Bakgrunn og aktiviteter

Siden 2006 har Pedagogisk institutt vært arbeidsstedet mitt, først som lektor, senere som phd-stipendiat, og fra 2014 som førsteamanuensis. Min yrkeserfaring er allsidig, jeg har jobbet som førskolelærer, styrer, lærer, pedagogisk konsulent og rektor, og har arbeidet som journalist i avis og fagtidsskrift.

I tillegg til utdanningen som førskolelærer, har jeg videreutdanning i veiledning, organisasjonsteori, organisasjonslæring og ledelse, og hovedfaget i førskolepedagogikk (2004) hadde styring av barnehagen som tema. Dette tema ble tatt med inn i phd-arbeidet og avhandlingen har tittelen «Arbeidsplaner som styringen kunst», der Foucaults teori om governmentality sto sentralt i en historisk og nåtidig undersøkelse om bruken av elevers arbeidsplaner i skolen. Governmentality har jeg også brukt som et analytisk blikk på andre av skolens arbeidsmåter (i Volckmar (red.) (2016) "Utdanningshistorie")

Det meste av undervisningen har jeg på masteremnet PED 3611 Utdanning – historie, politikk og styring og bacheloremnet PED 1003 Didaktikk. I tillegg har jeg undervisning på fagene PED 1022 Eduation and the welfare statePED 1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk og PED 2002 Barne og ungdomskulturer. Jeg underviser også på masteremnet VL 3060 Styringsrasjonaliteter og norsk voksenopplæringspolitikk. Jeg har også undervist på videreutdanning for rådgivere i grunnskole og videregående (KOMPIS) og for PPT-rådgivere (SEVU-PPT), og jeg har vært landsbyleder for Eksperter i team.

Jeg er med i forskningsnettverket NOWRA - Nordic Network for Research on Welfare in Rural areas og i forskergruppen Mapping the process of learning on the edge of institutional schooling. Jeg er også med i prosjektet Kvaliteter i utdanning - der forskningen har som hensikt å utvikle en utvidet forståelse av hva kvalitet i videregående opplæring innebærer (http://www.ntnu.no/ipl/kvaliteter-i-utdanning).

Jeg veileder på master og phd-nivå og da gjerne innenfor de områdene der jeg har min forskningsinteresse; styring, governmentality, utdanningspolitikk, skolen som organisasjon/ledelse, rektor-, lærer- og elevrollen og pedagogisk praksis. Andre områder av interesse er barnehage, utdanningshistorie, flerspråklighet og flerkulturelle perspektiv.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Oldervik, Heidun. (2016) Skolens arbeidsmåter. Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon..

Rapport/avhandling

  • Oldervik, Heidun. (2014) Oldervik, H. (2014). Arbeidsplaner som styringens kunst. Bruk av arbeidsplaner i norsk skole 1970–2014. Avhandling for graden phd. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Pedagogisk institutt. Trondheim: NTNU. 2014. ISBN 978-82-326-0078-6.
  • Oldervik, Heidun. (2004) Heidun Oldervik (2004)Byråkratiets barn: om byråkrati, system og styringsmentalitet i barnehagen. Hovedoppgave i førskolepedagogikk - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2004.