Kaffe & Campus

Kaffe & Campus

Kaffe & Campus er et faglig, men uformelt forum hvor vi ønsker å løfte forskjellige temaer knyttet til campusutviklingen. Vi inviterer spennende forskere og praktikere til å holde innlegg om relevante tema, med rom for interessante og uformelle diskusjoner med deltagerne. Disse arrangementene foregår digitalt og er åpen for alle som ønsker.

For påmelding, send mail til maja.ognedal@samforsk.no.


 

F&C-arrangement

Kommende arrangementer

 

Vi oppdaterer denne siden etter hvert som det planlegges nye arrangementer. 


 


 

Gjennomførte arrangementer

 

Kaffe & Campus #12

The last Kaffe & Campus of 2023 was held in English on the topic “Loyalty at the University". Past, present, and (likely) future constructions of the idea of ‘loyalty’ within university life will be debated. Features traditionally characteristic of institutions of higher education—like critical, transparent, and open discussions—are, according to Associate professor, Matthew Landers, from Western Norway University of Applied Sciences, being tested by corporate attitudes within higher education. In particular, the freedom to criticize one’s own institutional leadership appears to be threatened.

Can everything still be openly debated and criticized, or are some topics considered out-of-bounds? And who should decide what is ok, or not?

As a response, Professor emeritus at NTNU, Per Morten Schiefloe presented a sociological perspective of what might be the cause of different attitudes toward loyalty. Is it a clash between two different views within the same organization, that can be linked to different organisational traditions: corporate logics , in the one hand, and logics more influenced by morality/ethics on the other?

Can this be seen as reflection of an academic crisis, a challenge to unconditional freedom of speech and a long held critical tradition? And if so, is the crisis brought about by the increased influence of corporate management ideals about loyalty to the university?”

 

 

Kaffe & Campus #11

Temaet for første Kaffe & Campus høsten 2023 er ulike prosjektgjennomføringsmodeller. Hvorfor er valg av strategi og gjennomføringsmodell så avgjørende for å lykkes når man skal bygge noe nytt? Hvilke rammer settes og i hvor stor grad gir ulike modeller fleksibilitet? Betyr det noe for medvirkning og inkludering av fagkompetanse?

Concept-forsker Atle Engebø tok i sin avhandling tok for seg den tostegs samspillskontrakten som ble utarbeidet mellom byggherre og entreprenør i forbindelse med prosjekteringen av ZEB-laboratoriet på Gløshaugen. Prosjektdirektør i Statsbygg, Johan Arnt Vatnan, som har 20 års praktisk erfaring med å jobbe med ulike gjennomføringsstrategier og kontraktsformer. Sammen har de to bred erfaring med ulike sider ved gjennomføring av store byggeprosjekter.

I møtet mellom teori og praksis – hva kan vi lære som kan tas med videre inn i andre byggeprosjekter, som for eksempel NTNUs campusprosjekt?

 

Kaffe & Campus #10

Det pågår for tida en diskusjon på mange arenaer om tidsbruken blant vitenskapelig ansatte, noe Forskerforbundet har satt søkelys på, og hvor man ved Universitet i Bergen har etablert et langsiktig utviklingsprosjekt FRAM som skal arbeide for at de vitenskapelig ansatte får gode rammevilkår for å drive med nettopp forskning. 

Flere vil hevde at også NTNU har en vei å gå før BOTT ØL blir en hjelp for den jevne forsker, sammen med de mange andre systemene for innkjøp, referanserapporter, sensur, undervisning osv. osv.  

Dersom vi erfarer at sentralisering, digitalisering, og effektivisering i realiteten fører til at kjernevirksomheten lider, er det riktig at dette er et problem den enkelte ansatte bør kompensere for og finne løsninger på? Både i nåtidens og Fremtidens Campus er dette en viktig utfordring som vi trenger å finne gode løsninger på, og hva kan forskning på disse og tilstøtende tema hjelpe oss med? 

Håkon Fyhn og Jens Røyrvik er kollegaer på Institutt for sosialantropologi, og har både erfaringer med disse utfordringene og har selv forsket på ulike sider ved dette. Begge er også tilknyttet tidligere og pågående Fremtidens Campus prosjekter, som Bedre brukerinvolvering i prosjekter med komplekse brukermiljøer, Hvordan legge til rette for fag-sosial tilstedeværelse blant studenter på en hybrid campus, og Tilstander av unntak: Dramaturgi som møtepunkt. 
Fremtidens Campus vil gjerne ønske alle interesserte hjertelig velkommen til å høre på innleggene deres, og selv delta i diskusjonen etterpå. Er det enighet om hva som er de viktigste utfordringene og hvordan kan de løses? 

 

Kaffe & Campus #9

I Kaffe & Campus nr. 9 er spørsmålet "Kreves nytenkning for en 'vellykket' campus?" Til å presentere og diskutere dette svært aktuelle temaet stilte Ole Jonny Klakegg (NTNU) og Hege Maria Eriksson (Statsbygg) opp med både teoretisk og praktisk innsikt.

De diskuterte hva det egentlig vil si at et prosjekt er vellykket, og hvordan prosessen kan gi bedre muligheter for et vellykket resultat. Dette åpner videre opp for diskusjoner rundt verdiskaping, nytte/kostnad og prioriteringer. Hva er verdifullt – og for hvem? 

Mange statlige byggeprosjekter får strammere rammer, uten at kompleksiteten går ned. Nå endrer Statsbygg prosesser og praksis i tidligfase for å komme fram til riktig prosjekt. Når i prosjektforløpet, med hvem og hvordan kan vi jobbe annerledes? 

 

 

Kaffe & Campus #8

Temaet for vårsemesterets siste Kaffe & Campus var «Når avgjørelser tas og låses», med særlig fokus på tidligfase og komplekse prosjekter. Professor Ole Jonny Klakegg (Institutt for bygg- og miljøteknikk) innledet med en presentasjon av temaet fra et teoretisk og faglig perspektiv. Han beskrev hvordan evnen til å håndtere kompleksitet er nøkkelen til et su   ksessfullt arbeid. Han snakket også om at intuisjon og magefølelse kan ha en viktig rolle i beslutningsprosesser i komplekse prosjekter, da det lar en se tidlige varselsignaler i prosjektet, og fordi vanlige analyser ikke nødvendigvis vil fange opp dette. Han poengterer at man ikke skal ta beslutninger på ren intuisjon og at man også trenger kunnskap, men at man ikke kan regne seg frem til akkurat rett beslutning.

 


Hege Maria Eriksson (direktør for Rådgivning og tidligfase i Statsbygg) etterfulgte med en presentasjon av temaet fra et praktisk perspektiv. Hun presenterte Statsbyggs perspektiv på tidligfase, med utgangspunkt i statens prosjektmodell som rammeverk for hvordan valg tas. Hun argumenterer for at analyser i komplekse prosjekter er viktig, og at prosjektledere må kunne se hva som ligger under og bak vurderinger. Hun påpekte også hvor viktig det er å tørre å stoppe opp i tidligfase og å ikke presse frem umodne prosjekter, da dette er en fase hvor det enda er tid til å ta andre valg.

 

 

I den påfølgende åpne diskusjonen ble det blant annet snakket om hva som skjer med et prosjekt når avgjørelser åpnes for endringer igjen. Det kan føre til uro på brukersiden, fordi det kan skape bekymringer rundt hvem det vil gå utover hvis noe må kuttes i eller fjernes. Det ble også poengtert hvor viktig tillit mellom alle deltakere er, for at alle skal tørre å stille spørsmål eller kommunisere usikkerhet.

 


 

Kaffe & Campus #7

Grunnet stort engasjement rundt akademiske arbeidsplasser, valgte vi å arrangere to Kaffe & Campus som tok opp nettopp dette. Tema for del 2 var ‘Den akademiske arbeidsplassen - i stadig endring?’ Professor Thomas Brandt (Institutt for historiske og klassiske studier) snakket først om den historiske utviklingen av den akademiske arbeidsplassen. Han beskrev betydningen av kontoret i akademia og oppsummerte dets mange funksjoner som sted for konsentrasjonsarbeid, kontaktpunkt, møterom, undervisningsrom, lab, arkiv, bibliotek, identitetsrom og markør av autonomi/autoritet. 

 

Førsteamanuensis og Fagseksjonsleder Marit Olave Riis-Johansen (Institutt for lærerutdanning) delte erfaringer fra Kalvskinnet og refleksjoner rundt konsekvensene av å splitte fagmiljø, selv der det ikke er snakk om store avstander. Hun understreket effekten av den daglige dialogen når man treffer på kollegaer i gangene, som essensielt for både det faglige og det sosiale. 

 

I diskusjonen tok deltagerne tak i dette med «forrestenisme», dvs. når man får delt informasjon gjennom å møtes tilfeldig i gangene («Hei, du forresten»). Videre ble det argumentert at når man bygger campus, bygger man samtidig teorier om hva universitetet essensielt er. I den forbindelse ble det presisert at når man snakker om behov og arbeidsmåter man må være forsiktig med å si kategorisk at et fagfelt eller institutt er «sånn og sånn», da akademisk praksis vil variere på kryss og tvers av institutt.  

 


 

Kaffe & Campus #6

Grunnet stort engasjement rundt akademiske arbeidsplasser, valgte vi å arrangere to Kaffe & Campus som tok opp nettopp dette. Del 1 tok for seg ‘Den akademiske arbeidsplassens rammer og fysiske betingelser’. Professor Geir Karsten Hansen (Institutt for arkitektur og planlegging) beskrev hvordan bygging av nytt campus i stor grad handler om ytre og indre rammefaktorer, med fokus på kroner og kvadratmeter, men at det også er andre faktorer man bør ha i bakhodet. Han presenterte derfor Paulson og Kirkebys fem aspekter som må ivaretas når det gjelder fysiske omgivelser: det praktisk/funksjonelle, det sosiale, det kommunikative, det relasjonelle og det sanselige.

 

Universitetslektor Robin Støckert (Institutt for matematiske fag) tok deretter for seg undervisning som en del av arbeidsplassen. Han snakket først om arbeidet tilknyttet prosjektet SALTO, som utgangspunkt for å diskutere rammer for design av hybride arbeidsplasser. Støckert argumenterte for at vi må tenke annerledes rundt virtuelle rom, med fokus på holistiske løsninger og grensesnitt mellom fysiske og virtuelle omgivelser. 

 

Senioringeniør Fredrik Haugdal (Seksjon for læringsstøtte) presenterte så ulike initiativer ved NTNU relatert til hybride løsninger, blant annet webinarbod og studio som undervisningsrom. Dette førte til en diskusjon om hvordan forelesere og studenter opplever den økte digitaliseringen i undervisningen som følge av COVID, hvor flere uttrykte frustrasjon knyttet til den utfordrende overgangen og savnet etter et levende universitet med ansatte og studenter til stede. Her ble det konstatert av flere at COVID dessverre har ført til en avsmak på hybride løsninger, og at det derfor må bygges en kultur rundt denne måten å jobbe på.

 


 

Kaffe & Campus #5

Temaet for femte utgave av Kaffe & Campus var ‘Hva kan Campus lære av andre store prosjekter?’ Forskningssjef Gro Holst Volden fortalte først om forskningsprogrammet Concept, som fokuserer på konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Videre beskrev hun utfordringer knyttet til målformuleringer for statlige prosjekter, og konsekvensene av at disse blir for vage og optimistiske. Hennes viktigste anbefaling var å bruke resultatkjeden som verktøy, og å spesifisere denne så mye som mulig. 

 

Seniorforsker Morten Welde presenterte deretter en nylig publisert rapport som sammenstiller etterevalueringer av syv byggeprosjekt, hvor hensikten er både læring og ansvarliggjøring. Han oppsummerte noen viktige læringspunkter og presiserte at mange av lærdommene fra prosjekter som er ti år gamle er like relevante nå. 

Flere uttrykte frustrasjon knyttet til det tidkrevende arbeidet å utvikle effektmål for byggeprosjekter som ingen tar eierskap til i driftsfasen. Både i presentasjonene og den påfølgende diskusjonen ble departementenes rolle trukket frem. Selv om det er store forskjeller på departementer, påpekte flere at de generelt er dårlige på oppfølging og utføring av evalueringer.


 

Kaffe & Campus #4

I fjerde runde av Kaffe & Campus presenterte tidligere instituttleder ved Institutt for lærerutdanning, Torberg Falch, sine erfaringer fra relokaliseringen til Campus Kalvskinnet. Han beskrev hvordan byggene i stor grad er tilrettelagt studenter og undervisning, men at lokalene oppleves utfordrende for ansatte. Delekontor gjør at mange sliter med støy, trengsel og dårlig luftkvalitet, noe som går utover både produktivitet og trivsel. Avlåste dører inn til kontorene gjør det også vanskeligere å få til god kontakt mellom studenter og ansatte. Torberg konkluderte med at man må kunne kreve at det er attraktivt å jobbe på campus, spesielt nå som det aldri har vært lettere å jobbe utenfor campus. 


Mange av deltagerne kjente seg igjen i disse beskrivelsene, og et gjennomgående tema var frustrasjon rundt det å ikke føle seg hørt av NTNU. Flere pekte på premissene som legges ovenfra og ned, som mange ansatte opplever at ikke tar arbeidet og behovene deres på alvor. 

Videre ble den konkrete flytteprosessen diskutert, med viktige poeng som betydningen av å ha tilstrekkelig med kapasitet til å gjøre disse prosessene så smertefri som mulig, da flytting ikke kun handler om logistikk, men også personalledelse, forståelse og manøvrering.
 


 

Kaffe & Campus #3

I tredje utgave av Kaffe & Campus tok vi for oss ‘kompetanseoverføring i prosjekter’ som tema. Inger Dagrun Langseth (Institutt for lærerutdanning) presenterte utfordringer knyttet til prosjekt som styringsform på utdanningsområdet. Flere av deltagerne pekte her på konsekvensene av at kvaliteten på undervisning ofte oppfattes som et individuelt heller enn et kollektivt ansvar. Det ble videre lagt vekt på at det må være den permanente organisasjonen som sørger for at kunnskap og erfaringer videreføres. Her rettet flere kritikk mot NTNUs mangel på vilje til å ta risiko i form av å gjøre større endringer.

Skjermdump presentasjon Inger Langseth

Patric Wallin (Institutt for pedagogikk og livslang læring) stilte deretter spørsmåltegn ved organisasjonens analytiske kompetanse og kapasitet til å ‘oversette’ ny kunnskap, slik at den kommer campusutviklinga til nytte. Utfordringer knyttet til tidsaspektet ble nevnt av flere, da de fleste prosjektene i Fremtidens Campus er i startfasen mens NTNU Campusutvikling behøver kunnskap nå. Her ble betydningen av kontinuerlig og strukturert dialog trukket frem som en måte å oppnå forståelse på begge sider, noe som innebærer at man for eksempel får avklart hva som er mulig i hvilke tidsrom. Det ble også påpekt at det som bygges nå skal være bærekraftig 50 år frem i tid, og at man derfor bør fokusere på å konstruere fysiske rammer som er tilpasningsdyktige.

Skjermdump presentasjon Patric Wallin


 

Kaffe & Campus #2

Temaet for andre utgave av Kaffe & Campus var ‘brukerinvolvering og medvirkning’. Hanna Maria Jones, som er ansvarlig for brukerinvolveringsprosjektet i NTNU Campusutvikling, innledet med en presentasjon av dette prosjektet og dets hensikter og metoder. Håkon Fyhn, ved institutt for sosialantropologi, tok for seg temaet fra et mer teoretisk og faglig perspektiv, med fokus på viktige konsepter som delt forståelsesrom og empowerment av brukere. Et gjennomgående tema var hvordan brukere gjennom dialog kan oversette og presentere deres behov, mens man samtidig tar perspektivet til plan- og byggeprosessen – og dermed kan koble sammen disse perspektivene.

Skjermdump presentasjon Hanna Jones

Den påfølgende diskusjonen sentrerte rundt betydningen av gode medvirkningsprosesser, og hvordan valg av involveringsaktiviteter, -verktøy og -målgrupper spiller inn. Tidsaspektet ble også fremhevet av flere, da campussamlinga er et langvarig prosjekt hvor mulighetsrommet blir innskrenket etter hvert som tiden går. For at riktig avgjørelser skal tas til riktig tid, er det derfor nødvendig å forstå når ulike interessenter bør involveres.

Videre ble NTNUs kompleksitet og heterogenitet som organisasjon diskutert. Ulike brukergrupper vil ha ulike behov, og forståelsen av disse behovene vil utvikle seg gjennom hele prosessen. Her understreket Håkon Fyhn at selv om ikke alle er like involverte og nødvendigvis har samme forståelse, er det likevel mulig å få til en offentlig samtale om byggeprosjektet, med grunnleggende delte premisser for forståelse.

Skjermdump presentasjon Håkon Fyhn


 

Kaffe & Campus #1 

Tema for første Kaffe & Campus var ‘organisasjonens utfordringer’. Per Morten Schiefloe og Ingunn Dahler Hybertsen presenterte relevante teoretisk tilnærminger og viktige refleksjoner knyttet til dette temaet, etterfulgt av diskusjon med deltagerne. Det ble understreket at campussamlingens suksess avhenger av å ikke kun se dette som et byggeprosjekt, og at arbeid med organisasjonsutvikling må foregå parallelt med disse prosessene. Som Per Morten Schiefloe poengterte, «det er for sent å tenke på dette når flyttebilen kommer». 

Her ble tverrfaglighet presentert som spesielt interessant, hvor organisasjonens formelle og uformelle kvaliteter kan fungere som både drivere og barrierer for dette. Heller enn å anta at campussamlingen på Gløshaugen vil løse slike organisatoriske utfordringer, kan vi se den som en anledning til å utvikle organisasjonen for å oppnå de målene NTNU har satt seg.

Videre ble også behovet for og utfordringer rundt det å skulle ta i bruk eksisterende kompetanse i campusutviklingen diskutert. Her ble kunnskapsoverføring og god forskningsforankring trukket frem som viktige kriterier, noe Fremtidens Campus ønsker å bidra med.