Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kvello, Øyvind; Moe, Torill. (2014) Barnevernledelse. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 978-82-05-45691-4.
 • Kvello, Øyvind. (2013) Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 978-82-05-45380-7.
 • Kvello, Øyvind. (2013) Barnas Barnehage 2 Barn i utvikling. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 978-82-05-45381-4.
 • Kvello, Øyvind. (2012) Oppvekstmiljø og sosialisering. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 9788205425187.
 • Kvello, Øyvind. (2010) BARN I RISIKO Skadelige omsorgssituasjoner. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 9788205400177.
 • Kvello, Øyvind. (2008) Oppvekst - Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 978-82-05-38051-6.
 • Kvello, Øyvind. (2007) Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009230.
 • Skaalvik, Einar Melgren; Kvello, Ø. (1998) Barn og miljø. Om barns oppvekstvilkår i det senmoderne sam funnet. 1998.

Rapport/avhandling

 • Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor Jørgen. (2015) Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. 2015. ISBN 978-82-453-0234-9. Høgskolen i Harstad skriftserie (1).
 • Gram, I; Dyrkorn, Kristian; Kvello, Øyvind; Næss-Holm, Ø; Ness, Ottar. (2013) Robuste samliv: Forskningsoppdrag om kunnskapsstatus og evalueringsverktøy av foreldrestøttende tiltak i Norden : på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirketoratet (Bufdir). 2013.
 • Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge; Mo, Inger; Selvik, Sabreen; Johnsen, Stig Åkenes; Bunkholdt, Vigdis; Mørch, Willy-Tore; Kvello, Øyvind. (2012) Bedre beskyttelse av barns utvikling. 2012. ISBN 9788258311291. NOU - Norges offentlige utredninger (5).
 • Kvello, Øyvind; Wendelborg, Christian. (2009) Prosessevaluering av det treårige prosjektet: Oppfølgingsteam for unge lovbrytere i Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. 2009. ISBN 978-82-7570-184-6.
 • Kvello, Øyvind. (2006) Barns og unges vennskap: Empiri- og teorigjennomgang, en kvantitativ og kvalitativ studie av barns oppfatninger og presentasjoner av sosiale relasjoner til jevnaldrede og voksne i forhold til noen sentrale mål på psykososial tilpasning. 2006. ISBN 82-471-7800-1.
 • Kvello, Øyvind; Wendelborg, Christian. (2005) Evaluering av Otterøy skole 2005: En evalueringsrapport på oppdrag fra Otterøy skole, Namsos kommune. 2005.
 • Kvello, Øyvind; Wendelborg, Christian. (2003) Det kommunale hjelpeapparatet for barn og unge : kommunestørrelse relatert til organisering av, samarbeid mellom og effektiviteten i hjelpeapparatet. 2003. ISBN 8277321287.
 • Kvello, Øyvind; Wendelborg, Christian. (2002) Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen : belyst i et helhetlig perspektiv på barns oppvekstmiljø. 2002. ISBN 8277321252.