Arrangementer

 

Arrangementer

Et av hovedmålene med Fremtidens campus er å kunne tilby møteplasser og etablere kontakt mellom NTNU Campusutvikling, Statsbygg og NTNU sentralt, som kan formidle sine forskningsbehov, og fagmiljøer som kan levere denne kunnskapen. I etableringen av ulike plattformer og møtepunkter vil stipendiatene som er finansiert av Fremtidens campus være sentrale, samt fagmiljøer som er tildelt midler og masterstudenter som tenker å skrive om campusutviklingen. Ulike aktiviteter innenfor hvert av de fire tematiske områdene er planlagt gjennomført i løpet av 2021 og vil bli annonsert fortløpende.

Kaffe & Campus er et digitalt møtested som vi arrangerer (mer eller mindre) månedlig, hvor vi inviterer spennende forskere og praktikere til å holde innlegg som innleder til interessante og uformelle diskusjoner med deltagerne. 

I Kunnskap & Campus vil vi presentere ny forskning, masteroppgaver, artikler og annen campusrelevant kunnskap. Arrangementet vil være åpent for alle, og vi legger ut Zoom-lenke på Facebook og hjemmesida vår på forhånd.  

Kickoff 9. februar

Kickoff 9. februar

9. februar arrangerte Fremtidens Campus kickoff med representanter fra de nye prosjektene fra høstens utlysning.

I løpet av arrangementet ble hvert av prosjektene presentert, med etterfølgende diskusjoner. I tillegg fikk de ulike representanene muligheten til å bli kjent med hverandre, og det ble snakket om mulige smarbeid på tvers av prosjekter.

 

Under er en oversikt over de nye prosjektene. Mer informasjon om dem finnes her.

 

NTNU SPAS Models for Shared Spaces For Innovation (Phase II)
- Institutt for arkitektur og planlegging, v/Peter Gotsch

Gender perspectives on the future of physical/hybrid/digital working practices at NTNU
- Institutt for tverrfaglige kulturstudier, v/Sofia Moratti 

Det grønne Gløs – for mennesker og biomangfold 
- Institutt for biologi, v/Bente J. Graae og Martijn L. Vandegehuchte

Erfaringer fra ZEB-laboratoriet
- Institutt for bygg- og miljøteknikk, v/Ola Lædre

Building together a sustainable university community
- Institutt for psykologi, Institutt for pedagogikk og livslang læring, v/Roxanna Morote 

Fremtidens formelle og uformelle læringsareal – hva vet vi om NTNU sine nye arealer og hva synes studentene 
- Institutt for fysikk, v/Guri Sivertsen Korpås 

Hvordan legge til rette for fag-sosial tilstedeværelse blant studenter på en hybrid campus? 
- Institutt for sosialantropologi, v/Håkon Fyhn

Teknologi for Tverrfaglig Læring - Fra Test til Implementering (TeTL-TI)
Institutt for historiske og klassiske studier, v/Heidrun Stebergløkken

Tilstander av unntak: Dramaturgi som møtepunkt
Institutt for kunst og medievitenskap, v/Tore Vagn Lid
 

Vi takker for en spennende kickoff!


Workshop 28. november

Workshop 28. november

28. november arrangerte Fremtidens Campus en workshop om campusutvikling. Problemstillingene og materialet vi fikk med oss fra gruppediskusjonene ble utgangspunkt for arbeidet med utlysningsteksten nå i høst. 

Workshoppen innledet med at Bjørn Haugstad, Anders Stenberg, Robin Støckert, Maria Bårdsen Hesjedal, Marte Holmemo og Håkon Fyhn presenterte ulike faglige innspill som er svært relevante for NTNUs campusutvikling.

Bjørn Haugstad innledet workshopen med å spørre om endringer i fysiske omgivelser også endrer vår atferd, og pekte samtidig på hvordan koronapandemien har lært oss å jobbe på måter vi ikke hadde trodd vi kunne på forhånd. Til tross for at prosjektet har blitt halvert fra nasjonalt hold, er ikke NTNUs ambisjoner for ny campus senket. Med tanke på diskusjonene om ny campus og «tverrfaglighet» minnet han oss på at utfordringene samfunnet står ovenfor ikke kan løses innenfor de ulike disiplinfagene. Det fins noen ideer om hva de ulike studenttypene innebærer, men vi vet også at det skjer noe når studenter faktisk mikses på tvers av studieretninger.

Anders Stenberg ga oss videre en innføring i hva en EBIM er, og forslag og eksempler til hva en EBIM kan brukes til både i planlegging- og driftsfase av en bygning – i denne sammenheng campus. Her ble vi invitert til å tenke nytt – kan en EBIM også brukes i organisasjonsutvikling? Hvordan kan en digital versjon av campus brukes til å teste ut nye system, måter å organisere undervisning på, eller booke rom?

Robin Støckert fortalte deretter om hvordan vi utformer og bruker hybride læringsrom. Han viste utviklingen av en «kokebok» for ulike læringsrom, med tilhørende pedagogiske betraktninger med utgangspunkt i fysisk, hybrid, og online undervisning. Her fikk vi et innblikk i hvordan det har blitt jobbet på den tverrfaglige masteren i musikkvitenskap, og hvordan det fysiske og digitale rommet henger tett sammen.

Maria Bårdsen Hesjedal presenterte deretter funn fra sin doktorgradsavhandling som dreier seg om tverrfaglig samarbeid. Geografisk nærhet er ikke tilstrekkelig for å utvikle tverrfaglige samarbeid, samtidig som et fagmiljø ikke trenger å være samlokalisert for å skape «sine» steder. Maria kopler tverrfaglighet til begrepet «placemaking», og understreker betydningen av affektive aspekter i denne stedsskapingen.

Marte Holmemo ga oss et flersidig blikk på LEAN og harselerte med konsulentbransjen, samtidig som hun viste til eksempler på hvordan nettopp en LEAN tilnærming til arbeidsprosesser kan forenkle arbeidet og avkorte looper - eller med andre ord fjerne meningsløst arbeid.

Håkon Fyhn gikk videre på tematikken om meningsløse arbeidsoppgaver, og viste hvordan systemer som er ment å løse arbeidsoppgaver i stedet fører til merarbeid. Eksemplet med bestilling av rundstykker i kantina illustrerte disse poengene svært godt.

Det var inspirerende å samle en gruppe med så mye engasjement for campusutvikling og relaterte tema, og det var mange gode diskusjoner både i plenum og på gruppene. Vi la også merke til at det både var gamle kjente som møttes og at nye koplinger oppsto, og vi håper noen av disse koplingene også videreføres i prosjekt og søknader til utlysningen.

Takk til alle deltakerne!

Presentasjoner fra workshoppen

Presentasjon av Fremtidens Campus-prosjektene

Presentasjon av Fremtidens Campus-prosjektene

22. september 2021 arrangerte vi et digitalt heldagsseminar hvor alle prosjektene som er finansiert av Fremtidens Campus ble presentert. Opp mot 60 deltagere var innom i løpet av dagen for å få med seg hva prosjektene innenfor de fire temaene ‘den akademiske arbeidsplassen’, ‘campus - et sted å være’, ‘en campus i bruk’ og ‘kunnskap på tvers’ handler om. Prosjektene varierer både i omfang, tema og faglig tilnærming, og demonstrerte både flerfaglighet, innovative metoder og kreative løsninger på utfordringer relevante for både den eksisterende og nye campusen. 

 

Skjermbilde av forsidebildene til alle presentasjonene

Vi avsluttet dagen med felles diskusjon og betraktninger fra blant annet representanter fra NTNU Campusutvikling og Statsbygg. Temaer som ble løftet her vil vi ta med videre i fremtidige Kaffe & Campus og faglige workshops, og inkluderte blant annet campus som faglig og sosialt mulighetsrom; utfordringer knyttet til areal og den akademiske arbeidsplassen; brukermedvirkning og hvordan man best når ut med viktig kunnskap til de riktige beslutningstakerne på riktig tidspunkt; hvordan unngå for stor belastning på folks arbeids- og studiehverdag under selve bygge- og flytteprosessen; og hvordan NTNU kan tilrettelegge for både styrket faglighet og tverrfaglighet slik at arenaene som skapes for samarbeid fungerer på den måten man faktisk samarbeider på. 

Her finner du opptak av presentasjonene

 


 

Kickoff for Fremtidens Campus

Kickoff for Fremtidens campus

 

Vegard Smevoll, kickoff
Foto: Yngve Arnesen


1. desember 2020 ble det arrangert digital kickoff, med representanter fra Fremtidens campus, NTNU Campusutvikling, Statsbygg, i tillegg til flere fra NTNU som på ulike måter er investert i programmet. Det var totalt 60 deltagere. 
 

Arrangementet startet med tre innlegg av de mest involverte aktørene:   

Prosjektleder for NTNU Campusutvikling, Merete Kvidal, forklarte hvordan campus ikke kun handler om bygg, men også mennesker og faglig struktur, og at utvikling av kjernevirksomheten må ligge til grunn for utviklingen av campus. «Vi trenger kunnskapen så raskt som mulig, vi skulle helst hatt den i går.»

Avdelingsdirektør Morten Dybesland i Statsbygg snakket om hvor viktig det er at NTNU ønsker å forske på sitt eget gigaprosjekt, og sa at de ser frem til å få kunnskap som kan brukes både i dette og andre prosjekter. Han understreket at Statsbygg er avhengig av å høste kunnskapen etter hvert som den utvikles.

Leder for Fremtidens campus, Per Morten Schiefloe, fastslo viktigheten med at man må jobbe på nye måter, og ikke bare i nye omgivelser, for at organisasjonen skal bli mer nyskapende, samhandlende og innovativ. Organisasjonsutvikling må være en del av utviklingsarbeidet på campus, for å unngå at NTNU ikke bare får finere bygg og samme resultat som før. 
 

Per Morten Schiefloe, kickoff
Foto: Guro Kulset Merakerås


Videre presenterte de tre stipendiatene som er finansiert av Fremtidens campus sine prosjekter:

Kaja Indergård fra Institutt for arkitektur og planlegging skal forske på det akademiske fellesskap i et forsøk på å finne ut hvordan arbeidsplasser for vitenskapelig ansatte bør utformes for å fremme innovasjon, forskning, undervisning og samarbeid. 

Camilla Sanna fra Institutt for pedagogikk og livslang læring skal forske på hva det er som gjør at rom blir læringsrom som fremmer studentenes profesjonelle identitetsutvikling. 

Alexander Fenes fra Senter for teknologi og samfunn skal identifisere ulike stiler innen akademisk arbeid, analysere hvordan ulike arbeidsplasser brukes og teste ulike løsninger.


Kickoffen ble avsluttet med en times gruppearbeid i «breakout-rooms» for de fire fagområdene programmet har valgt å prioritere: prosjektstyring, areal og arbeidsplasser, læringsareal og organisasjonsutvikling. Det ble gode og spennende diskusjoner, med mange nyttige innspill som programmet skal ta med i det videre arbeidet.