HelsIT 2008

HelsIT 2008

HelsIT 2008 - 22.-26. september 2008

Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), Program for helseinformatikk ved NTNU og KITH innledet i 2002 et samarbeid for arrangere en helseinformatikkonferanse i Trondheim. Den første HelsIT-konferansen ble arrangert høsten 2003, slik at årets konferanse er den sjette i rekken. Målet er at HelsIT skal være en møteplass hvor alle med interesse for helseinformatikk, enten dette nå er i egenskap av helsepersonell, ledere i helsevesenet og i helseforvaltningen, IT-personell eller forskere, kan møtes og få et faglig påfyll i et trivelig miljø.
I år starter vi tirsdag 23. september med to prekonferanser, kommunedagen og MedITNor, mens hovedkonferansen går av stabelen 24. og 25. september.
 
HelsIT-konferansen og prekonferansene arrangeres i år på Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim.

Årets hovedtema: Hvorfor får vi det ikke til?

"Alle" (politikere, presse, forskjellige fagmiljøer...) kritiserer helsevesenet for deres manglende evne til å ta i bruk effektive IT-løsninger. Når alle andre sektorer får det til, så må det da også være mulig i helsevesenet?
Er det så enkelt som kritikerne vil ha det til, eller er helsevesenet så komplekst at vi må finne oss i at ting tar tid? Hva kan gjøres for å få utviklingen inn på et bedre spor?

Løsninger som understøtter kvalitet i et helhetlig pasientforløp

Gode elektroniske løsninger som støtter opp under de prosesser som ethvert pasientforløp består av, er i stor grad mangelvare. Dette gjelder både prosesser innenfor en enkelt virksomhet og prosesser på tvers av virksomhetsgrensene.

Hvem skal styre utviklingen av EPJ-system i Norge?

Helsepersonell opplever ofte at de har liten innflytelse på utviklingen av EPJ-system og setter dette i sammenheng med at utviklingen som regel er styrt av IT-personell i helsevesenet og hos leverandørene. Utviklingen fokuserer derfor ikke tilstrekkelig på helsepersonellets behov og til tross for gode intensjoner så har ikke EPJ-systemene blitt det arbeidsredskap for helsepersonell som de burde ha vært.

Tilgang til og utlevering av journalopplysninger

Enkelte mener at pasientens personvern vil bli sterkt svekket dersom en åpner for direkte tilgang til opplysninger i EPJ på tvers av virksomhetsgrensene, nærmest uansett hvilke tiltak som settes i verk for å sikre at det kun gis tilgang til opplysninger som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. Andre mener at et rigid regelverk gjør det så vanskelig å få tilgang til nødvendige opplysninger fra andre virksomheter at det går ut over pasientsikkerheten.

IT der ting skjer

Klinisk arbeid i et sykehus er informasjonsintensivt, oppstykket og involverer mange personer, systemer og ressurser i forskjellige roller. På HelsIT vil utfordringene i å lage systemer som støtter avbrutt, delt og mobilt arbeid i klinikken bli belyst.
 
De fleste innlegg er nå bekreftet. Mer om dette i programmet for HelsIT-konferansen.

Sosialt arrangement

Årets HelsIT-middag blir holdt under stjernehimmelen i Palmehaven på Hotell Britannia.