Kvaliteter i utdanning

Kvaliteter i utdanning

– Qualities in Education (QEd)

Forskningsgruppen QEd studerer hvordan kvalitet forstås, utøves/håndteres og måles/beskrives innen oppvekst- og utdanningsfeltet. Ved bruk av ulike forskningsmetoder og perspektiver ønsker forskningsgruppen å bidra til diskusjon og kunnskap om ulike måter å forstå kvalitet på gjennom tverrfaglig forskning.

Forskergruppen er satt sammen av forskere fra Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL, NTNU) Institutt for lærerutdanning (ILU, NTNU) og Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning.

Pågående aktivitet

Skolekvalitet for alle

Gjennom flere delprosjekter studerer forskningsgruppen videregående skoler som har kommet ulikt ut på nasjonale skolekvalitetsundersøkelser. Gjennom å anvende et bredt spekter av forskningsmetoder ønsker vi å undersøke kvalitet også for elever som i stor grad faller utenfor eller metodisk kommer svakere ut på nasjonale skolekvalitetsundersøkelser. Det gjelder blant annet elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, elever med ulike behov for spesiell tilrettelegging og elever med minoritetsbakgrunn. Vi har også prosjekter som inkluderer det fysiske miljøets betydning for læring og samhandling mellom skole og lokalmiljø, rådgivningstjenestens rolle og hvordan kvalitet forstås og utøves av lærere og skoleledelsen. I prosjektet gjennomføres en longitudinell og komparativ studie der ulike kvalitetsindikatorer utforskes. Prosjektet er også opptatt av hvordan kvalitet forhandles når skoleeiere og utøvere må forholde seg til sammenslåinger av kommuner og fylker. Denne prosessen setter i spill ulike forståelser av utdanningskvalitet som vi ønsker å analysere.

Planlagt aktivitet

Et større felles forskningsprosjekt med 8 delprosjekter vil i løpet av 2019 bli dokumentert gjennom en antologi hvor det rettes et kritisk blikk mot hvordan «kvalitet i utdanning» fremtrer diskursivt og utøves i videregående utdanning.

Postdoc Jenny Bergschöld tilknyttet forskergruppen gjennom delprosjektet Skolebygget som ramme for undervisning

Stipendiat Runa Rannov Bostad tilknyttet forskergruppen gjennom PhD prosjekt innen Rådgivning for barn og unge i et mangfoldsperspektiv

Kurs/workshops/seminarer/konferanser

Symposium NERA 2019: Title: Quality in upper secondary education

IPL-konferansen 14. Mai 2019: Quality = Equality? Forskningsgruppen QEd har ansvar for årets konferanse.

15. mai 2019: Internasjonalt seminar med våre utenlandske samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Dr Richard Niesche Deputy Head School of Education, The University of New South Wales, Australia

Professor Alexander M. Sidorkin, Dean College of Education, UCL Institute of Education, California State University, Sacramento, USA

Dr Claudia Matus, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile