2: «Co-production and co-creation: Examples from research and practice» i Akademisk kvarter

Special Issue: «Psychology for the Common Good: The Interdependence of Citizenship, Justice, and Well-being across the Globe» i Frontiers in Psychology

Special Issue: «Promoting Mental Health and Wellbeing in Children and Young People at Risk i International Journal of Environmental Research and Public Health

Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling er et vitenskapelig tverrfaglig, transdisiplinært tidsskrift som fokuserer på sosiale forhold og velferdsløsninger.

Nyhet - forskningssenter

person-portlet

Medlemmer

Twitter