HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2006

HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2006

Den årlige HelsIT-konferansen arrangeres i år 27. og 28. september 2006 i Trondheim av Norsk senter for elektronisk pasientjournal, program for helseinformatikk ved NTNU samt KITH. På de tidligere konferansene har det vært 250 - 300 deltagere, og et lignende antall deltagere forventes til årets konferanse. Begge dagene blir det plenumssesjoner med foredrag av bred interesse samt parallellsesjoner som blir noe mer spesialisert. Årets konferanse vil bli avholdt på Royal Garden Hotell, men pre-konferansen vil bli arrangert på Scandic Prinsen.

Hovedtema i år er Hvordan kan IT bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene? med tre undertema:

Tilgang til og utlevering av journalopplysninger For å sikre at behandlingsrelaterte beslutninger tas på et riktig grunnlag, bør relevante, korrekte og oppdaterte journalopplysninger være tilgjengelig når det trengs, hvor det trengs. Dette er på ingen måte noen selvfølge i dagens helse-Norge. Skyldes dette at regelverket er uhensiktsmessig, IT-systemene for dårlige eller kanskje er det aktørene som er for fastlåst i gamle rutiner? Og hvilke muligheter finnes for å komme ut av den tilsynelatende fastlåste situasjonen?

Fra dokumentasjonssystem til prosessunderstøttende verktøy Dagens EPJ-systemer er i hovedsak rene dokumentasjonssystem og gir knapt noen støtte til det S@mspill som er nødvendig for at pasientene skal oppleve møtet med helsevesenet som et helhetlig forløp. Mye spennende skjer imidlertid på dette området, men når kan vi forvente å få IT-systemer som understøtter samhandlingsprosesser og gir helsepersonell støtte når beslutninger skal tas? Og hva kan gjøres for at pasienter som ønsker det, kan få en mer aktiv rolle i slike samhandlingsprosesser?

Kvalitetsregistre som verktøy i klinisk kvalitetsutvikling Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et viktig virkemiddel i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial og helsetjenestene (2005 - 2015). Sosial og helsedirektoratet har gjennomført et omfattende kvalitetsregisterprosjekt og sluttrapporten er nå overlevert Helse- og omsorgsdepartementet. Det store spørsmålet er: Hva nå?

I tillegg til hovedkonferansen vil det bli en rekke andre mindre arrangementer som workshops, tutorials og andre møter i løpet av denne uken.