STYRK: Samarbeid på Tvers i YRKesfag

Forskning – Institutt for lærerutdanning

STYRK: Samarbeid på Tvers i YRKesfag

Forskningsgruppen STYRK skal fremme kunnskapsutvikling og kvalifisering innenfor yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning. Gruppen skal utvikle forskningsbasert kunnskap om elever, lærlinger, lærerstudenter, yrkesfaglærere og yrkesfaglærerutdannere og deres kunnskapsutvikling og kvalifisering på ulike arenaer.  Den vil inkludere ansatte, masterstudenter, stipendiater og post doc.

Forskningsgruppen har som hensikt å utvikle felles forskningsprosjekt rettet mot fag- og yrkesopplæring. Det er planlagt flere delprosjekter der kvalitet og kunnskapsutvikling på flere nivå i yrkesutdanningen vil være sentralt.  De enkelte delprosjektene vil fokusere på kunnskapsutvikling på ulike nivå: yrkesopplæring i skole og bedrift, bachelor for yrkesfaglærere, master i fag- og yrkesdidaktikk og etter- og videreutdanningstilbud i Yrkesfaglærerløftet. Delprosjektene bygger på ulike metodiske og teoretiske tilnærminger til feltet. Kunnskapen vi får gjennom prosjektet skal frembringe forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å videreutvikle undervisning på yrkesfag slik at den har høy faglig og didaktisk kvalitet og er tilpasset fremtidig behov i arbeidslivet.

Forskningsgruppen har et etablert nettverk som både omfatter lærere fra praksisfeltet og internasjonale samarbeidspartnere (OPVET) der forskere fra Finland, Italia og Norge inngår (2017- 2020). Gjennom etablering av forskningsgruppen formaliseres forskningsaktiviteten i OPVET.

Toggler STYRK

Publikasjoner

Ertsås, T. I. (2020). Kvalitet og profesjonalitet i yrkesfaglæreres kontaktlærerarbeid. I E. Saur, H. Oldervik, & H. P. Ulleberg (Red.), Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning- problematisering av en snever kvalitetsforståelse, s. 54–73. Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, K. H. (2020- i trykk). Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap! En studie av eksamenstekster. Acta Didactica.

Østern, A.-L., Engvik, G. & Hansen, K. H. (2020- under review). Teori om praksisarkitektur i skolebasert videreutdanning av praksislærere ved en universitetsskole - en studie av responssløyfer mellom praksis og praksisarkitektur. Sendt til fagfellevurdering til Norsk pedagogisk tidsskrift.

Hansen, K. H., Haaland, G., Møller, E. & Vagle, I. (2020- under review). Kjønn på dagsordenen – et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene? Scandinavian Journal of Vocations in Development.

Hansen, K. H., Haaland, G. & Vagle, I. (2019). Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen. Scandinavian Journal of Vocations in Development. Vol 4, No 1 (2019), s. 136–176. Lillestrøm: OsloMet.

Morud, E. B. & Engvik, G. (2019). Skolebasert videreutdanning for praksislærere. Utvikling i praksisveiledningen og i skolehverdagen gjennom bruk av «Lesson Study»? En case fra praksislærerutdanningen ved én av NTNUs universitetsskoler. Paideia.

Morud, E.B. & Rokkones, K. (under review). Deling av kunnskap og kompetanse er ingen selvfølge for deltagere i yrkesfaglærerløftet. Scandinavian Journal of Vocations in Development.

Rokkones, K. (2020). Bedriftene har nytte av dem når de er ute, de er ikke bare i veien! I E. Saur, H. Oldervik, & H. P. Ulleberg (Red.), Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning- problematisering av en snever kvalitetsforståelse, s. (157-171). Oslo: Universitetsforlaget.

Utvær, B. K. & Wendelborg, C. (2020). Lærlingundersøkelsen. Analyser av variasjoner og sammenhenger. Rapport 2020. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Utvær, B. K. (2020). Skolebidragsindikatorer som mål på skolekvalitet - et brokete bilde av en vinglete sannhet. I E. Saur, H. Oldervik, & H. P. Ulleberg (Red.), Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning, s. 57- 76. Oslo: Universitetsforlaget.

Utvær, B.K. & Saur, E. (2019). Små- og stordriftsfordeler i yrkesfaglige løp: Stedets betydning for opplæring i skole og bedrift. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3), 43–60. 

Utvær, B.K., Aarkrog, V., Tangen, S., Leirvik, C. H. & Lyckander, R. H. (2019). Evaluering av masterstudium i yrkespedagogikk OsloMet – storbyuniversitetet. Rapport fra ekstern evalueringskomité. Oslo: OsloMet.

Landro, J., Rokkones, K. & Utvær, B. K. (2019). Bachelor programmet for vocational teachers. I Gray, P., & Ramberg, P. Servants of the School: Building Teacher Education in Mid- Norway, 1998-2018, s. 168-187. Trondheim: NTNU trykk.

Røed, M., Caspersen, J., Utvær, B. K., & Wendelborg, C. (2019). Kartlegging av elevenes læringsmiljø - Elevundersøkelsen som verktøy i skolenes utviklingsarbeid. I Caspersen, J. & Wendelborg, C. (red.). Skolen vår!, s. 177-203. Oslo: Gyldendal.

Smeplass, E. (2020). Universitetene må stase på yrkesfagene. Gjesteskribent i Universitetsavisa.

Svendsen, S., Utvær, B. K. & Berg, B. (2019). Betydningen av å høre til for elever med innvandrerbakgrunn. I Caspersen, J. & Wendelborg, C. (red.). Skolen vår!, s. 63-83. Oslo: Gyldendal.

Formidling

Hansen, K.H., Vagle, I. og Haaland, G. (2019). NORDYRK-konferanse i Helsingfors 12.–14. juni. Tema på konferansen: Lärande och arbetslivskompetens i ett framtidsperspektiv – utmaningar inom yrkesutbildningen. Tittel på paperpresentasjon: «Hva bestemmer fagutviklingen i yrkesfagene og innholdet i læreplanene for yrkesfaglige utdanningsprogram?»

Hårberg, J. S. (2019). Vocational Teacher Students Experience with School and Work-Life Abroad. Transnational Meeting; 2019-10-24 - 2019-10-25

Hårberg, J. S. (2019). Yrkesfaglærerstudenters erfaring med utenlandspraksis og konstruksjon av digitale historiefortellinger. Nordyrk Conference 2019; 2019-06-13 - 2019-06-13

Hårberg, J. S. & Leraand, A. (2019). Stories across borders. En digital tilnærming til elever og studenters erfaringer. NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring); 2019-05-08 - 2019-05-08

Morud, E. B. & Rokkones, K. (2019). Parallellsesjon på konferansen NORDYRK 2019 (Helsinki, mai 2019). Tittel: Studentenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet.

Morud, E. B. & Rokkones, K. (2019). Parallellsesjon på Rosendal 2 (Asker, september 2019). Tittel: Skolenes og studentenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet.

Morud, E. B. & Rokkones, K. (2019). Presentert på Udirs UH-konferanse for videreutdanning (Oslo, november 2019). Tittel: Skolenes og studentenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet (invitert)

Morud, E. B., Amdal, A. K., Fjørtoft, H. & Utgaard, S. Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12, NTNU.

Utvær, B. K. (2020). Nine short videos concern digital assessment in vocational teacher education (VET). Published on youtube.

Utvær, B. K. (2020). Paper-presentasjon på NERA.  Title: The significance of the schools’ ethos in relation to caring and well-beeing (Turku, Finland, 2020-03-06).

Utvær, B. K. & Haugan, G. (2019). Paper-presentasjon på 7th International Self-Determination Theory Conference.  Title: The significance of the schools’ ethos (Amsterdam, Nederland 2019-05-21).

Utvær, B. K. (2019). Paper-presentasjon på NERA.  Title: Value-added indicators as measurement of school quality (Uppsala, Sverige 2019-03-07).