Forskningsprogrammet Concept

Forskningsprogrammet  Concept - NTNU

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet.

 

Søk


Søk i våre dokumenter

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Programleder / forskningssjef
Gro Holst Volden
tlf. 957 45 565

Seniorforsker
Morten Welde
tlf. 977 30 031

Concept-publikasjoner

Concept-publikasjoner

Concept publikasjoner

Concept-programmet har sin egen rapportserie som presenterer forskningsresultater på programmets fagområder. Concept-rapportserien er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Rapporter som presenterer underveisresultater som grunnlag for videre arbeid, eller som omhandler mer avgrensede tema, utgis som arbeidsrapporter.

Et viktig satsingsområde for programmet er etterevaluering av store statlige investeringsprosjekter som er kommet i driftsfase. Alle evalueringer publiseres i egne evalueringsrapporter.

Vi publiserer også temahefter, lærebøker innen prosjektfaget, samt en god del annet materiale.

De fleste av våre publikasjoner kan fritt lastes ned fra hjemmesiden under Publikasjoner.

The Concept Symposium on Project Governance

The Concept Symposium on Project Governance

Concept Symposium er en internasjonal møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling blant nøkkelpersoner innen akademia, konsulentbransjen og offentlig forvaltning, på områder som konseptvalg og overordnet styring av statlige investeringsprosjekter. Finansdepartementet er vertskap, men det er Concept-programmet som organiserer konferansen.

Arrangementet avholdes hvert andre år. Forrige Concept Symposium fant sted i september 2022. Deltakere fra 14 land deltok, og 36 faglige presentasjoner ble holdt. 

Neste symposium arrangeres på Holmen Fjordhotell i Asker utenfor Oslo, 18.-20. september 2024. 

Mer informasjon finner du her (kun på engelsk).

Nyhetsbrev fra Concept-programmet

Nytt fra Concept-programmet

I Nyhetsbrev 2024-2 kan du blant annet lese om fire nye publikasjoner fra Concept-programmet. Det er en ny studie som oppsummerer erfaring med bruk av totalentreprise – en entrepriseform som har hatt stor popularitet det siste tiåret, men som det knapt finnes empirisk forskning om. Videre presenterer vi en etterevaluering av veiprosjektet Rv. 3/25 Løten-Elverum som har gitt nyttige erfaringer med offentligprivat samarbeid (OPS). Og to rapporter om henholdsvis kostnadsutviklingen mellom KS1 og KS2 (oppdaterte dall siden forrige studie i 2019) og om håndtering av geografiske fordelingsvirkninger i utredning av statlige prosjekter.

Du finner som vanlig en oversikt over fagkonferanser og nettverk som er relevante for overordnet styring av statlige investeringsprosjekter.  

Tidligere nyhetsbrev finner du her.

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevene på e-post etter hvert som de utkommer, ta kontakt med Concepts forskningssjef.

Forslag til studentoppgaver

Forslag til studentoppgaver

Concept kan bistå studenter som skal skrive oppgaver. Vi retter oss mot ulike fagdisipliner, spesielt prosjektledelse/ prosjektstyring og samfunnsøkonomi, men også sosiologi og statsvitenskap, ingeniørvitenskap og arkitektur. Ideer til student- og masteroppgaver ligger ute. Les mer her.