Kvaliteter i utdanning

– Qualities in Education (QEd)

Forskningsgruppen QEd studerer hvordan kvalitet forstås, utøves/håndteres og måles/beskrives innen oppvekst- og utdanningsfeltet. Ved bruk av ulike forskningsmetoder og perspektiver ønsker forskningsgruppen å bidra til diskusjon og kunnskap om ulike måter å forstå kvalitet på gjennom tverrfaglig forskning.

 

Pågående aktivitet

Skolekvalitet for alle

Gjennom flere delprosjekter studerer forskningsgruppen to videregående skoler som har kommet ulikt ut på nasjonale skolekvalitetsundersøkelser. Gjennom å anvende et bredt spekter av forskningsmetoder ønsker vi å undersøke kvalitet også for elever som i stor grad faller utenfor eller metodisk kommer svakere ut på nasjonale skolekvalitetsundersøkelser. Det gjelder blant annet elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, elever med ulike behov for spesiell tilrettelegging og elever med minoritetsbakgrunn. Vi har også prosjekter som inkluderer det fysiske miljøets betydning for læring og samhandling mellom skole og lokalmiljø. Prosjektet er også opptatt av hvordan kvalitet forhandles når skoleeiere og utøvere må forholde seg til sammenslåinger av kommuner og fylker. Denne prosessen setter i spill ulike forståelser av utdanningskvalitet som vi ønsker å analysere.

Planlagt aktivitet

Forskningsgruppen bidrar inn i FINNUT søknad om Innovative utdanningsprosjekter, hvor vi er samarbeidspartner til nye Indre Fosen kommune. Tittel på prosjektet er Innovasjon og Inkludering i utdanningssektoren i nye Indre Fosen kommune

Bakgrunnen for dette innovasjonsbaserte prosjektet er omstrukturering av kommunesektoren, som gir rom for nytenkning og endrede praksiser samt ønsket satsing på bedre kvalitet og økt inkludering i barnehage og skole.

Samarbeidet omfatter alle de fire enhetene i den nye oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune: barnehage, grunnskole, PPT og voksenopplæring/innvandringstjeneste. Det involverer politisk ledelse, kommunal ledelse, barnehage- og skoleledelse, ansatte, ulike elevgrupper og foresatte. Innovasjonsprosjektet er derfor to-dimensjonalt, fordi det inkluderer innovasjon i offentlig sektor, dvs. innovasjon som offentlige aktører selv har tatt initiativ til, og forskning om innovasjon i offentlig sektor.

Kurs/workshops/seminarer

Oktober 2017: Workshop og seminar, London

November 2017: Seminar med Alexander Sidorkin

Samarbeidspartnere

Alexander M. Sidorkin, Dean College of Education, CSU Sacramento