Forskningsprogrammet Concept

Forskningsprogrammet  Concept - NTNU

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet.

 

Søk


Søk i våre dokumenter

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Programleder / forskningssjef
Gro Holst Volden

tlf. 957 45 565

Seniorforsker
Morten Welde

tlf. 977 30 031

Forsker
Atle Engebø

tlf. 905 71 902

Forsker / postdoktor
Parinaz Farid

tlf. 451 81 559

Concept-publikasjoner

Concept-publikasjoner

Concept publikasjoner

Concept-programmet har sin egen rapportserie som presenterer forskningsresultater på programmets fagområder. Concept-rapportserien er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Rapporter som presenterer underveisresultater som grunnlag for videre arbeid, eller som omhandler mer avgrensede tema, utgis som arbeidsrapporter.

Et viktig satsingsområde for programmet er etterevaluering av store statlige investeringsprosjekter som er kommet i driftsfase. Alle evalueringer publiseres i egne evalueringsrapporter.

Vi publiserer også lærebøker innen prosjektfaget, samt en god del annet materiale.

De fleste av våre publikasjoner kan fritt lastes ned fra hjemmesiden under Publikasjoner.

The Concept Symposium on Project Governance

The Concept Symposium on Project Governance

Concept Symposium er en internasjonal møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling blant nøkkelpersoner innen akademia, konsulentbransjen og offentlig forvaltning, på områder som konseptvalg og overordnet styring av statlige investeringsprosjekter. Finansdepartementet er vertskap, men det er Concept-programmet som organiserer konferansen.

Arrangementet avholdes hvert andre år. Forrige Concept Symposium fant sted i september 2022 på Asker fjordhotell utenfor Oslo. Deltakere fra 14 land deltok, og 36 faglige presentasjoner ble holdt. 

Neste symposium vil arrangeres i høsten 2024. 

Mer informasjon finner du her (kun på engelsk).

Nyhetsbrev fra Concept-programmet

Nytt fra Concept-programmet

I Nyhetsbrev 2023-1 kan du blant annet lese om om to nye studier fra programmet. Den ene er en studie om tidlige indikatorer på om veiprosjekter er lønnsomme eller ikke, som vi har gjen-nomført i samarbeid med VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut med norske og svenske data. Den andre er en studie om håndteringen av nullalternativet i KVU-arbeid. Den bekrefter det vi har trodd, at nullalternativet så godt som aldri anbefales, og at vi heller ikke er særlig flinke til å lete etter fornufti-ge minimums- eller nullplussalternativer. Men også at nullalternativet i mange tilfeller er det man får til slutt, når summen av milliardprosjekter blir så stor at ikke alle lar seg gjennomføre allikevel.

Videre presenterer vi etterevalueringen av Autosys kjøretøy, et temahefte om arbeid med kostnadseffektivisering i Statsbygg, og en forstudie om levetidskostnader.

Du finner som vanlig en oversikt over fagkonferanser og nettverk som er relevante for overordnet styring av statlige investeringsprosjekter.   

Tidligere nyhetsbrev finner du her.

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevene på e-post etter hvert som de utkommer, ta kontakt med Concepts forskningssjef.

Forslag til studentoppgaver

Forslag til studentoppgaver

Ideer til student- og masteroppgaver ligger ute. Concept ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive oppgaver. Vi retter oss mot ulike fagdisipliner, spesielt prosjektledelse/ prosjektstyring og samfunnsøkonomi, men også sosiologi og statsvitenskap, ingeniørvitenskap og arkitektur. Les mer her.