Forskningsprogrammet Concept

Forskningsprogrammet  Concept - NTNU

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Programleder
Knut Samset

tlf. 900 84 811

Forskningssjef
Gro Holst Volden

tlf. 957 45 565

Ansvarlig for databasen
Morten Welde

tlf. 977 30 031

Concept-publikasjoner

Concept-publikasjoner

Concept publikasjoner

Concept-programmet har sin egen rapportserie som presenterer forskningsresultater på programmets fagområder. Concept-rapportserien er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Rapporter som presenterer underveisresultater som grunnlag for videre arbeid, eller som omhandler mer avgrensede tema, utgis som arbeidsrapporter.

Et viktig satsingsområde for programmet er etterevaluering av store statlige investeringsprosjekter som er kommet i driftsfase. Alle evalueringer publiseres i egne evalueringsrapporter.

Vi publiserer også lærebøker innen prosjektfaget, samt en god del annet materiale.

De fleste av våre publikasjoner kan fritt lastes ned fra hjemmesiden under Publikasjoner.

The Concept Symposium on Project Governance

The Concept Symposium on Project Governance

Concept Symposium er en internasjonal møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling blant nøkkelpersoner innen akademia, konsulentbransjen og offentlig forvaltning, på områder som konseptvalg og overordnet styring av statlige investeringsprosjekter. Finansdepartementet er vertskap, men det er Concept-programmet som organiserer konferansen.

Arrangementet avholdes hvert andre år. Forrige Concept Symposium fant sted i september 2018 på Sola Strand hotell utenfor Stavanger. Mer deltakere fra 15 land deltok, og 34 faglige presentasjoner ble holdt. 

Neste symposium vil arrangeres i september 2021 på Holmen Fjordhotell i Asker.

Mer informasjon finner du her (kun på engelsk).

Nyhetsbrev fra Concept-programmet

Concept nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev 2020-2 kan du blant annet lese om fem nye publikasjoner. For det første en antologi om valg av kontraktstrategi. Redaktør for boken er professor Ola Lædre fra NTNU. Vi presenterer også studier om håndtering av målkonflikter i store investeringsprosjekter, om bruk og nytte av etterevaluering, samt to nye temahefter om henholdsvis KVU-mandatet og problemanalysen. Som vanlig bidrar professor Samset med en kronikk, denne gangen om hvordan forholde seg til fenomenet alternative fakta på internett. På grunn av Corona-situasjonen blir vårt Concept symposium, som skulle vært holdt i september, flyttet til neste år. En rekke andre konferanser som er relevante for prosjektstyring er også avlyst eller flyttet. Andre holdes i digital form, noe som kan være en god erstatning. En nyttig oversikt finner du i nyhetsbrevet.

Tidligere nyhetsbrev finner du her.

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevene på e-post etter hvert som de utkommer, ta kontakt med Concepts forskningssjef.

Forslag til studentoppgaver

Forslag til studentoppgaver

Ideer til student- og masteroppgaver ligger ute. Concept ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive oppgaver. Vi retter oss mot ulike fagdisipliner, spesielt prosjektledelse/ prosjektstyring og samfunnsøkonomi, men også sosiologi og statsvitenskap, ingeniørvitenskap og arkitektur. Les mer her.