HelsIT 2013

HelsIT 2013

Program HelsIT 2013

Last ned pdf versjon av programmet (sist oppdatert 16. september 2013)

Presentasjoner HelsIT 2013

Nedenfor kan du laste ned presentasjoner fra HelsIT 2013.

HelsIT tirsdag, HelsIT onsdag, e-helsesikkerhetsdagen, Kommunedagen, Npr-dagen, Workshop om virksomhetsarkitektur

 

Tirsdag 17. september

Åpningsplenum
Åpning av konferansen
Stig A Slørdahl
Dekanus, Det medisinske fakultet, NTNU
 
e-helse - på kort og lengre sikt
Christine Bergland
Divisjonsdirektør i divisjon e-helse og IT, Helsedirektoratet
 
The Andalusian eHealth Strategy
Dr. Ana Carriazo
Senior Advisor, Regional Ministry of Health and Social Welfare, Andalucia, Spain
 
Process Oriented Information Systems in Health Care
Pieter Toussaint
Professor, IDI, NTNU
 
Sesjon 1A: Bruk av delte helseopplysninger
Kjernejournal
Rune Røren
Utviklingsdirektør for kjernejournal, Helsedirektoratet
Torunn Brandt
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 
Sesjon 1B: Datastøttet samhandling
Levende samtykke
Sissel Jor
Seksjonsleder/delprosjektleder ,
Oslo universitetssykehus HF

Medforfatter: Heidi Thorstensen
Personvernombud , Oslo universitetssykehus HF
 
Digital samhandling
Sigurd From
Utviklingsdirektør, DIPS
 
Sesjon 1C: The ePatient
 
The citizen as contributor to collaboration and knowledge development
Deede Gammon
Senior Researcher, Oslo universitetssykehus
 
Sesjon 1D: Workshop om e-helsekompetanse
e-helsekompetanse – det har vi vel?
Kirsti E. Berntsen
Rådgiver EMHI (phd), NTNU
 
Universitetet i Agder: Utdanning innen eHelse Status og veien videre
Rune Fensli
Forskningsleder/førsteamanuensis, Senter for eHelse, Universitetet i Agder
 
e-helseopplæring – et stebarn?
Ragnhild Hellesø
Førsteamanuensis, Dmf - Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 
Sesjon 2A: Personlig journal
mPasient med åpen informasjonsstruktur for fremtidens trygghetsalarmer og hjemmeboende pasienter
Rune Fensli
Forskningsleder/førsteamanuensis, Senter for eHelse, Universitetet i Agder
Medforfattere:
Dafferianto Trinugroho og Martin Gerdes

Universitetet i Agder
 
Pasientmedvirkning og samhandling ved egendokumentasjon
Eirin Rødseth
Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
 
Helsa Mi
Silje Bøthun
M.Sc. Industrial Design - Produktdesigner, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. helse
Kirsti Fossland Brørs
Trondheim kommune
Medforfattere: Klara Borgen (Trondheim kommune), Synnøve Sunde, Anne Hildur Henriksen og Elena Titova (St. Olavs Hospital), Anders Kofod-Petersen og Yngve Dahl (SINTEF)
 
Sesjon 2B: Datastøttet samhandling (fortsatt fra 1B)
Har du sett! Epikrise på nett!
Ingrid Heitmann
Utprøver, Oslo Universitetssykehus
 
Ny publiseringsløsning for de nasjonale kvalitetsindikatorene på helsenorge.no
Hanne Narbuvold
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
 
Enabling advanced mobile access to Internet-based support system for collaborative care
Jelena Mirkovic
Postdoc, Center for Shared Decision Making and Collaborative Care Research, Oslo University Hospital
Medforfatter: Cornelia Ruland
 
Sesjon 2C:
Clinical Research and Quality Control using EHR Data
The Snow communicable disease outbreak detection approach
Kassaye Yitbarek Yigzaw
University of Tromsø
Medforfattere: Stein Olav Skrøvseth, Torje Starbo Henriksen, Lars Ilebrekke, Per Atle Bakkevoll, Gunnar Skov Simonsen, Tore Gutteberg, Johan Gustav Bellika
 
The Snow infectious disease forecast service
Kassaye Yitbarek Yigzaw
University of Tromsø
Medforfattere: Tore Gutteberg, Johan Gustav Bellika
 
Towards privacy preserving comparative effectiveness research
Kassaye Yitbarek Yigzaw
University of Tromsø
Medforfattere: Johan Gustav Bellika, Anders Andersen, Gunnar Hartvigsen
 
Sesjon 2D: Radiologiworkshop
Stråledoser i den norske befolkningen sett i Europeisk perspektiv
Eva Godske Friberg
Seksjonssjef, Statens strålevern
Medforfattere: Hilde M. Olerud, Jan Frede Unhjem og Anders Widmark
 
Strålevern som integrert del av nasjonal IKT-strategi eller isolert parallelløp?
Eva Godske Friberg
Seksjonssjef, Statens strålevern
Medforfattere: Hilde M. Olerud og Hanne Kofstadmoen
 
Datainnsamling fra RIS og PACS for rekonstruksjon av stråledoser i CT
Tore Sivert Istad
Forsker, Statens strålevern
Medforfattere: S. Flatabø, E.G. Friberg, K. Kjærheim, A. Liland, E. Meen, H.M. Olerud, T. Zhanussova
 

 

HelsIT tirsdag, HelsIT onsdag, e-helsesikkerhetsdagen, Kommunedagen, Npr-dagen, Workshop om virksomhetsarkitektur

 

Onsdag 18. september

Plenum 2: Én innbygger Én journal
Én innbygger - én journal
Bjørn Astad
Seksjonsleder, Helse- og omsorgsdepartementet
 
Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov
Elisabet Vigerust
Dr. juris, Helse- og omsorgsdepartementet
 
Sesjon 3A: Bruk av delte helseopplysninger
Pasienters innsyn i journal: gode rutiner for papirformat – mer komplisert elektronisk?
Tove Sørensen
Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Medforfattere: Eva Skipenes og Ragnhild Varmedal, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
 
Én journal - men hva er én hendelse?
Øystein Nytrø
Bruker og samstemmer, IDI/NTNU
 
Sesjon 3B: Integrasjon, implementasjon og drift
NHN Adresseregister- Helse Midt-Norges erfaringer med integrasjon og bruk
Hilde Grimnes Olsen
Programleder Meldingsløftet i Helse Midt-Norge, Helse Midt-Norge IT
 
Nasjonal standardiseringsstrategi for e-helse
Vigdis Heimly
Kst. seksjonsleder, Helsedirektoratet
 
Se - de snakker sammen!
Sigbjørn Skjervold
Produktsjef, Siemens Healthcare, Health Services
Medforfatter: Daglig leder Bjarte Ottesen Infodoc AS
 
Neste generasjon kjernenett - Høytilgjengelig infrastruktur for elektronisk samhandling
Helge Moe
Leder for Prosjektavdelingen, Norsk Helsenett SF
 
Sesjon 3C: Perspektiv på Én innbygger - én journal
Helseregister perspektiv på Én innbygger - én journal
Unn Elisabeth Huse
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
 
Sesjon 3D: Internatonal workshop on Alert Information for Health Records
Varning, uppmärksamhetsinformation
Sonja Kantonen
Landstinget Sörmland
 
Sesjon 4A: Nordiske erfaringer
Foreløpig ingen presentasjoner tilgjengelig fra denne sesjonen.
 
Sesjon 4B: Monitorering / evaluering
EMRAM - Electronic Medical Record Adaption Model. A common way to benchmark European Hospitals
Daniel Czermak-Wänn
Nordic Client Relations Manager, HiMSS Analytics Europe/Exonor
 
Sesjon 4C: Litt av hvert
Uttrekk av medikamentinformasjon fra ustrukturert tekst: erfaringer fra samstillingsprosjektet
Inger D. Sørby
PhD/Daglig leder, Vivit AS
Medforfatter: Gry Seland, Vivit AS og Høgskolen i Gjøvik
 
QUAKE - Quality Control of Medical Performance with Unstructured EMR Data
Kristian Hindberg
Postdoc, Universitetet i Tromsø
 
Sesjon 4D: Internatonal workshop on Alert Information for Health Records (Fortsatt fra 3D)
Se sesjon 3D
 

 

HelsIT tirsdag, HelsIT onsdag, e-helsesikkerhetsdagen, Kommunedagen, Npr-dagen, Workshop om virksomhetsarkitektur

 

e-helsesikkerhetsdagen torsdag 19. september

Sesjon 5A: e-helsesikkerhetsdagen
 
 
Sesjon 6A: e-helsesikkerhetsdagen
Sikkerhetsinitiativ i sektoren
Jan Gunnar Broch
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 
Sesjon 7A: e-helsesikkerhetsdagen
Sikkerhet i kjernejournal
Rune Røren
Utviklingsdirektør kjernejournal, Helsedirektoratet
 
 
Sesjon 8A: e-helsesikkerhetsdagen
Ingen presentasjoner fra denne sesjonen vil bli publisert.
 

 

HelsIT tirsdag, HelsIT onsdag, e-helsesikkerhetsdagen, Kommunedagen, Npr-dagen, Workshop om virksomhetsarkitektur

 

Kommunedagen torsdag 19. september

Sesjon 5B: IKT-støtte for allmennlegene
Fastlege og IKT.
Et 10 års tilbakeblikk. Men, - hva nå?

Lasse Folkvord
Fastlege, Malvik kommune/Norsk forening for allmennmedisin
 
IKT - Fastlegens beste venn!
Susanne Prøsch
Fastlege, Sandefjord
 
Sesjon 6B: Behov for IKT-støtte innen alders- og sykehjemsmedisin
Fokus på medisinsk journal i sykehjem
Kjellaug Enoksen
Sykehjemsoverlege, Askøy kommune
 
 
Strukturert journal - bedre kvalitet
Kjell Krüger
Avdelingsoverlege, Bergen kommune
 
Sesjon 7B: Framtidsperspektiv
Sesjon 8B: Samhandling
Utilsiktede konsekvenser av innføring av pleie- og omsorgsmeldinger
Line Melby
Universitetet i Oslo
Medforfattere: Ragnhild Hellesø og Merete Lyngstad, Universitetet i Oslo
 
Samhandlingspilot i Bærum
Ingrid Svagård
Forskningsleder, SINTEF IKT
Liv Heidi Svenberg
avdelingsleder, Dønski Trygghetsavdeling
 

 

HelsIT tirsdag, HelsIT onsdag, e-helsesikkerhetsdagen, Kommunedagen, Npr-dagen, Workshop om virksomhetsarkitektur

 

Norsk pasientregister-dagen torsdag 19. september

Sesjon 5C: Muligheter
Åpning av temadagen
Olav Slåttebrekk
Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet
 
 
Sesjon 6C: Muligheter
Bruk av pasientregisterdata ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Fremtidens behov og utfordringer
Lise Balteskard
Leder ved analyseenheten, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
 
Hvordan bruker media Norsk pasientregister?
Knut Rørbakken
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 
Bruk av pasientregisterdata i SINTEF. Fremtidens behov og utfordringer.
Kjartan S. Anthun
Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse
 
Sesjon 7C: Big Data
Sesjon 8C: Utfordringer
Oppsummering/sluttkommentar
Knut I. Johansen
Avdelingsdirektør, Norsk pasientregister
 

 

HelsIT tirsdag, HelsIT onsdag, e-helsesikkerhetsdagen, Kommunedagen, Npr-dagen, Workshop om virksomhetsarkitektur

 

Workshop om virksomhetsarkitektur torsdag 19. september

Sesjon 5D
Foreløpig ingen presentasjoner fra denne sesjonen
 
Sesjon 6D
Erfaringer fra spesialisthelsetjenesten og hvordan bruke disse videre
Torill Kristiansen
Virksomhetsarkitekt, Fagforum Arkitektur, Nasjonal IKT
 

 

HelsIT tirsdag, HelsIT onsdag, e-helsesikkerhetsdagen, Kommunedagen, Npr-dagen, Workshop om virksomhetsarkitektur