Om Fremtidens campus

Om programmet

NTNU skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge. For å følge opp ambisjonene har rektor etablert forsknings- og utviklingsprogrammet Fremtidens Campus, som skal følge NTNUs arbeid med campusutvikling. Dette programmet er uavhengig av NTNUs campusutvikling, og vil gjennom originale forskningsbidrag og etablering av kunnskapsstatus kunne bidra med nyttige innspill til denne prosessen. Programmet finansieres av NTNU og koordineres av NTNU Samfunnsforskning.

Formålet med programmet er tosidig. Det skal bidra med kunnskap som på ulike måter kan komme til nytte i campusutviklingen og bidra til at NTNU når de ambisiøse målsettingene. Samtidig skal en generere ny kunnskap som andre store offentlige utbygginger kan dra nytte av. Det er også et mål for programmet at det skal være relevant og attraktivt for ulike fagmiljøer og disipliner ved NTNU, og samtidig stimulere til tverrfaglig samarbeid.

 

Foto NTNU drone Lars Strømmen
Foto: Lars Strømmen/NTNU - Norwegian University of Science and Technology

 

Bakgrunn - mer kunnskap og bedre campus

Regjeringen besluttet i januar 2018 konsept for samling av campus NTNU, som «et helhetlig og sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen». Ifølge tidligere rektor Gunnar Bovim vil en samlet campus legge til rette for at NTNU lettere kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt, bli bedre integrert i byen, komme tettere på næringsliv, arbeidsliv og innovasjonsmiljøer, i tillegg til å bli mer attraktivt for studenter gjennom nye læringsformer og studiekombinasjoner. I tillegg vil en samlet campus være mer bærekraftig, blant annet gjennom å øke bruken av felles arealer og tjenester, samt være tilpasset flerbruk og fleksible løsninger.

I utviklingsavtalen NTNU har inngått med Kunnskapsdepartementet (2017-2019) er ett av målene: «NTNU skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge».

For å følge opp avtalen med Kunnskapsdepartementet er det etablert et forsknings- og utviklingsprogram som skal følge NTNUs arbeid med campusutvikling: «Fremtidens Campus». Formålet med FoU-programmet er å fylle flere funksjoner. De viktigste er:

  • Etablere kunnskapsstatus på sentrale områder for campusutvikling, for eksempel utforming og organisering av ulike typer arbeidsplasser.
  • Prøve ut og evaluere alternative undervisnings- og læringsmetoder i lys av ulike romløsninger, digital infrastruktur og læringsteknologier.
  • Samle brukererfaringer og -data før, under og etter at nye lokaler er tatt i bruk og vurdere resultatene i forhold til NTNU campusutviklings effektmål
  • Underveisevaluering: Koordinere relevant forskningsaktivitet og formidle resultater underveis til NTNUs campusutvikling, universitetsbefolkningen, samarbeidspartnere og allmenheten
  • Konsekvensanalyse: Klarlegge ulike forutsetninger som må oppfylles for at NTNUs campusutvikling skal nå sine målsettinger. Av særlig viktighet er hvilke krav måloppnåelse stiller til organisering, regelverk og arbeidsprosesser.
  • Bidra til ny kunnskap om organisering og gjennomføring av store, offentlige byggeprosjekter

Dette vil programmet oppnå ved å produsere originale forskningsbidrag og ved å samle relevant forskningsbasert kunnskap innenfor programmets ulike temaområder. For NTNU vil dette være viktig for å få et best mulig resultat av dette spesifikke utbyggingsprosjektet, men også for å samle kunnskap som kan komme til nytte for NTNUs virksomhet utenfor Gløshaugen – Ålesund, Gjøvik, Tyholt og Kalvskinnet.