HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2009

HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 2009

I samarbeid med Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) og program for helseinformatikk ved NTNU arrangerer KITH hvert år i slutten av september HelseInformatikkuka i Trondheim (HelsIT). Dette er en møteplass hvor alle med interesse for helseinformatikk, enten dette nå er i egenskap av ledere i helsevesenet, helsepersonell, IT-personell eller forskere, kan komme sammen og få et faglig påfyll i et trivelig miljø.

Hovedarrangementene er HelsIT-konferansen som i år går av stabelen 23. og 24. september på Radisson SAS Royal Garden hotell i Trondheim og to prekonferanser samme sted 22. september. De seneste årene har 300 - 400 deltatt på hovedkonferanse og prekonferanse, og et lignende antall deltagere forventes i år. Begge dagene blir det plenumssesjoner med foredrag av bred interesse samt parallellsesjoner som blir noe mer spesialisert. Rundt halvparten av innleggene holdes av spesielt inviterte foredragsholdere, de øvrige velges ut blant innsendte forslag.

Samhandlingsreformen som regjeringen legger fram i juni 2009 i form av en stortingsmelding, forventes å sette sitt preg på utviklingen innen helse og omsorg i lang tid framover. Statsråden har uttalt at mye samhandling i dag skjer på tross av systemet og at et viktig mål for reformen er at det skal lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted til riktig tid. En slik reform må understøttes av gode IKT-løsninger og reformen utgjør derfor et naturlig utgangspunkt for årets HelsIT.

Tirsdag 22. september: HelsIT-prekonferansen

Prekonferanse: Samhandling, sikkerhet og samarbeid
program

Denne prekonferansen som arrangeres i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund og KITH har fokus på samhandlingsreformen, elektronisk samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten og hvordan man kan dokumentere helsehjelp ved bruk av IKT.

Etter lunsj vil det bli demonstrasjoner av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og sykehus, eksempler på bruk av meldingene i de ulike EPJ-systemene, hvordan man kan koordinere innføring av meldingsutveksling mellom ulike samhandlingspartnere, rutiner for bruk – herunder mottak og sending, informasjonssikkerhet, personvern osv.

Parallelt med dette vil det bli arrangert en workshop om hvordan man best kan standardisere og strukturere dokumentasjon av sykepleie ved hjelp av praktiske eksempler.

Prekonferanse: Radiologi i et samhandlingsperspektiv
program

Radiologien er i fortsatt sterk vekst både innen diagnostikk og behandling. En tidlig og riktig diagnose er det viktigste grunnlaget for en god pasientbehandling og et effektivt pasientforløp. Til tross for at norske sykehus var de første i verden til å bli heldigitale innen røntgen så foregår mye av samhandlingen fortsatt på gamle måter. På prekonferansen vil vi sette søkelyset på bildediagnostikken og framtidens utfordringer:

 1. Hvordan kan vi samhandle bedre mellom sykehus/helseforetak?
 2. Hva skal vi gjøre med de økende mengder bildediagnostisk informasjon utenfor røntgenavdelingen?
 3. Det er et økende behov for diagnostikk og intervensjon, men færre spesialister tilgjengelig. Kan tjenestene organiseres på andre måter?

Om kvelden blir det pre-konferansemiddag på AiSuma.

 

Onsdag 23. september: HelsIT-konferansen

program

Første dag av HelsIT-konferansen blir det to parallellsesjoner:

 • P1: Samhandling til beste for pasienten
 • P2: IKT-arkitektur for helsetjenesten

I tillegg til disse to sesjonene, arrangerer Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk et miniseminar som, så langt plassen tillater det, vil være åpent for konferansens deltagere.

"Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk" er en arena for kvinnelige forskere som arbeider med helseinformatikk. Nettverket har sitt utspring fra NTNU, men målet er å utvikle nettverket regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Formålet med dette seminaret er å legge til rette for erfaringsutveksling blant kvinner i som arbeider med helseinformatikk i ulike deler av landet. Seminaret inkluderer foredrag, diskusjon og presentasjon av ulike fagmiljø i Norge.

Om kvelden blir det festmiddag i Palmehaven på Hotell Britannia.

 

Torsdag 24. september: HelsIT-konferansen

program

Andre dag av HelsIT-konferansen blir det tre parallellsesjoner:

 • P3: Samhandling til beste for pasienten
 • P4: Noe for enhver smak
  • Personvern
  • Fra papirbasert til elektronisk kurve
  • Prosjekterfaringer
 • P5: Metoder for koordinering av arbeidsflyt på sykehus

Øvrige arrangement

I tillegg til hovedkonferansen og prekonferansene består av HelseIinformatikkuka i Trondheim av flere andre arrangementer, bl.a. to prekonferanser 22. september..