Kvaliteter i utdanning

Kvaliteter i utdanning

– Qualities in Education (QEd)

Forskningsgruppen QEd studerer hvordan kvalitet forstås, utøves/håndteres og måles/beskrives innen oppvekst- og utdanningsfeltet. Ved bruk av ulike forskningsmetoder og perspektiver ønsker forskningsgruppen å bidra til diskusjon og kunnskap om ulike måter å forstå kvalitet på gjennom tverrfaglig forskning.

Forskergruppen er satt sammen av forskere fra Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL, NTNU) Institutt for lærerutdanning (ILU, NTNU) og Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning.

Gjennom flere delprosjekter har forskningsgruppen anvendt et bredt spekter av forskningsmetoder for å studere videregående skoler som har kommet ulikt ut på nasjonale skolekvalitetsundersøkelser. Prosjektet er dokumentert i boken Oldervik, Saur og Ulleberg (red.) (2020) Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget.

Fra prosjektet Mening og håndterbarhet før og nå er følgende publisert:
Oldervik og Saur (2020) Ungdom i oppvekst og utdanning. Mening og håndterbarhet før og nå. Universitetsforlaget

Pågående aktivitet

Skolekvalitet for alle

Deltakelse i forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd: Morgendagens skole – et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring (2020-2024).

Felles prosjekt for forskergruppen Caring and wellbeing, new perspectives on quality? Utvikling av kvalitetsbegrepet i forhold til wellbeing, caring, diversity, the body and materiality

Stipendiat tilknyttet forskergruppen gjennom ph.d.-prosjekt innen Rådgivning for barn og unge i et mangfoldsperspektiv er Runa Rannov Bostad.

1 stipendiat- og 1 postdoc-stilling i temaet skolens fysiske miljø i perioden 2021-2024

Planlagt aktivitet

Som en videreutvikling av prosjektet Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning arbeider gruppen videre med utvikling av kvalitetsbegrepet for å utfordre et ensidig og monologisk kvalitetsbegrep gjennom å gjøre koblinger til begrep som wellbeing, caring, materiality, body, and diversity.

Kurs/workshops/seminarer/konferanser

  • Workshop 8.-10. Desember 2020: Caring and wellbeing, new perspectives om quality
  • Symposium NERA 2020: Title: Rethinking inclusive policies, concepts and practices
  • Symposium NERA 2019: Title: Quality in upper secondary education

Samarbeidspartnere

  • Dr Richard Niesche Deputy Head School of Education, The University of New South Wales, Australia
  • Professor Alexander M. Sidorkin, Dean College of Education, UCL Institute of Education, California State University, Sacramento, USA
  • Dr Claudia Matus, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile